Grensoverschrijdende plaatsing van een kind, inclusief pleeggezin

Slowakije
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Welke autoriteit moet worden geraadpleegd en welke autoriteit moet haar toestemming geven vóór de grensoverschrijdende plaatsing van een kind op uw grondgebied?

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Špitálska 8

P.O. Box 57

814 99 Bratislava, Slowakije

Tel.:  +42 1220458200

+42 1220458201

E-mail: info@cipc.gov.sk

Website: http://www.cipc.gov.sk

Talen: Slowaaks, Tsjechisch, Engels

2 Beschrijf kort de procedure voor raadpleging en voor het verkrijgen van toestemming (met inbegrip van de vereiste documenten, termijnen, regels voor de procedure en andere relevante gegevens) in het geval van de grensoverschrijdende plaatsing van een kind op uw grondgebied.

De centrale autoriteit van de verzoekende lidstaat stuurt de volgende documenten naar de centrale autoriteit van Slowakije:

  1. een verslag over het kind met daarin:

– gegevens met betrekking tot de identificatie en de verblijfplaats van het kind, de ouders en de naaste familieleden;

– de aanleiding voor de tussenkomst van de sociale diensten en een overzicht van de ondernomen stappen;

– informatie over de huidige lichamelijke, psychologische en sociale ontwikkeling van het kind;

– informatie over de specifieke behoeften van het kind en, in geval van gezondheidsproblemen, een geneeskundige verklaring;

– de mening van het kind en die van de ouders;

– informatie over het contact van het kind met zijn ouders en naaste familieleden;

  1. redenen voor de voorgestelde plaatsing of opvang;
  2. de verwachte duur van de plaatsing;
  3. de regelingen voor contact met de ouders en andere gezins- en familieleden of anderen met wie het kind een nauwe band heeft, of de redenen waarom dergelijk contact niet wordt overwogen, een en ander in het licht van artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;
  4. het geplande toezicht op de naleving van de maatregelen;
  5. informatie over eventuele voorgenomen financiering;
  6. alle overige relevante gegevens.

De centrale autoriteit van Slowakije stuurt het verzoekschrift samen met de bijlagen naar het centrale bureau voor arbeid, sociale zaken en familiezaken, dat beoordeelt of er in het onderhavige geval gevolg aan kan worden gegeven.

In het algemeen geldt dat het verzoek wordt ingewilligd als:

  • de plaatsing in het belang van het kind is;
  • het kind is gehoord in het kader van een procedure in het buitenland, tenzij het gezien de leeftijd of de mate van rijpheid van het kind ongepast werd geacht het kind te horen;
  • de bevoegde instantie waaraan of de natuurlijke persoon aan wie het kind moet worden toevertrouwd, heeft ingestemd met de plaatsing en er geen enkele reden is voor bezwaar tegen de plaatsing.

Als een kind in een centrum voor kinderen en gezinnen wordt geplaatst, is het de specifieke taak van het centrale bureau een geschikte instelling voor de opvang van kinderen op Slowaaks grondgebied te selecteren en een plaats voor het kind te vinden in die instelling.

Het centrale bureau voor arbeid, sociale zaken en familiezaken geeft zijn aanbeveling om al dan niet goedkeuring te verlenen door aan het centrum voor internationale rechtsbescherming van kinderen en jongeren, dat vervolgens al dan niet goedkeuring verleent op basis van de ontvangen documenten. De gemotiveerde beslissing wordt meegedeeld aan de verzoekende centrale autoriteit, het centrum voor kinderen en gezinnen waar het kind moet worden geplaatst of de natuurlijke persoon aan wie het kind moet worden toevertrouwd. Tegen de beslissing is geen beroep mogelijk.

3 Heeft uw lidstaat het vereiste van voorafgaande toestemming afgeschaft wanneer het kind bij bepaalde categorieën nauwe verwanten op uw grondgebied wordt geplaatst? Zo ja, om welke categorieën nauwe verwanten gaat het?

Ja, indien het kind onder de hoede is geplaatst van een grootouder, een broer of zus van het minderjarige kind, of een broer of zus van een ouder van het minderjarige kind (zie het verslag van Slowakije over artikel 82, lid 2).

4 Bestaan er in uw lidstaat overeenkomsten of regelingen ter vereenvoudiging van de raadplegingsprocedure voor het verkrijgen van toestemming voor de grensoverschrijdende plaatsing van kinderen?

Nee.

Laatste update: 06/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.