Transgraniczne umieszczanie dzieci, w tym w rodzinach zastępczych

Cypr
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Do którego organu należy się zwrócić, jeżeli przed transgranicznym umieszczeniem dziecka wymagane jest uprzednie zasięgnięcie opinii i uzyskanie zgody?

Właściwym organem wydającym uprzednią zgodę na transgraniczne umieszczenie dziecka są Służby Opieki Społecznej Wiceministerstwa Opieki Społecznej, z którymi można się kontaktować w następujący sposób:

Adres: Leoforos Prodromou 63, 2063 Strovolos, Nikosia

Tel.: +357 22406602 / +357 22406655

e-mail: central.sws@sws.dmsw.gov.cyhtapanidou@sws.dmsw.gov.cyPTrifilli@sws.dmsw.gov.cy

strona internetowa: https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sws/sws.nsf/dmlindex_en/dmlindex_en?OpenDocument

w języku greckim lub w języku angielskim.

2 Proszę krótko opisać procedurę konsultacji i uzyskania zgody (w tym wymagane dokumenty, terminy, procedury i inne istotne szczegóły) w przypadku transgranicznego umieszczania dzieci na terytorium Państwa kraju.

Wszystkie wnioski należy zaadresować do organu centralnego Republiki Cypryjskiej, czyli do Ministerstwa Sprawiedliwości i Porządku Publicznego.

Wraz z wnioskiem o udzielenie zgody na umieszczenie dziecka organ wnioskujący przekazuje następujące informacje wraz z ich oficjalnym tłumaczeniem na język grecki:

1. sprawozdanie dotyczące dziecka zawierające:

  • dane identyfikacyjne dziecka, rodziców i osób bliskich oraz ich miejsca pobytu;
  • uzasadnienie wniosku o interwencję Służb Opieki Społecznej oraz podsumowanie działań podjętych przez organ wnioskujący;
  • informacje o stopniu rozwoju fizycznego, psychologicznego i społecznego dziecka;
  • informacje o szczególnych potrzebach dziecka, w tym zaświadczenie lekarskie w przypadku złego stanu zdrowia i specjalnych potrzeb edukacyjnych;
  • opinię dziecka (w stosownych przypadkach) i rodziców;
  • informacje o kontaktach między dzieckiem a jego rodzicami i osobami bliskimi;

2. uzasadnienie proponowanego umieszczenia w pieczy zastępczej lub zapewnienia opieki;

3. oczekiwany czas trwania umieszczenia w pieczy zastępczej;

4. ustalenia dotyczące kontaktów z rodzicami, innymi krewnymi lub innymi bliskimi osobami lub uzasadnienie, dlaczego nie zaleca się takich kontaktów;

5. planowany nadzór nad realizacją środka;

6. pisemne oświadczenie osoby fizycznej lub prawnej sprawującej pieczę nad dzieckiem lub innego właściwego organu ponoszącego wszystkie koszty związane z umieszczeniem dziecka oraz jego zakwaterowaniem;

7. w stosownych przypadkach orzeczenia sądów lub decyzje innych organów dotyczące dziecka;

8. wszelkie inne istotne informacje.

3 Czy to państwo członkowskie zniosło wymóg uprzedniej zgody w przypadku, gdy dziecko ma zostać umieszczone u określonych kategorii członków najbliższej rodziny? Jeżeli tak, jakich kategorii członków najbliższej rodziny to dotyczy?

Nie przewidziano żadnego wyjątku od wymogu uzyskania zgody na transgraniczne umieszczenie w przypadku, gdy dziecko ma zostać umieszczone u bliskich krewnych. Zgody wymaga się we wszystkich przypadkach.

4 Czy w tym państwie członkowskim obowiązują porozumienia lub ustalenia upraszczające procedurę konsultacji w celu uzyskania zgody na transgraniczne umieszczenie dzieci?

Nie zawarto żadnych porozumień ani nie przyjęto żadnych ustaleń w tym zakresie.

Ostatnia aktualizacja: 20/02/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.