Transgraniczne umieszczanie dzieci, w tym w rodzinach zastępczych

Słowacja
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Do którego organu należy się zwrócić, jeżeli przed transgranicznym umieszczeniem dziecka wymagane jest uprzednie zasięgnięcie opinii i uzyskanie zgody?

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
(Centrum Międzynarodowej Ochrony Prawnej Dzieci i Młodzieży)

Spitalska 8

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Tel.: +421 2 20 45 82 00

+421 2 20 45 82 01

E-mail: info@cipc.gov.sk

Strona internetowa: http://www.cipc.gov.sk

Języki: słowacki, czeski i angielski

2 Proszę krótko opisać procedurę konsultacji i uzyskania zgody (w tym wymagane dokumenty, terminy, procedury i inne istotne szczegóły) w przypadku transgranicznego umieszczania dzieci na terytorium Państwa kraju.

Organ centralny państwa wnioskującego przedstawia organowi centralnemu Republiki Słowackiej następujące dokumenty:

  1. sprawozdanie dotyczące dziecka zawierające:

- dane identyfikacyjne dziecka, rodziców i osób bliskich oraz ich miejsca pobytu,

- uzasadnienie interwencji służb socjalnych oraz podsumowanie podjętych działań,

- informacje o aktualnym stopniu rozwoju fizycznego, psychologicznego i społecznego dziecka,

- informacje o specjalnych potrzebach dziecka, w tym zaświadczenie lekarskie w przypadku złego stanu zdrowia dziecka,

- opinię dziecka i rodziców,

- informacje o kontaktach między dzieckiem a jego rodzicami i osobami bliskimi,

  1. uzasadnienie proponowanego umieszczenia w pieczy zastępczej lub zapewnienia opieki,
  2. oczekiwany czas trwania umieszczenia w pieczy zastępczej,
  3. ustalenia dotyczące kontaktów z rodzicami, innymi krewnymi lub innymi osobami, z którymi dziecko pozostaje w bliskich stosunkach, lub uzasadnienie, dlaczego nie rozważa się takich kontaktów w świetle art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności,
  4. przewidywany nadzór nad realizacją środka,
  5. informacje o rozważanym finansowaniu,
  6. wszelkie inne istotne informacje.

Organ centralny Republiki Słowackiej przekazuje wniosek wraz z załącznikami do Głównego Urzędu Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny (Ustredie práce, sociálnych vecí a rodiny), zwracając się o udzielenie wymaganej zgody.

Co do zasady zgoda powinna zostać udzielona, jeśli:

  • umieszczenie w pieczy zastępczej służy dobru dziecka,
  • dziecko wysłuchano w postępowaniu za granicą, z wyjątkiem przypadków, w których byłoby to niewłaściwe ze względu na wiek lub stopień dojrzałości dziecka,
  • uzyskano zgodę właściwego organu lub osoby fizycznej, której powierzono dziecko, i nie ma przesłanek przemawiających przeciwko takiemu umieszczeniu.

Przy umieszczaniu dziecka w centrum dla dzieci i rodzin zadanie Głównego Urzędu polega na wyborze odpowiedniej placówki opieki nad dziećmi w Słowacji i zapewnieniu dziecku miejsca w takiej placówce.

Główny Urząd Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny przekazuje zalecenie odnośnie do udzielenia lub nieudzielenia zgody do Centrum Międzynarodowej Ochrony Prawnej Dzieci i Młodzieży, które na podstawie uzyskanych dowodów udziela zgody lub odmawia jej udzielenia. Decyzję tę wraz z uzasadnieniem przesyła się do organu centralnego, który złożył wniosek, do centrum dla dzieci i rodzin, w którym dziecko ma zostać umieszczone, lub do osoby fizycznej, której dziecko ma zostać powierzone. Od tej decyzji nie przysługują środki zaskarżenia.

3 Czy to państwo członkowskie zniosło wymóg uprzedniej zgody w przypadku, gdy dziecko ma zostać umieszczone u określonych kategorii członków najbliższej rodziny? Jeżeli tak, jakich kategorii członków najbliższej rodziny to dotyczy?

Tak, w przypadku umieszczenia w pieczy zastępczej u dziadka lub babci, u rodzeństwa osoby małoletniej lub rodzeństwa rodzica osoby małoletniej (zob. sprawozdanie Słowacji dotyczące art. 82 ust. 2).

4 Czy w tym państwie członkowskim obowiązują porozumienia lub ustalenia upraszczające procedurę konsultacji w celu uzyskania zgody na transgraniczne umieszczenie dzieci?

Nie.

Ostatnia aktualizacja: 10/05/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.