Plasarea copilului în altă țară, inclusiv într-o familie substitutivă

Belgia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Ce autoritate trebuie să fie consultată și să își dea consimțământul înainte de plasarea transfrontalieră a unui copil pe teritoriul dumneavoastră?

Cererea trebuie să fie adresată autorității centrale belgiene. Autoritatea centrală va transmite cererea autorității competente din comunitatea belgiană relevantă.

Cererea trebuie redactată în limba comunității belgiene de destinație (germană, franceză sau neerlandeză). Statele solicitante ar trebui să verifice în prealabil la autoritatea centrală belgiană limba în care trebuie formulată cererea.

Aprobarea este acordată de autoritatea competentă a comunității belgiene în cauză.

Datele de contact ale autorității centrale belgiene sunt următoarele:

Departamentul Federal de Justiție (Service Public Fédéral Justice/Federale Overheidsdienst Justitie)

Direcția Generală Legislație și Drepturi și Libertăți Fundamentale (Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux/Directoraat-generaal Wetgeving en Base ele Rechten en Vrijheden)

Serviciul de cooperare internațională în materie civilă (Service de coopération internationale civile/Dienst Internationale rechtshulp in burgerlijke zaken)

Boulevard de Waterloo 115

B-1000 Bruxelles/Brussel

Telefon: + 32 (2) 542 65 11

E-mail: dh1996@just.fgov.be

2 Vă rugăm să descrieți pe scurt procedura de consultare și de obținere a consimțământului (inclusiv documentele necesare, termenele, modalitățile procedurii și alte detalii relevante) pentru plasarea transfrontalieră a copiilor pe teritoriul dumneavoastră.

Comunitatea Franceză (Fédération Wallonie-Bruxelles)

 • Cererea va conține următoarele:
  • identitatea copilului (nume, prenume, data nașterii, cetățenia);
  • informații relevante privind statutul administrativ al copilului în țara sa de origine, în special în ceea ce privește drepturile sale sociale: asigurarea de sănătate a copilului și alocația familială;
  • identitatea titularilor autorității părintești (nume, prenume, data nașterii, cetățenie, adresă);
  • informații privind persoana (fizică sau juridică) care exercită autoritatea părintească, dacă este diferită de cea de mai sus;
  • informații privind familia substitutivă (nume, prenume, data nașterii, cetățenie, adresă).
  • detalii privind plasamentul propus: autoritatea responsabilă cu organizarea plasamentului, hotărârea judecătorească relevantă, documentele pregătitoare elaborate de Serviciul de asistență pentru tineret competent (Service d’aide à la jeunesse), durata prevăzută a plasamentului și măsurile de monitorizare planificate, precum și modalitățile de finanțare;
  • un raport social (rapport social) în care să se precizeze motivele plasamentului, măsurile luate anterior în țara de origine, situația actuală, istoricul tânărului și, dacă este cazul, informații privind nevoile specifice ale copilului [în ceea ce privește educația și îngrijirea medicală (psihologie, logopedie etc.)];
  • dacă este cazul, o expunere a motivelor pentru care un plasament în străinătate este urgent;
  • după caz, măsurile luate de statul membru solicitant pentru pregătirea plasamentului.
 • Termene-limită:

În conformitate cu articolul 82 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2019/1111 al Consiliului din 25 iunie 2019, cu excepția cazului în care acest lucru este imposibil din cauza unor circumstanțe excepționale, hotărârea prin care se acordă sau se refuză aprobarea se transmite autorității centrale solicitante în termen de cel mult 3 luni de la primirea cererii. Acesta este un termen orientativ (délai d’ordre).

 • Modalități procedurale:

Procedura aplicabilă este cea prevăzută la articolul 82 din Regulamentul (UE) 2019/1111 al Consiliului din 25 iunie 2019.

Cu excepția cazurilor în care copilul urmează să fie plasat la unul dintre părinții săi, autoritatea centrală a statului membru solicitant trebuie să trimită autorității centrale belgiene o cerere de aprobare care include un raport privind copilul, motivele plasamentului sau ale îngrijirii propuse în Comunitatea Franceză (Fédération Wallonie-Bruxelles), informații privind eventuala finanțare preconizată și orice alte informații pe care le consideră relevante, cum ar fi durata preconizată a plasamentului.

Cererea și orice alte documente suplimentare trebuie să fie însoțite de o traducere în limba franceză.

Comunitatea Franceză (Fédération Wallonie-Bruxelles) colectează toate informațiile sau documentele necesare pentru prelucrarea cererii statului membru solicitant, ținând seama în mod corespunzător de obiectul acesteia, în vederea pregătirii plasamentului transfrontalier și a facilitării coordonării necesare. Investigațiile efectuate de autoritățile administrative sociale îi vor permite să ia o decizie ulterioară cu privire la acordarea sau refuzarea aprobării plasamentului propus al copilului pe teritoriul său.

Hotărârea prin care se acordă sau se refuză aprobarea este transmisă de persoana de contact pentru Comunitatea Franceză (Fédération Wallonie-Bruxelles) autorității centrale belgiene, care asigură urmărirea situației împreună cu statul membru solicitant.

Un acord de principiu privind plasamentul este încheiat de o autoritate. Ulterior, odată ce hotărârea de plasament al copilului a fost pronunțată în străinătate, funcționarii locali trebuie să adopte o decizie suplimentară, prin care vor lua măsuri practice privind plasamentul copilului în cauză la familia sau instituția relevantă. Prin urmare, există două „acorduri” succesive care trebuie încheiate înainte ca copilul să poată fi plasat.

În temeiul articolului 39 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (UE) 2019/1111 al Consiliului din 25 iunie 2019, recunoașterea unei hotărâri în materia răspunderii părintești este refuzată în cazul în care procedura prevăzută la articolul 82 nu a fost respectată, precum și în cazul în care hotărârea a fost pronunțată fără să i se fi oferit copilului care este capabil de a-și forma o opinie proprie posibilitatea de a-și exprima opinia în conformitate cu articolul 21, cu excepția cazului în care au existat motive serioase, având în vedere, în special, urgența cazului [articolul 39 alineatul (2) litera (b)].

Statul membru solicitat și statul membru solicitant respectă caracterul confidențial al informațiilor pe care le comunică între ele prin intermediul autorităților centrale respective. Informațiile în cauză nu pot fi utilizate în alt scop decât cel pentru care au fost colectate sau transmise.

Comunitatea flamandă (Vlaamse Gemeenschap)

 • Cererea va conține următoarele:
  • identitatea copilului (nume, prenume, data nașterii, cetățenia);
  • informații relevante privind statutul administrativ al copilului în țara sa de origine, în special în ceea ce privește asigurarea sa de sănătate;
  • identitatea părinților (nume, prenume, data nașterii, cetățenia, adresa);
  • informații privind persoana (fizică sau juridică) care exercită autoritatea părintească, dacă este diferită de cea de mai sus;
  • informații privind familia substitutivă (nume, prenume, data nașterii, cetățenie, adresă).
  • Detalii privind plasamentul propus: autoritatea responsabilă cu organizarea plasamentului, hotărârea judecătorească relevantă, documentele pregătitoare elaborate de Serviciul de protecție pentru tineret competent, durata prevăzută a plasamentului și măsurile de monitorizare planificate, precum și modalitățile de finanțare/rambursare;
  • dacă dosarul va fi transferat integral sau doar orientări;
  • un raport social în care să se precizeze motivele plasamentului, măsurile luate anterior în țara de origine, situația actuală, istoricul tânărului și, după caz, informații privind nevoile specifice ale copilului (în ceea ce privește educația); dacă este cazul, o expunere a motivelor pentru care un plasament în străinătate este urgent.
 • Regulamentul de procedură aplicabil este următorul:

Un acord de principiu privind plasamentul și o decizie privind finanțarea plasamentului sunt emise de o autoritate. Odată ce a fost pronunțată hotărârea privind plasamentul în străinătate, funcționarii locali trebuie să adopte o decizie suplimentară, prin care vor lua măsuri practice privind plasamentul copilului în cauză la familia sau instituția relevantă. Prin urmare, există două „acorduri” succesive care trebuie încheiate înainte ca copilul să poată fi plasat.

Comunitatea germanofonă (Deutschsprachige Gemeinschaft)

 • Cererea va conține următoarele:
  • identitatea copilului (nume, prenume, data nașterii, cetățenia);
  • informații relevante privind statutul administrativ al copilului în țara sa de origine, în special în ceea ce privește asigurarea sa de sănătate;
  • identitatea părinților sau a tutorelui (tutorilor) legal (legali) (nume, prenume, data nașterii, cetățenia, adresa);
  • un raport social în care se precizează: motivele plasamentului, măsurile luate anterior în țara de origine, situația actuală, dovada audierii copilului în cadrul procedurii în străinătate, cu excepția cazului în care audierea este considerată inadecvată având în vedere vârsta sau maturitatea copilului;
  • dacă este cazul, o expunere a motivelor pentru care un plasament în străinătate este urgent;
  • datele de contact ale autorității competente din țara de origine (nume, adresă, număr de telefon);
  • datele de contact ale familiei substitutive/instituției substitutive (nume, adresă, număr de telefon);
  • detalii privind plasamentul propus: obiectivul plasamentului, informații privind verificarea plasamentului (Când au efectuat o vizită serviciile de protecție a copilului? Cât de des intenționează serviciile de protecție a copilului să efectueze vizite? În cazul în care nu s-a efectuat încă nicio vizită personală, când este programată o vizită?), locul de școlarizare prevăzut (în cazul unor nevoi educaționale specifice, sunt necesare documentele relevante, cu excepția cazului în care se preconizează că școlarizarea va avea loc în Belgia), durata plasamentului și măsurile de monitorizare planificate, precum și informații privind modalitățile de finanțare.
 • Modalități procedurale:

Autoritățile verifică condițiile de recunoaștere a spațiilor de cazare staționare în conformitate cu temeiurile juridice relevante ale Comunității germanofone din Belgia.

3 A decis statul dumneavoastră membru că nu este necesar consimțământul pentru plasarea transfrontalieră a copiilor pe teritoriul dumneavoastră, în cazul în care un copil urmează să fie plasat la anumite categorii de rude apropiate? Dacă da, care sunt categoriile de rude apropiate?

Nu.

4 Există în statul dumneavoastră membru acorduri sau modalități de simplificare a procedurii de consultare în vederea obținerii consimțământului pentru plasarea transfrontalieră a copiilor?

Nu.

Ultima actualizare: 15/02/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.