Transgraniczne umieszczanie dzieci, w tym w rodzinach zastępczych

Luksemburg
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Do którego organu należy się zwrócić, jeżeli przed transgranicznym umieszczeniem dziecka wymagane jest uprzednie zasięgnięcie opinii i uzyskanie zgody?

Organ centralny wyznaczony na podstawie art. 103 rozporządzenia Rady (UE) 2019/1111 z dnia 25 czerwca 2019 r. jest również organem właściwym do celów wydania uprzedniej zgody na umieszczenie dziecka w Luksemburgu:

Krajowy Prokurator Generalny (Procureur Général d’Etat)

Cité judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Telefon: (+352) 47 59 81 – 2335

Faks: (+352) 47 05 50

E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

2 Proszę krótko opisać procedurę konsultacji i uzyskania zgody (w tym wymagane dokumenty, terminy, procedury i inne istotne szczegóły) w przypadku transgranicznego umieszczania dzieci na terytorium Państwa kraju.

Zastosowanie ma procedura ustanowiona w art. 82 rozporządzenia Rady (UE) 2019/1111 z dnia 25 czerwca 2019 r.

Organ centralny państwa członkowskiego występującego z wnioskiem musi przekazać luksemburskiemu organowi centralnemu wniosek o wydanie zgody, obejmujący sprawozdanie dotyczące dziecka wraz z powodami proponowanego umieszczenia dziecka w Luksemburgu oraz wszelkie inne informacje, które uzna za istotne, takie jak przewidywany czas trwania umieszczenia.

Do wniosku tego oraz do ewentualnych dodatkowych dokumentów należy dołączyć tłumaczenie na język francuski, niemiecki lub angielski.

3 Czy to państwo członkowskie zniosło wymóg uprzedniej zgody w przypadku, gdy dziecko ma zostać umieszczone u określonych kategorii członków najbliższej rodziny? Jeżeli tak, jakich kategorii członków najbliższej rodziny to dotyczy?

Nie.

W ramach wdrażania rozporządzenia (UE) 2019/1111 ten sam system ma zastosowanie do umieszczania dziecka w Luksemburgu u rodziny zastępczej (famille d’accueil) lub w domu godnej zaufania osoby (personne digne de confiance) i wymaga wcześniejszej konsultacji i zatwierdzenia przez luksemburski organ centralny.

4 Czy w tym państwie członkowskim obowiązują porozumienia lub ustalenia upraszczające procedurę konsultacji w celu uzyskania zgody na transgraniczne umieszczenie dzieci?

Nie.

Ostatnia aktualizacja: 11/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.