Transgraniczne umieszczanie dzieci, w tym w rodzinach zastępczych

Estonia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Do którego organu należy się zwrócić, jeżeli przed transgranicznym umieszczeniem dziecka wymagane jest uprzednie zasięgnięcie opinii i uzyskanie zgody?

Urząd ds. Zabezpieczenia Społecznego – info@sotsiaalkindlustusamet.ee.

2 Proszę krótko opisać procedurę konsultacji i uzyskania zgody (w tym wymagane dokumenty, terminy, procedury i inne istotne szczegóły) w przypadku transgranicznego umieszczania dzieci na terytorium Państwa kraju.

Aby uzyskać zgodę, należy złożyć wniosek do Urzędu ds. Zabezpieczenia Społecznego i dołączyć do niego w szczególności następujące informacje i dokumenty:

 1. imię i nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo i język ojczysty dziecka;
 2. ocenę potrzeb dziecka w zakresie pomocy, w tym informacje o jego stanie zdrowia, stanie fizycznym, psychologicznym, emocjonalnym i poznawczym oraz poziomie wykształcenia i sytuacji materialnej;
 3. okoliczności stanowiące podstawę i uzasadnienie umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej w Estonii;
 4. oczekiwany czas trwania umieszczenia w pieczy zastępczej;
 5. podsumowanie opinii dziecka lub uzasadnienie przyczyn jej nieuzyskania;
 6. informacje o toczących się postępowaniach dotyczących dziecka;
 7. informacje o przedstawicielu ustawowym dziecka, które ma być umieszczone w pieczy zastępczej;
 8. imię i nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo i język ojczysty osoby, u której dziecko ma być umieszczone, oraz dane kontaktowe tej osoby;
 9. ogólne informacje na temat środków wsparcia socjalnego, jakich dziecko będzie potrzebować po umieszczeniu w pieczy zastępczej w Estonii;
 10. ogólne informacje na temat sposobu organizacji kontaktów dziecka z rodzicami i innymi krewnymi lub innymi bliskimi osobami;
 11. informacje na temat finansowania umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej;
 12. orzeczenia sądu dotyczące władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, które ma być umieszczone w pieczy zastępczej;
 13. inne istotne dokumenty.

3 Czy to państwo członkowskie zniosło wymóg uprzedniej zgody w przypadku, gdy dziecko ma zostać umieszczone u określonych kategorii członków najbliższej rodziny? Jeżeli tak, jakich kategorii członków najbliższej rodziny to dotyczy?

Nie wydawano odrębnych decyzji w tym przedmiocie. Jeżeli dziecko ma zostać umieszczone u bliskiego krewnego, w tym kontekście i tak należy ocenić i uzasadnić dobro dziecka oraz jego potrzeby dotyczące umieszczenia w pieczy zastępczej. Zgoda nie jest wymagana do umieszczenia dziecka u drugiego z rodziców, któremu przysługuje prawo pieczy nad dzieckiem.

4 Czy w tym państwie członkowskim obowiązują porozumienia lub ustalenia upraszczające procedurę konsultacji w celu uzyskania zgody na transgraniczne umieszczenie dzieci?

Obecnie nie obowiązują porozumienia tego rodzaju.

Ostatnia aktualizacja: 22/02/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.