Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niderlandzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Transgraniczne umieszczanie dzieci, w tym w rodzinach zastępczych

Niderlandy
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Do którego organu należy się zwrócić, jeżeli przed transgranicznym umieszczeniem dziecka wymagane jest uprzednie zasięgnięcie opinii i uzyskanie zgody?

Umieszczenie dziecka z innego państwa członkowskiego w Niderlandach wymaga zgody organu centralnego. W tym celu organ centralny konsultuje się ze świadczeniodawcą pieczy zastępczej, aby zbadać, czy rodzina zastępcza, u której dziecko ma być umieszczone, jest odpowiednia.

2 Proszę krótko opisać procedurę konsultacji i uzyskania zgody (w tym wymagane dokumenty, terminy, procedury i inne istotne szczegóły) w przypadku transgranicznego umieszczania dzieci na terytorium Państwa kraju.

Jeżeli sąd lub inny organ w innym państwie członkowskim rozważa umieszczenie dziecka w Niderlandach, musi przesłać uzasadniony wniosek do organu centralnego. Wniosek taki musi obejmować sprawozdanie dotyczące dziecka. Następnie organ centralny konsultuje się ze świadczeniodawcą pieczy zastępczej, aby zbadać, czy rodzina zastępcza, u której dziecko ma być umieszczone, jest odpowiednia. Na wniosek organu centralnego Rada Ochrony Dzieci (Raad voor de Kinderbescherming) bada, czy można wydać oświadczenie o braku sprzeciwu.

3 Czy to państwo członkowskie zniosło wymóg uprzedniej zgody w przypadku, gdy dziecko ma zostać umieszczone u określonych kategorii członków najbliższej rodziny? Jeżeli tak, jakich kategorii członków najbliższej rodziny to dotyczy?

Nie, nie istnieją wyjątki od wymogu uzyskania uprzedniej zgody. Wszystkie umieszczenia u osób innych niż jedno z rodziców dziecka muszą być poprzedzone procedurą uzyskania zgody.

4 Czy w tym państwie członkowskim obowiązują porozumienia lub ustalenia upraszczające procedurę konsultacji w celu uzyskania zgody na transgraniczne umieszczenie dzieci?

Nie.

Ostatnia aktualizacja: 09/05/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.