Grensoverschrijdende plaatsing van een kind, inclusief pleeggezin

Zweden
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Welke autoriteit moet worden geraadpleegd en welke autoriteit moet haar toestemming geven vóór de grensoverschrijdende plaatsing van een kind op uw grondgebied?

Toestemming voor de plaatsing van een kind in Zweden overeenkomstig de verordening Brussel II wordt onderzocht door de sociale dienst van de gemeente waar het kind zal worden geplaatst.

2 Beschrijf kort de procedure voor raadpleging en voor het verkrijgen van toestemming (met inbegrip van de vereiste documenten, termijnen, regels voor de procedure en andere relevante gegevens) in het geval van de grensoverschrijdende plaatsing van een kind op uw grondgebied.

De sociale dienst van de gemeente kan een autoriteit in het buitenland alleen toestemming verlenen om een kind in Zweden te plaatsen indien:

  1. het in het belang van het kind is om in Zweden te worden geplaatst, met name in het licht van de banden van het kind met Zweden,
  2. er, voor zover mogelijk, is nagegaan wat het standpunt is van het kind over de plaatsing,
  3. de voogd van het kind en, indien het kind 15 jaar of ouder is, het kind zelf hebben ingestemd met de plaatsing,
  4. de omstandigheden in de individuele woning en de voorwaarden voor opvang in de woning zijn onderzocht door de sociale dienst,
  5. het kind, voor zover zulks vereist is, een verblijfsvergunning heeft,
  6. de plaatsing geschiedt op grond van Verordening (EU) 2019/1111 van de Raad van 25 juni 2019 betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (de verordening Brussel II) of het Verdrag van ’s-Gravenhage van 19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen.

Informatie over de in individuele gevallen vereiste documenten wordt verstrekt door de betrokken gemeente. Neem voor meer informatie contact op met de centrale autoriteit in Zweden.

3 Heeft uw lidstaat het vereiste van voorafgaande toestemming afgeschaft wanneer het kind bij bepaalde categorieën nauwe verwanten op uw grondgebied wordt geplaatst? Zo ja, om welke categorieën nauwe verwanten gaat het?

Nee, die regel is niet van toepassing.

4 Bestaan er in uw lidstaat overeenkomsten of regelingen ter vereenvoudiging van de raadplegingsprocedure voor het verkrijgen van toestemming voor de grensoverschrijdende plaatsing van kinderen?

Nee.

Laatste update: 09/05/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.