Grensoverschrijdende plaatsing van een kind, inclusief pleeggezin

Een kind kan een nieuw gezin nodig hebben omdat hij of zij een wees is of omdat zijn of haar ouders ongeschikt lijken om voor hem of haar te zorgen.

Elke vorm van plaatsing van een kind bij iemand anders dan een ouder - in een pleeggezin met een of meer personen, of in een instelling, bijvoorbeeld een weeshuis of een kindertehuis - in een andere EU-lidstaat valt onder het toepassingsgebied van de verordening Brussel II ter. Daaronder vallen ook de door een gerecht gelaste of door een bevoegde autoriteit geregelde “plaatsingen om opvoedkundige redenen” met instemming van de ouders of het kind, of op hun verzoek naar aanleiding van afwijkend gedrag van het kind.

Een gerecht dat of een autoriteit die voornemens is een kind in een andere EU-lidstaat te plaatsen, moet de autoriteiten van die lidstaat raadplegen alvorens de plaatsing te gelasten of te regelen. Om vast te stellen wanneer raadpleging nodig is, verwijst de verordening naar het nationale recht:

  • raadpleging is niet nodig wanneer het kind bij een ouder moet worden geplaatst;
  • in het nationale recht en de nationale procedures van elk EU-land kan er worden gespecificeerd dat er geen toestemming is vereist voor plaatsingen op het eigen grondgebied bij bepaalde categorieën naaste verwanten, naast de ouders.

Het verzoek om goedkeuring moet ten minste vergezeld gaan van een verslag over het kind, samen met de redenen voor de voorgestelde plaatsing of zorgverstrekking, de verwachte duur van de plaatsing en informatie over eventuele voorgenomen financiering. Dit moet worden aangevuld met alle andere informatie die de aangezochte lidstaat nuttig zou kunnen achten, zoals eventueel gepland toezicht op de maatregel, regelingen voor contact met de ouders, andere familieleden of andere personen met wie het kind een nauwe band heeft, of de redenen waarom dergelijk contact niet wordt overwogen.

In het nationale recht en de nationale procedures van elke EU-lidstaat wordt gespecificeerd hoe de toestemming voor de plaatsing moet worden verkregen.

De Praktijkgids voor de toepassing van de verordening Brussel II ter is beschikbaar op deze pagina: EJN-publicaties

Klik op de vlag van het betrokken land voor gedetailleerde informatie.

Laatste update: 03/04/2024

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.