Transgraniczne umieszczanie dzieci, w tym w rodzinach zastępczych

Węgry
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Do którego organu należy się zwrócić, jeżeli przed transgranicznym umieszczeniem dziecka wymagane jest uprzednie zasięgnięcie opinii i uzyskanie zgody?

Organ opiekuńczy właściwy dla miejsca zamieszkania potencjalnego opiekuna na Węgrzech decyduje – po przeprowadzeniu wstępnej analizy – czy można wyrazić zgodę na wyznaczenie danej osoby na opiekuna dziecka.

2 Proszę krótko opisać procedurę konsultacji i uzyskania zgody (w tym wymagane dokumenty, terminy, procedury i inne istotne szczegóły) w przypadku transgranicznego umieszczania dzieci na terytorium Państwa kraju.

Jeżeli chodzi o umieszczenie dziecka mającego miejsce zwykłego pobytu za granicą u opiekuna na Węgrzech, organ opiekuńczy właściwy dla miejsca zamieszkania potencjalnego opiekuna bada – na wniosek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Belügyminisztérium) złożony w następstwie zapytania wystosowanego przez centralny organ opiekuńczy wnioskującego państwa trzeciego – czy można wyrazić zgodę na wyznaczenie danej osoby na opiekuna dziecka.

Na wniosek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które pełni funkcję węgierskiego organu centralnego, organ opiekuńczy podejmuje przewidziane w przepisach działania w celu oceny odpowiedniości potencjalnego opiekuna. Wspomniane działania obejmują przeprowadzenie oceny środowiskowej w miejscu zamieszkania potencjalnego opiekuna lub uzyskanie wyników takiej oceny, a także zbadanie, czy dana osoba spełnia wymogi prawne niezbędne do pełnienia funkcji opiekuna. Organ opiekuńczy ustala również – w oparciu o wyniki oceny poziomu dochodów potencjalnego opiekuna – czy sprawowanie przez niego opieki nad dzieckiem na Węgrzech będzie wiązało się z poważnym obciążeniem węgierskich służb socjalnych. W razie potrzeby organ opiekuńczy zwraca się do centrum pomocy rodzinie i dzieciom o przekazanie mu informacji na temat wszelkich przesłanek, które mogłyby sugerować, że niewystarczające umiejętności wychowawcze danej osoby uniemożliwią jej wywiązywanie się z powierzonych jej obowiązków opiekuna. Organ opiekuńczy przeprowadza rozmowę z opiekunem dotyczącą jego planów na przyszłość oraz, w stosownych przypadkach, ocenia, czy dziecko będzie miało możliwość uczęszczania do przedszkola i szkoły. Jeżeli dziecko ma zostać umieszczone u osób bliskich, zaleca się również dokonanie oceny relacji między takimi osobami a dzieckiem, a także sprawdzenie, czy dana osoba bliska sprawowała wcześniej opiekę nad dzieckiem. Na podstawie powyższych informacji organ opiekuńczy rozstrzyga, czy można udzielić zgody na umieszczenie. Po podjęciu decyzji o udzieleniu zgody organ opiekuńczy przekazuje ją zagranicznemu organowi centralnemu za pośrednictwem węgierskiego organu centralnego.

3 Czy to państwo członkowskie zniosło wymóg uprzedniej zgody w przypadku, gdy dziecko ma zostać umieszczone u określonych kategorii członków najbliższej rodziny? Jeżeli tak, jakich kategorii członków najbliższej rodziny to dotyczy?

Ponieważ Węgry nie złożyły oświadczenia na podstawie art. 82 ust. 2 rozporządzenia, uzyskanie zgody na umieszczenie dziecka na Węgrzech jest zawsze wymagane w przypadku, gdy dziecko ma zostać umieszczone u osoby niebędącej jego rodzicem.

4 Czy w tym państwie członkowskim obowiązują porozumienia lub ustalenia upraszczające procedurę konsultacji w celu uzyskania zgody na transgraniczne umieszczenie dzieci?

Nie.

Ostatnia aktualizacja: 15/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.