Transgraniczne umieszczanie dzieci, w tym w rodzinach zastępczych

Szwecja
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Do którego organu należy się zwrócić, jeżeli przed transgranicznym umieszczeniem dziecka wymagane jest uprzednie zasięgnięcie opinii i uzyskanie zgody?

Zezwolenie na umieszczenie dziecka w Szwecji na podstawie rozporządzenia Bruksela II jest rozpatrywane przez komisję ds. opieki społecznej (socialnämd) gminy, w której dziecko ma zostać umieszczone.

2 Proszę krótko opisać procedurę konsultacji i uzyskania zgody (w tym wymagane dokumenty, terminy, procedury i inne istotne szczegóły) w przypadku transgranicznego umieszczania dzieci na terytorium Państwa kraju.

Komisja ds. opieki społecznej (socialnämd) może zezwolić organowi zagranicznemu na umieszczenie dziecka w Szwecji tylko wówczas, gdy:

  1. dla dobra dziecka najlepsze jest umieszczenie go w Szwecji, w szczególności ze względu na więzi dziecka ze Szwecją,
  2. został ustalony stosunek dziecka do umieszczenia go w Szwecji, o ile można ten stosunek ocenić,
  3. opiekun dziecka, a jeżeli dziecko ma co najmniej 15 lat – samo dziecko – wyraża zgodę na takie umieszczenie,
  4. sytuacja w konkretnym gospodarstwie domowym oraz warunki opieki w takim gospodarstwie domowym zostały ocenione przez komisję ds. opieki społecznej,
  5. dziecko posiada zezwolenie na pobyt, jeżeli takie zezwolenie jest wymagane, oraz
  6. umieszczenie odbywa się na podstawie rozporządzenia Rady (UE) 2019/1111 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę (rozporządzenie Bruksela II) lub konwencji haskiej z dnia 19 października 1996 r. o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci.

Informacje na temat dokumentów wymaganych w poszczególnych przypadkach są przekazywane przez daną gminę. Więcej informacji można uzyskać w organie centralnym w Szwecji.

3 Czy to państwo członkowskie zniosło wymóg uprzedniej zgody w przypadku, gdy dziecko ma zostać umieszczone u określonych kategorii członków najbliższej rodziny? Jeżeli tak, jakich kategorii członków najbliższej rodziny to dotyczy?

Nie, ta zasada nie ma zastosowania.

4 Czy w tym państwie członkowskim obowiązują porozumienia lub ustalenia upraszczające procedurę konsultacji w celu uzyskania zgody na transgraniczne umieszczenie dzieci?

Nie.

Ostatnia aktualizacja: 09/05/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.