Grensoverschrijdende plaatsing van een kind, inclusief pleeggezin

Hongarije
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Welke autoriteit moet worden geraadpleegd en welke autoriteit moet haar toestemming geven vóór de grensoverschrijdende plaatsing van een kind op uw grondgebied?

De bevoegde voogdij-instantie van de woonplaats van de potentiële voogd in Hongarije beslist of, op basis van een voorafgaand onderzoek, voor de aanwijzing van de betrokken persoon als voogd toestemming kan worden verleend.

2 Beschrijf kort de procedure voor raadpleging en voor het verkrijgen van toestemming (met inbegrip van de vereiste documenten, termijnen, regels voor de procedure en andere relevante gegevens) in het geval van de grensoverschrijdende plaatsing van een kind op uw grondgebied.

In geval van plaatsing van een kind dat gewoonlijk in het buitenland verblijft, bij een voogd in Hongarije, onderzoekt de bevoegde voogdij-instantie van de woonplaats van de potentiële voogd, op verzoek van de centrale autoriteit van de verzoekende buitenlandse staat en van het ministerie van Binnenlandse Zaken, of voor de aanwijzing van de betrokken persoon als voogd toestemming kan worden verleend.

Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken als Hongaarse centrale autoriteit neemt de voogdij-instantie de in de wetgeving vastgestelde maatregelen om de bekwaamheid van de potentiële voogd te beoordelen. Zij verricht of ontvangt een beoordeling van de leefomgeving in de woonplaats van de potentiële voogd. Zij onderzoekt of de aangewezen persoon volgens de wetgeving gemachtigd is om als voogd te handelen. Op basis van een analyse van de inkomenssituatie van de potentiële voogd bepaalt zij of de sociale instellingen zwaar worden belast door de zorg voor het kind in Hongarije. Eventueel informeert zij bij het centrum voor gezins- en kinderbescherming naar het mogelijk ontbreken van bepaalde opvoedvaardigheden van de betrokkene waardoor het zou worden afgeraden hem of haar als voogd aan te wijzen. De voogdij-instantie vraagt de voogd naar zijn of haar toekomstige plannen en onderzoekt eventueel of er voor het kind plaats is op een school of voorschoolse opvang. Als het kind bij familieleden wordt geplaatst, is het tevens raadzaam te onderzoeken welke betrekkingen zij voorheen met het kind onderhielden en of het familielid het kind in het verleden al eerder heeft verzorgd. Op basis van al deze factoren gaat de voogdij-instantie na of toestemming kan worden verleend. Het besluit hierover geeft zij via de centrale Hongaarse autoriteit aan de buitenlandse centrale autoriteit door.

3 Heeft uw lidstaat het vereiste van voorafgaande toestemming afgeschaft wanneer het kind bij bepaalde categorieën nauwe verwanten op uw grondgebied wordt geplaatst? Zo ja, om welke categorieën nauwe verwanten gaat het?

Hongarije heeft geen verklaring afgegeven in de zin van artikel 82, lid 2, van de verordening. Dit betekent dat er voor plaatsing van een kind in Hongarije altijd toestemming nodig is wanneer het kind niet bij een van zijn ouders wordt geplaatst.

4 Bestaan er in uw lidstaat overeenkomsten of regelingen ter vereenvoudiging van de raadplegingsprocedure voor het verkrijgen van toestemming voor de grensoverschrijdende plaatsing van kinderen?

Nee.

Laatste update: 15/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.