Transgraniczne umieszczanie dzieci, w tym w rodzinach zastępczych

Słowenia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Do którego organu należy się zwrócić, jeżeli przed transgranicznym umieszczeniem dziecka wymagane jest uprzednie zasięgnięcie opinii i uzyskanie zgody?

Procedury w zakresie uprzedniej konsultacji i zgody przed transgranicznym umieszczeniem dziecka przeprowadza się zgodnie z art. 82 rozporządzenia Rady (UE) 2019/1111 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę (wersja przekształcona) w związku z art. 33 konwencji haskiej o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci.

Zgoda właściwego organu nie jest wymagana, jeżeli dziecko znajduje się pod opieką jednego z rodziców.

Jeżeli dziecko ma być umieszczone na terytorium Słowenii, organ centralny wydaje uprzednią zgodę po otrzymaniu pozytywnej opinii ośrodka pomocy społecznej.

2 Proszę krótko opisać procedurę konsultacji i uzyskania zgody (w tym wymagane dokumenty, terminy, procedury i inne istotne szczegóły) w przypadku transgranicznego umieszczania dzieci na terytorium Państwa kraju.

Właściwym organem centralnym do celów przekazania zgody zgodnie z art. 82 ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 2019/1111 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę (wersja przekształcona) jest:

Ministerstwo Pracy, Rodziny, Spraw Społecznych i Równych Szans

Štukljeva cesta 44

1000 Ljubljana

gp.mddsz@gov.si

Organ centralny przekazuje wnioski ośrodkowi pomocy społecznej w celu ich rozpatrzenia i wydania opinii.

Organ centralny państwa, które kieruje wniosek, musi przedłożyć następujące dokumenty w celu konsultacji i uzyskania zgody:

 • informacje na temat dziecka, sytuacji rodzinnej oraz przedstawicieli ustawowych;
 • informacje na temat sytuacji osobistej małoletniego, w tym opis sytuacji osobistej i rodzinnej małoletniego;
 • powody umieszczenia dziecka za granicą;
 • datę i planowany czas trwania umieszczenia;
 • dane osobowe osób wyznaczonych na opiekunów zastępczych lub informację na temat proponowanych placówek lub osób, pod opieką których dziecko ma zostać umieszczone;
 • szczegóły dotyczące umieszczenia w przypadku umieszczenia w placówce (wyjazd, wizyty, zakwaterowanie);
 • zgoda lekarza lub opiekuna;
 • dowód ubezpieczenia zdrowotnego;
 • zobowiązanie organu kierującego wniosek do pokrycia kosztów umieszczenia;
 • ustalenia dotyczące monitorowania zakwaterowania;
 • wyczerpujące informacje na temat właściwego organu państwa członkowskiego kierującego wniosek, w tym dane kontaktowe.

Dokumenty należy złożyć przed umieszczeniem zgodnie z rozporządzeniem 2019/1111.

3 Czy to państwo członkowskie zniosło wymóg uprzedniej zgody w przypadku, gdy dziecko ma zostać umieszczone u określonych kategorii członków najbliższej rodziny? Jeżeli tak, jakich kategorii członków najbliższej rodziny to dotyczy?

Zgoda jest zawsze wymagana.

4 Czy w tym państwie członkowskim obowiązują porozumienia lub ustalenia upraszczające procedurę konsultacji w celu uzyskania zgody na transgraniczne umieszczenie dzieci?

Nie zawarto takich porozumień.

Ostatnia aktualizacja: 20/02/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.