Grensoverschrijdende plaatsing van een kind, inclusief pleeggezin

Luxemburg
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Welke autoriteit moet worden geraadpleegd en welke autoriteit moet haar toestemming geven vóór de grensoverschrijdende plaatsing van een kind op uw grondgebied?

De overeenkomstig artikel 103 van Verordening (EU) 2019/1111 van de Raad van 25 juni 2019 aangewezen centrale autoriteit is tevens de bevoegde autoriteit voor de voorafgaande goedkeuring van de plaatsing van een kind in Luxemburg:

Le Procureur Général d’Etat

Cité judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Tel.: +352 475981-2335

Fax: +352 470550

E-mailadres: parquet.general@justice.etat.lu

2 Beschrijf kort de procedure voor raadpleging en voor het verkrijgen van toestemming (met inbegrip van de vereiste documenten, termijnen, regels voor de procedure en andere relevante gegevens) in het geval van de grensoverschrijdende plaatsing van een kind op uw grondgebied.

De procedure van artikel 82 van Verordening (EU) 2019/1111 van de Raad van 25 juni 2019 is van toepassing.

De centrale autoriteit van de verzoekende lidstaat moet de Luxemburgse centrale autoriteit een verzoek om goedkeuring zenden, dat vergezeld gaat van een verslag over het kind, samen met de redenen voor de voorgestelde plaatsing in Luxemburg, alsmede alle andere informatie die zij relevant acht, zoals de verwachte duur van de plaatsing.

Het verzoek en eventuele aanvullende documenten moeten vergezeld gaan van een vertaling in het Frans, Duits of Engels.

3 Heeft uw lidstaat het vereiste van voorafgaande toestemming afgeschaft wanneer het kind bij bepaalde categorieën nauwe verwanten op uw grondgebied wordt geplaatst? Zo ja, om welke categorieën nauwe verwanten gaat het?

Nee.

In het kader van de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1111 geldt voor de plaatsing van een kind in Luxemburg bij een pleeggezin of een betrouwbare persoon dezelfde regeling en is voorafgaande raadpleging van en goedkeuring door de Luxemburgse centrale autoriteit vereist.

4 Bestaan er in uw lidstaat overeenkomsten of regelingen ter vereenvoudiging van de raadplegingsprocedure voor het verkrijgen van toestemming voor de grensoverschrijdende plaatsing van kinderen?

Nee.

Laatste update: 11/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.