Grensoverschrijdende plaatsing van een kind, inclusief pleeggezin

Letland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Welke autoriteit moet worden geraadpleegd en welke autoriteit moet haar toestemming geven vóór de grensoverschrijdende plaatsing van een kind op uw grondgebied?

Voordat de grensoverschrijdende plaatsing van een kind wordt gelast, moet de bevoegde familierechtbank (bāriņtiesa) met rechtsbevoegdheid in het arrondissement waar het kind wordt geplaatst, worden geraadpleegd en moet deze rechtbank met de plaatsing instemmen.

2 Beschrijf kort de procedure voor raadpleging en voor het verkrijgen van toestemming (met inbegrip van de vereiste documenten, termijnen, regels voor de procedure en andere relevante gegevens) in het geval van de grensoverschrijdende plaatsing van een kind op uw grondgebied.

Het Letse ministerie van Justitie is het centrale contactpunt voor de behandeling van plaatsingsverzoeken en het doorsturen ervan naar de bevoegde autoriteit in Letland, die de toestemming geeft voor de plaatsing.

Lijst van vereiste documenten:

1. informatie over de juridische status van het kind en kopieën van alle relevante gerechtelijke beslissingen, en een vertaling daarvan naar het Lets;

2. informatie over de redenen waarom het kind uit het gezin moet worden geplaatst, en een vertaling daarvan naar het Lets;

3. kopie van de geboorteakte van het kind;

4. informatie over de behoeften van het kind (gezondheidstoestand, onderwijs, emotionele behoeften en talen waarin met het kind kan worden gecommuniceerd), en een vertaling daarvan naar het Lets;

5. een bewijs van schoolbezoek of deelname aan voorschools onderwijs en een medisch dossier (medisch onderzoek, vaccinaties en diagnosen), en een vertaling hiervan naar het Lets;

6. informatie over de persoon waarbij of het gezin waarin het kind wordt geplaatst;

7. in het geval van een plaatsing voor bepaalde tijd met het oog op herintegratie of sociale aanpassing moet een verklaring worden overgelegd waaruit blijkt dat de verzoekende lidstaat de kosten zal dragen, alsook de instemming van de wettelijke voogd met de plaatsing en een samenvatting van de zaak (voorgeschiedenis, huidige sociale en gezinssituatie, probleembeschrijving en beschrijving van de hulpmiddelen, conclusies en prognoses van de maatschappelijk werkers, verwezenlijking van de doelstellingen, beknopte evaluatie);

8. indien de persoon bij wie het kind moet worden geplaatst niet de status van pleeggezin, voogd of gastgezin heeft die door de Letse bevoegde autoriteit is toegekend, moet de verzoekende lidstaat een beoordeling overleggen van de geschiktheid van de persoon om voor een kind te zorgen, alsmede een verklaring waarin wordt bevestigd dat die persoon niet onder toezicht staat van rechtshandhavingsinstanties in verband met mogelijke schendingen van kinderrechten of strafbare feiten die gevolgen kunnen hebben voor zijn of haar vermogen om voor het kind te zorgen;

9. informatie over de regelingen voor het contact met ouders, andere familieleden of andere personen met wie het kind een nauwe band heeft, of de redenen waarom dergelijk contact niet is geregeld;

10. de bevoegde Letse autoriteit behoudt zich het recht voor om zo nodig aanvullende informatie op te vragen.

*Indien een buitenlandse autoriteit geen specifieke persoon in Letland heeft aangewezen bij wie het kind zal worden geplaatst, zal een familierechtbank gezien het belang van banden met Letland voor het kind helpen een geschikte voogd of geschikt pleeggezin in Letland te vinden.

3 Heeft uw lidstaat het vereiste van voorafgaande toestemming afgeschaft wanneer het kind bij bepaalde categorieën nauwe verwanten op uw grondgebied wordt geplaatst? Zo ja, om welke categorieën nauwe verwanten gaat het?

In algemene zin is volgens de Letse regelgeving toestemming vereist voor de plaatsing van een kind bij een familielid of personen met wie het kind een nauwe band heeft. Er is echter een uitzondering die samenhangt met de duur van de plaatsing. Overeenkomstig artikel 451 van de wet op de kinderbescherming mogen ouders hun kind voor een periode van maximaal drie maanden toevertrouwen aan een andere persoon in Letland. In dat geval moet een van de ouders een volmacht opstellen waarin staat in hoeverre de ouders de andere persoon de bevoegdheid geven om de belangen van het kind te behartigen.

Deze mogelijkheid is slechts van toepassing op kinderen die onder de ouderlijke verantwoordelijkheid vallen en wanneer het kind maximaal drie maanden onder de hoede van een andere persoon staat.

4 Bestaan er in uw lidstaat overeenkomsten of regelingen ter vereenvoudiging van de raadplegingsprocedure voor het verkrijgen van toestemming voor de grensoverschrijdende plaatsing van kinderen?

Er is geen overeenkomst of regeling voor een vereenvoudiging van de overlegprocedure.

Laatste update: 05/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.