Transgraniczne umieszczanie dzieci, w tym w rodzinach zastępczych

Finlandia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Do którego organu należy się zwrócić, jeżeli przed transgranicznym umieszczeniem dziecka wymagane jest uprzednie zasięgnięcie opinii i uzyskanie zgody?

W Finlandii zgodę na umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej na podstawie art. 82 rozporządzenia (UE) 2019/1111 wydaje wydział zdrowia i opieki społecznej okręgu, w którym dziecko ma zostać umieszczone. Jeżeli we wniosku nie wskazano miejsca pobytu dziecka, zgodę wydaje wydział zdrowia i opieki społecznej określony zgodnie z art. 17 ustawy o dobrach dziecka (417/2007) – innymi słowy – wydział właściwy dla gminy, w której dziecko lub jego rodzice ostatnio zamieszkiwali lub przebywali. Jeżeli dziecko lub jego rodzice nie zamieszkiwali ani nie przebywali w żadnej gminie w Finlandii, decyzję podejmują władze właściwe dla miasta Helsinki.

2 Proszę krótko opisać procedurę konsultacji i uzyskania zgody (w tym wymagane dokumenty, terminy, procedury i inne istotne szczegóły) w przypadku transgranicznego umieszczania dzieci na terytorium Państwa kraju.

Procedura uzyskania zgody nie podlega szczegółowym zasadom. Informacje, o których mowa w art. 82 ust. 1 rozporządzenia, są niezbędne, aby wydział zdrowia i opieki społecznej dla danego okręgu mógł zorganizować usługi i wspierać potrzeby dziecka oraz monitorować jego umieszczenie w pieczy zastępczej. Dzieci umieszczone w danym okręgu rejestruje właściwy dla niego wydział zdrowia i opieki społecznej. Dziecko umieszczone w Finlandii ma szczególne prawa, takie jak prawo do właściwego traktowania i wysokiej jakości opieki zastępczej.

3 Czy to państwo członkowskie zniosło wymóg uprzedniej zgody w przypadku, gdy dziecko ma zostać umieszczone u określonych kategorii członków najbliższej rodziny? Jeżeli tak, jakich kategorii członków najbliższej rodziny to dotyczy?

Do umieszczenia dziecka w Finlandii na podstawie art. 82 rozporządzenia wymagana jest uprzednia zgoda.

4 Czy w tym państwie członkowskim obowiązują porozumienia lub ustalenia upraszczające procedurę konsultacji w celu uzyskania zgody na transgraniczne umieszczenie dzieci?

Nie.

Ostatnia aktualizacja: 19/04/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.