Grensoverschrijdende plaatsing van een kind, inclusief pleeggezin

Griekenland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Welke autoriteit moet worden geraadpleegd en welke autoriteit moet haar toestemming geven vóór de grensoverschrijdende plaatsing van een kind op uw grondgebied?

Wat betreft de ontvangst van verzoeken van lidstaten van de Europese Unie om plaatsing van minderjarigen in een instelling, een kinderbeschermingsinstantie of een pleeggezin in Griekenland, is de afdeling internationaal privaatrecht van het ministerie van Justitie als bevoegde centrale autoriteit aangewezen. De aanklager van de jeugdkamer van het parket in Athene en diens plaatsvervanger zijn bevoegd om besluiten te nemen over verzoeken om plaatsing van minderjarigen in Griekenland.

2 Beschrijf kort de procedure voor raadpleging en voor het verkrijgen van toestemming (met inbegrip van de vereiste documenten, termijnen, regels voor de procedure en andere relevante gegevens) in het geval van de grensoverschrijdende plaatsing van een kind op uw grondgebied.

Samen met het verzoek om toestemming voor de plaatsing van een minderjarige moet de verzoekende autoriteit de centrale autoriteit van Griekenland de volgende documenten en informatie toesturen, met een officiële vertaling in het Grieks:

  1. naam, voornaam en nationaliteit van de ouders, naam, voornaam, geboortedatum- en plaats en woonplaats van de minderjarige en eventueel het socialezekerheidsnummer;
  2. naam en voornaam, geboortedatum- en plaats en woonplaats van de persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij over de minderjarige uitoefent, diens telefoonnummer en e-mailadres, eventueel het socialezekerheidsnummer en diens verklaring van instemming met plaatsing. Als er geen instemmingsverklaring is bijgevoegd, wordt aangegeven waarom deze verklaring niet nodig is;
  3. een certificaat of ander soortgelijk document waarin staat vermeld of de minderjarige een strafblad heeft. Dit certificaat wordt door de bevoegde autoriteit afgegeven. Wanneer een dergelijk certificaat of ander soortgelijk document ontbreekt, geeft een bevoegde autoriteit hierover een verklaring af;
  4. een uitgebreid verslag over de situatie en persoonlijkheid van de minderjarige, over de noodzaak van en redenen voor de plaatsing en over de voorgestelde duur van de plaatsing (begin- en einddatum). Dit verslag wordt opgesteld door een maatschappelijk werker of een toezichthouder op de minderjarige of een andere verantwoordelijke functionaris in de laatste woon- of verblijfplaats van de minderjarige vóór plaatsing;
  5. een ziekteverzekeringsbewijs van de minderjarige opgesteld door een socialezekerheidsinstantie van de overheid en een verklaring over diens gezondheidstoestand. Deze verklaringen moeten in de laatste drie maanden vóór de plaatsing van de minderjarige zijn afgegeven. Daarbij moet in het bijzonder worden vermeld wat de vaccinatiestatus van de minderjarige is, of hij of zij medicijnen nodig heeft, aan een besmettelijke ziekte lijdt of om enigerlei reden in het ziekenhuis is opgenomen;
  6. voorstellen voor de contacten van de minderjarige met de ouders of andere betrokkenen en hun volledige gegevens;
  7. eventueel, volledige documentatie van de bevoegde dienst in de laatste woonplaats van de minderjarige over diens bijzondere onderwijsbehoeften;
  8. een schriftelijke verklaring van de natuurlijke of rechtspersoon die de voogdij over de minderjarige heeft of van een andere bevoegde instantie waarin deze toezegt alle kosten van de plaatsing en het verblijf van de minderjarige voor zijn of haar rekening te nemen. Deze verklaring staat gelijk aan een uitdrukkelijke schulderkenning en bevat de volledige gegevens van de ondertekenaar van de verklaring, diens woonplaats en fiscaal identificatienummer of socialezekerheidsnummer, als deze gegevens moeten worden verstrekt volgens de geldende wetgeving van de lidstaat waar de verzoeker woont of, wanneer het een rechtspersoon betreft, van diens statutaire zetel;
  9. eventueel, de beslissingen van rechtbanken of andere instanties die op de minderjarige betrekking hebben;
  10. als plaatsing in een pleeggezin wordt voorgesteld, moeten de volledige identiteit en het adres van de volwassen leden van het gezin en eventueel het fiscaal nummer of socialezekerheidsnummer worden verstrekt.

Als er documenten ontbreken en als bovengenoemde gegevens onvolledig zijn, moet de centrale autoriteit van Griekenland de verzoekende autoriteit daarvan op de hoogte brengen. Het verzoek om toestemming voor de plaatsing en de begeleidende documenten worden vervolgens naar de aanklager van de jeugdkamer van het parket in Athene gezonden. De aanklager wijst een toezichthouder van de dienst voor toezicht op minderjarigen in Athene aan, die waar nodig informatie verzamelt over de beschikbaarheid van de kinderbeschermingsinstellingen of -instanties, en over de vraag of zij over de juiste toestemmingen beschikken en door de Griekse autoriteiten worden gecontroleerd. In diens verslag aan de aanklager van de jeugdkamer neemt de toezichthouder naast bovengenoemde informatie ook een voorstel op over de vraag welke kinderbeschermingsinstelling of -instantie voor de betrokken minderjarige het meest geschikt is. Tevens overlegt de toezichthouder een soortgelijk verslag wanneer het verzoek van de buitenlandse autoriteit betrekking heeft op de plaatsing van een minderjarige in een pleeggezin in Griekenland.

Binnen twee maanden nadat de afdeling internationaal privaatrecht van het ministerie van Justitie het verzoek om plaatsing van een minderjarige en de begeleidende documenten heeft ingediend, keurt de aanklager van de jeugdkamer van het parket in Athene het verzoek goed of wijst het af.

3 Heeft uw lidstaat het vereiste van voorafgaande toestemming afgeschaft wanneer het kind bij bepaalde categorieën nauwe verwanten op uw grondgebied wordt geplaatst? Zo ja, om welke categorieën nauwe verwanten gaat het?

Er bestaat geen uitzondering op de toestemming die voor grensoverschrijdende plaatsing nodig is in geval van plaatsing van een minderjarige bij naaste verwanten.

4 Bestaan er in uw lidstaat overeenkomsten of regelingen ter vereenvoudiging van de raadplegingsprocedure voor het verkrijgen van toestemming voor de grensoverschrijdende plaatsing van kinderen?

Zulke overeenkomsten zijn niet van toepassing.

Laatste update: 11/05/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.