Grensoverschrijdende plaatsing van een kind, inclusief pleeggezin

Países Baixos
Conteúdo fornecido por
European Judicial Network
Rede Judiciária Europeia (em Matéria Civil e Comercial)

1 Welke autoriteit moet worden geraadpleegd en welke autoriteit moet haar toestemming geven vóór de grensoverschrijdende plaatsing van een kind op uw grondgebied?

Voor de plaatsing van een kind uit een andere lidstaat in Nederland moet de Centrale autoriteit haar goedkeuring verlenen. Hiervoor raadpleegt de Centrale autoriteit een pleegzorgaanbieder om de geschiktheid van pleegouders bij wie het kind wordt geplaatst, te onderzoeken.

2 Beschrijf kort de procedure voor raadpleging en voor het verkrijgen van toestemming (met inbegrip van de vereiste documenten, termijnen, regels voor de procedure en andere relevante gegevens) in het geval van de grensoverschrijdende plaatsing van een kind op uw grondgebied.

Als de rechter of een andere autoriteit in een andere lidstaat overweegt om een kind in Nederland te plaatsen, moet een gemotiveerd verzoek worden gestuurd aan de Centrale autoriteit. Dit verzoek moet een rapport over het kind bevatten. De Centrale autoriteit verzoekt vervolgens een pleegzorgaanbieder om de geschiktheid van de pleegouders bij wie het kind wordt geplaatst, te onderzoeken. De Raad voor de Kinderbescherming onderzoekt op verzoek van de Centrale autoriteit of een verklaring van geen bezwaar kan worden afgegeven. De gehele procedure tot aan de goedkeuring duurt maximaal 3 maanden.

3 Heeft uw lidstaat het vereiste van voorafgaande toestemming afgeschaft wanneer het kind bij bepaalde categorieën nauwe verwanten op uw grondgebied wordt geplaatst? Zo ja, om welke categorieën nauwe verwanten gaat het?

Nee, er gelden geen uitzonderingen op het vereiste van voorafgaande toestemming. Voor alle plaatsingen bij anderen dan de ouder van het kind moet de goedkeuringsprocedure worden gevolgd.

4 Bestaan er in uw lidstaat overeenkomsten of regelingen ter vereenvoudiging van de raadplegingsprocedure voor het verkrijgen van toestemming voor de grensoverschrijdende plaatsing van kinderen?

Nee.

Laatste update: 16/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.