Transgraniczne umieszczanie dzieci, w tym w rodzinach zastępczych

Francja
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Do którego organu należy się zwrócić, jeżeli przed transgranicznym umieszczeniem dziecka wymagane jest uprzednie zasięgnięcie opinii i uzyskanie zgody?

Wnioski dotyczące umieszczania dzieci we Francji rozpatruje i zatwierdza Sekcja Spraw Europejskich i Międzynarodowych Dyrekcji ds. Ochrony Młodzieży i Wymiaru Sprawiedliwości dla Nieletnich (Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, DPJJ).

Wnioski można wysłać pocztą tradycyjną na adres: 13, Place de Vendôme, 75041 Paris Cedex 01 albo drogą elektroniczną na adres: saei.dpjj@justice.gouv.fr.

2 Proszę krótko opisać procedurę konsultacji i uzyskania zgody (w tym wymagane dokumenty, terminy, procedury i inne istotne szczegóły) w przypadku transgranicznego umieszczania dzieci na terytorium Państwa kraju.

Właściwy organ centralny państwa wezwanego musi złożyć wniosek o zatwierdzenie do Departamentu Spraw Europejskich i Międzynarodowych Ministerstwa Sprawiedliwości (Section des affaires européennes et internationales, SAEI).

We wniosku, do którego należy dołączyć jego tłumaczenie na język francuski, należy zawrzeć następujące informacje:

 • kompletne informacje na temat stanu cywilnego dziecka (wraz z odpisem dokumentu potwierdzającego stan cywilny);
 • informacje zbiorcze na temat indywidualnej i rodzinnej sytuacji dziecka (decyzje organów sądowych oraz sprawozdania i notatki służb opieki społecznej);
 • oświadczenie o przyczynach proponowanego umieszczenia dziecka, z uwzględnieniem dobra dziecka;
 • tożsamość i dane kontaktowe osób sprawujących władzę rodzicielską oraz zapis ich zgody na umieszczenie dziecka;
 • zgodę małoletniego na proponowane umieszczenie (kopia protokołu przesłuchania lub zapisów przesłuchania, jeśli takie miało miejsce);
 • streszczenie działań podjętych, aby przygotować umieszczenie dziecka;
 • zgodę instytucji lub rodziny zastępczej;
 • ustalenia dotyczące umieszczenia dziecka (czas trwania, lokalizacja, dane identyfikacyjne przyjmującego, organizacja korzystania z prawa do korespondencji, wyjść, odwiedzin i zakwaterowania);
 • informacje na temat organizacji działań następczych związanych z umieszczeniem dziecka i postępowania w przypadku potencjalnych incydentów;
 • informacje o finansowaniu umieszczenia dziecka.

Po otrzymaniu tych informacji SAEI podejmuje następujące kroki:

 • W przypadku wniosku o umieszczenie dziecka na podstawie orzeczenia sądowego konsultuje się z prokuratorem, który przekazuje sprawę do właściwego sędziego sądu ds. małoletnich w celu uzyskania opinii.
 • W przypadku planowanego umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczej sprawdza zezwolenie wydane placówce przez radę departamentu na czas trwania umieszczenia.
 • W przypadku planowanego umieszczenia dziecka w zatwierdzonej rodzinie zastępczej sprawdza ważność zatwierdzenia w odpowiedniej radzie departamentu.
 • W przypadku umieszczenia dziecka u członka rodziny przekazuje informacje o osobach mieszkających w domu członka rodziny przewodniczącemu właściwej rady departamentu. Jeśli dostarczone informacje są wystarczające, przeprowadza się kontrolę w odpowiedniej jednostce zgłaszającej incydenty. W przeciwnym razie SAEI składa w określonym terminie wniosek o ocenę do rady departamentu.

Po otrzymaniu wniosku SAEI wydaje decyzję o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące.

3 Czy to państwo członkowskie zniosło wymóg uprzedniej zgody w przypadku, gdy dziecko ma zostać umieszczone u określonych kategorii członków najbliższej rodziny? Jeżeli tak, jakich kategorii członków najbliższej rodziny to dotyczy?

Francja nie powiadomiła Komisji o kategoriach bliskich krewnych, oprócz rodziców, w przypadku których zgoda nie jest wymagana.

4 Czy w tym państwie członkowskim obowiązują porozumienia lub ustalenia upraszczające procedurę konsultacji w celu uzyskania zgody na transgraniczne umieszczenie dzieci?

We Francji nie obowiązują obecnie żadne umowy ani porozumienia mające na celu uproszczenie procedury składania wniosków o transgraniczne umieszczanie dzieci.

Ostatnia aktualizacja: 19/02/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.