Transgraniczne umieszczanie dzieci, w tym w rodzinach zastępczych

Dziecko może potrzebować nowej rodziny, ponieważ jego rodzice nie żyją albo nie są w stanie zapewnić mu opieki.

Wszelkie formy umieszczenia dziecka w pieczy innej osoby niż rodzice – w rodzinie zastępczej z co najmniej jedną osobą lub w placówce opiekuńczej, np. w domu dziecka – w innym państwie UE wchodzą w zakres stosowania rozporządzenia Bruksela II ter. Obejmuje to również „umieszczenie w celach wychowawczych” zarządzone przez sąd lub zorganizowane przez właściwy organ za zgodą rodziców lub dziecka lub na ich wniosek w związku z niezgodnym z prawem zachowaniem dziecka.

Sąd lub organ planujący umieszczenie dziecka w innym państwie UE musi uzyskać zgodę organów tego państwa przed zarządzeniem lub zorganizowaniem umieszczenia dziecka w placówce. Do celów ustalenia, kiedy taka zgoda jest konieczna, rozporządzenie odsyła do prawa krajowego:

  • nie jest to konieczne, jeżeli dziecko ma zostać umieszczone u jednego z rodziców;
  • prawo krajowe i krajowe procedury każdego z państw UE mogą określać, że nie jest wymagana zgoda tych państw na umieszczenie dziecka na ich własnym terytorium u osób należących do określonych kategorii bliskich członków rodziny poza samymi rodzicami.

Wniosek o zgodę powinien zawierać co najmniej sprawozdanie dotyczące dziecka wraz z powodami proponowanego umieszczenia lub zapewnienia opieki, przewidywanym czasem trwania takiego umieszczenia oraz informacjami na temat ewentualnego rozważanego finansowania. Dokumentacja ta musi być uzupełniona o wszelkie inne informacje, które państwo członkowskie, do którego skierowano wniosek, może uznać za istotne, takie jak przewidywany nadzór nad środkiem, ustalenia dotyczące kontaktów z rodzicami, innymi członkami rodziny lub innymi osobami, z którymi dziecko pozostaje w bliskim związku, lub powody, dla których takie kontakty nie są rozważane.

Procedurę uzyskania zgody na umieszczenie reguluje prawo krajowe i procedura każdego państwa UE.

Praktyczny przewodnik dotyczący stosowania rozporządzenia Bruksela II ter znajduje się na stronie: Publikacje Europejskiej Sieci Sądowej

Aby uzyskać szczegółowe informacje o konkretnym państwie, należy wybrać jego flagę.

Ostatnia aktualizacja: 03/04/2024

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.