Grensoverschrijdende plaatsing van een kind, inclusief pleeggezin

Polen
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Welke autoriteit moet worden geraadpleegd en welke autoriteit moet haar toestemming geven vóór de grensoverschrijdende plaatsing van een kind op uw grondgebied?

Het verzoek om toestemming moet worden gericht aan de centrale autoriteit, die het naar het bevoegde gerecht doorstuurt.

Wanneer een kind kan worden geplaatst op basis van een beslissing van een gerecht of een andere autoriteit in het buitenland, wordt de toestemming verleend door de voogdijrechtbank die bevoegd is voor de plaats van de toekomstige plaatsing, nadat is vastgesteld dat:

  • deze plaatsing in het belang van het kind is en het kind
  • belangrijke banden met de Republiek Polen heeft of
  • Pools staatsburger is.

Indien het gerecht of de andere autoriteit in het buitenland kandidaten heeft aangewezen om te fungeren als pleeggezin of om het beheer te voeren over een kindertehuis, of een medisch-pedagogisch instituut, een regionale medisch-therapeutische instelling of een centrum ter voorbereiding op een adoptie waarin het kind moet worden geplaatst, kan de voogdijrechtbank toestemming geven voor de plaatsing van het kind na advies te hebben ingewonnen bij de hoogste districtsbestuurder (starost) die verantwoordelijk is voor de plaats van de toekomstige plaatsing. Zijn er geen kandidaten aangewezen zoals hierboven bedoeld, dan kan de voogdijrechtbank toestemming geven voor de plaatsing van het kind na advies te hebben ingewonnen bij de burgemeester van de hoofdstad Warschau.

2 Beschrijf kort de procedure voor raadpleging en voor het verkrijgen van toestemming (met inbegrip van de vereiste documenten, termijnen, regels voor de procedure en andere relevante gegevens) in het geval van de grensoverschrijdende plaatsing van een kind op uw grondgebied.

Het verzoek moet de benodigde documenten, adviezen en informatie met betrekking tot het kind bevatten. Het gaat hierbij vooral om gegevens omtrent de gezinssituatie, de gezondheidstoestand en de specifieke behoeften van het kind. Als in de beslissing van het gerecht of de andere autoriteit in het buitenland niet is aangegeven hoe het kind naar Polen zal worden gebracht, hoe de reiskosten zullen worden betaald en, wanneer de plaatsing tijdelijk is, op welke wijze het kind weer zal vertrekken en hoe de reiskosten van de terugreis zullen worden betaald, vraagt de voogdijrechtbank deze informatie op.

Een beschikking over het verzoek wordt gegeven binnen een maand na de datum van ontvangst van het verzoek door de rechtbank.

Voor de plaatsing van het kind in een pleeggezin of een kindertehuis is instemming nodig van respectievelijk de pleegouders of het hoofd van het kindertehuis.

3 Heeft uw lidstaat het vereiste van voorafgaande toestemming afgeschaft wanneer het kind bij bepaalde categorieën nauwe verwanten op uw grondgebied wordt geplaatst? Zo ja, om welke categorieën nauwe verwanten gaat het?

Voor wat betreft de nauwe verwanten bedoeld in artikel 82 van Verordening (EU) 2019/1111 van de Raad heeft Polen de eis van voorafgaande goedkeuring in geval van plaatsing van een kind bij bepaalde categorieën van nauwe verwanten niet geschrapt, zodat de huidige juridische situatie blijft bestaan en vrijstelling van de verplichting om toestemming van de bevoegde centrale autoriteit te verkrijgen voor de plaatsing van het kind in een andere lidstaat enkel mogelijk blijft voor de ouders.

4 Bestaan er in uw lidstaat overeenkomsten of regelingen ter vereenvoudiging van de raadplegingsprocedure voor het verkrijgen van toestemming voor de grensoverschrijdende plaatsing van kinderen?

In Polen bestaan er geen overeenkomsten of regelingen ter vereenvoudiging van de overlegprocedure met het oog op goedkeuring voor de grensoverschrijdende plaatsing van kinderen.

Laatste update: 29/12/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.