Transgraniczne umieszczanie dzieci, w tym w rodzinach zastępczych

Czechy
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Do którego organu należy się zwrócić, jeżeli przed transgranicznym umieszczeniem dziecka wymagane jest uprzednie zasięgnięcie opinii i uzyskanie zgody?

Organem właściwym do wydania zgody na umieszczenie dziecka do celów procedury przewidzianej w rozporządzeniu Rady (UE) 2019/1111 jest organ centralny Republiki Czeskiej w rozumieniu tego rozporządzenia, tj. Urząd ds. Międzynarodowej Ochrony Prawnej Dzieci (Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí), zgodnie z § 35 ust. 2 lit. k) ustawy nr 359/1999 o społecznej i prawnej ochronie dzieci, z późniejszymi zmianami.

2 Proszę krótko opisać procedurę konsultacji i uzyskania zgody (w tym wymagane dokumenty, terminy, procedury i inne istotne szczegóły) w przypadku transgranicznego umieszczania dzieci na terytorium Państwa kraju.

Po uzyskaniu informacji o dziecku oraz otrzymaniu wniosku o wydanie opinii urząd zawsze sprawdza powiązania rodzinne w Republice Czeskiej, aby ustalić, czy zamieszkują tam krewni dziecka lub bliskie mu osoby, które mogą i chcą podjąć się opieki nad nim, oraz ocenia ich za pośrednictwem organu właściwego ds. społecznej i prawnej ochrony dzieci. Jeżeli w Republice Czeskiej nie zamieszkują żadni krewni dziecka ani osoby mu bliskie, sprawdza się również możliwość umieszczenia go w rodzinie zastępczej lub w ostateczności w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Jeżeli dziecko można umieścić w odpowiednim miejscu w Republice Czeskiej, urząd zawiadamia organ, który się do niego zwrócił (sąd, organ centralny, organ zagraniczny właściwy ds. społecznej i prawnej ochrony dzieci itp.), oraz ambasadę (w stosownych przypadkach) i proponuje rozwiązanie. W postępowaniu administracyjnym urząd wydaje również zgodę na umieszczenie dziecka w konkretnym miejscu.

Jeżeli organ zagraniczny zdecyduje o umieszczeniu dziecka w Republice Czeskiej, niezbędne jest uzgodnienie kwestii przeniesienia i transportu dziecka. Jeżeli obecni opiekunowie dziecka nie mogą go przywieźć lub przyszli opiekunowie nie mogą odebrać go z zagranicy, dopuszcza się możliwość zorganizowania transportu dziecka we współpracy z ambasadą i czeskim organem ds. społecznej i prawnej ochrony dzieci (zastosowanie § 36 ustawy nr 359/1999 o społecznej i prawnej ochronie dzieci, z późniejszymi zmianami).

Podczas rozmów z partnerem zagranicznym (organem centralnym, organem zagranicznym ds. społecznej i prawnej ochrony dzieci, zagranicznym rodzicem zastępczym lub osobą bliską, którzy dotychczas sprawowali opiekę nad dzieckiem) należy omówić proces przekazania, który będzie najmniej obciążający dla dziecka, oraz proces aklimatyzacji. Urząd i właściwy organ zagraniczny z wyprzedzeniem omawiają sposób przeniesienia dziecka.

Dziecko musi mieć dokument podróży (paszport lub tymczasowy dokument podróży) oraz, w miarę możliwości, akt urodzenia (jeżeli urodziło się w innym państwie niż Republika Czeska), orzeczenie sądu obejmujące zaświadczenie, o którym mowa w art. 36 rozporządzenia Bruksela II ter, lub inny dokument potwierdzający możliwość uznania orzeczenia sądu, dokumentację medyczną, w tym kartę szczepień i dokument ubezpieczenia, oraz zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły.

3 Czy to państwo członkowskie zniosło wymóg uprzedniej zgody w przypadku, gdy dziecko ma zostać umieszczone u określonych kategorii członków najbliższej rodziny? Jeżeli tak, jakich kategorii członków najbliższej rodziny to dotyczy?

Nie.

4 Czy w tym państwie członkowskim obowiązują porozumienia lub ustalenia upraszczające procedurę konsultacji w celu uzyskania zgody na transgraniczne umieszczenie dzieci?

Nie.

Ostatnia aktualizacja: 11/05/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.