Transgraniczne umieszczanie dzieci, w tym w rodzinach zastępczych

Łotwa
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Do którego organu należy się zwrócić, jeżeli przed transgranicznym umieszczeniem dziecka wymagane jest uprzednie zasięgnięcie opinii i uzyskanie zgody?

Przed wydaniem nakazu transgranicznego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej należy zasięgnąć opinii sądu rodzinnego (bāriņtiesa) właściwego dla miejsca, w którym dziecko ma zostać umieszczone, oraz uzyskać zgodę tego sądu.

2 Proszę krótko opisać procedurę konsultacji i uzyskania zgody (w tym wymagane dokumenty, terminy, procedury i inne istotne szczegóły) w przypadku transgranicznego umieszczania dzieci na terytorium Państwa kraju.

Łotewskie Ministerstwo Sprawiedliwości pełni funkcję centralnego punktu kontaktowego odpowiedzialnego za rozpoznawanie wniosków o umieszczenie w pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu łotewskiemu organowi wydającemu decyzje w sprawie umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

Wykaz wymaganych dokumentów:

1. dokument zawierający informacje o statusie prawnym dziecka wraz z odpisami wszystkich istotnych orzeczeń sądu i ich tłumaczeniem na język łotewski;

2. dokument zawierający informacje o powodach usunięcia dziecka z rodziny, wraz z tłumaczeniem na język łotewski;

3. odpis aktu urodzenia dziecka;

4. dokument zawierający informacje o potrzebach dziecka (stan zdrowia, potrzeby edukacyjne, potrzeby emocjonalne oraz języki, w jakich można się z dzieckiem komunikować), wraz z tłumaczeniem na język łotewski;

5. świadectwo uczęszczania do szkoły lub przedszkola i dokumentacja medyczna (wyniki badań lekarskich, karta szczepień i karta diagnostyczna), wraz z tłumaczeniem na język łotewski;

6. dokument zawierający informacje o osobie, u której dziecko ma zostać umieszczone, lub rodziny, w której dziecko ma zostać umieszczone;

7. jeżeli dziecko ma zostać umieszczone w pieczy zastępczej na czas określony w celu rehabilitacji społecznej lub socjalizacji, wymagane jest potwierdzenie, że państwo składające wniosek pokryje koszty takiego umieszczenia, zgoda opiekuna prawnego na umieszczenie dziecka, jak również streszczenie sprawy (historia sprawy, aktualna sytuacja socjalna i rodzinna, opis problemów i zasobów, wnioski i przewidywania pracownika socjalnego, osiągnięte cele i krótka ocena);

8. jeżeli osoba, u której dziecko ma zostać umieszczone, nie posiada statusu rodziny zastępczej, opiekuna lub rodziny przyjmującej przyznanego jej przez właściwy łotewski organ, wnioskujące państwo członkowskie musi przedstawić ocenę zdolności tej osoby do objęcia dziecka opieką, a także oświadczenie potwierdzające, że osoba ta nie podlega nadzorowi organów ścigania pod kątem ewentualnych naruszeń praw dziecka lub przestępstw kryminalnych, które mogłyby mieć wpływ na zdolność tej osoby do opieki nad dzieckiem;

9. informacje o ustaleniach dotyczących kontaktów z rodzicami, innymi członkami rodziny lub innymi osobami, z którymi dziecko pozostaje w bliskim związku, lub powody, dla których takie kontakty nie są rozważane;

10. właściwy organ łotewski zastrzega sobie prawo, by w razie potrzeby wystąpić o dodatkowe informacje.

*Jeżeli organ państwa trzeciego nie wskazał konkretnej osoby na Łotwie, u której należy umieścić dziecko z uwagi na istotność jego powiązań z Łotwą, sąd rodzinny udziela wsparcia w poszukiwaniach na Łotwie odpowiedniego opiekuna lub odpowiedniej rodziny zastępczej.

2 Czy to państwo członkowskie zniosło wymóg uprzedniej zgody w przypadku, gdy dziecko ma zostać umieszczone u określonych kategorii członków najbliższej rodziny? Jeżeli tak, jakich kategorii członków najbliższej rodziny to dotyczy?

Co do zasady, zgodnie z łotewskimi ramami regulacyjnymi, wymagana jest zgoda na umieszczenie dziecka u jego krewnych lub u osób, z którymi dziecko ma bliskie relacje. Obowiązuje jednak wyjątek dotyczący okresu takiego umieszczenia. Mianowicie, zgodnie z art. 451 ustawy o ochronie praw dziecka, rodzice mogą umieścić dziecko pod opieką innej osoby na Łotwie na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. W takim przypadku jedno z rodziców sporządza pełnomocnictwo, w którym określa, w jakim zakresie rodzice udzielają tej osobie uprawnienia do działania dla dobra ich dziecka.

Ten warunek ma zastosowanie wyłącznie do dzieci objętych opieką rodzicielską oraz do przypadków umieszczenia dziecka pod opieką innej osoby na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

3 Czy w tym państwie członkowskim obowiązują porozumienia lub ustalenia upraszczające procedurę konsultacji w celu uzyskania zgody na transgraniczne umieszczenie dzieci?

Nie obowiązują żadne porozumienia ani ustalenia upraszczające procedurę konsultacji.

Ostatnia aktualizacja: 05/04/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.