Plasarea copilului în altă țară, inclusiv într-o familie substitutivă

Franţa
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Ce autoritate trebuie să fie consultată și să își dea consimțământul înainte de plasarea transfrontalieră a unui copil pe teritoriul dumneavoastră?

Secțiunea Afaceri Europene și Internaționale din cadrul Direcției pentru protecția tineretului (Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, DPJJ) este responsabilă de cererile de plasare în Franța și de aprobarea acestora.

Cererile pot fi trimise fie prin poștă la adresa 13, Place de Vendôme, 75041 Paris Cedex 01, fie pe cale electronică la adresa saei.dpjj@justice.gouv.fr.

2 Vă rugăm să descrieți pe scurt procedura de consultare și de obținere a consimțământului (inclusiv documentele necesare, termenele, modalitățile procedurii și alte detalii relevante) pentru plasarea transfrontalieră a copiilor pe teritoriul dumneavoastră.

Autoritatea centrală competentă a statului solicitat trebuie să depună o cerere de aprobare la Departamentul pentru Afaceri Europene și Internaționale din cadrul Ministerului Justiției (SAEI).

Cererea trebuie să includă următoarele informații, precum și o traducere în limba franceză:

 • Starea civilă completă a copilului (însoțită de o copie a documentului de stare civilă);
 • Rezumatul situației individuale și familiale a copilului (hotărâri ale autorităților judiciare, precum rapoarte și note din partea serviciilor de asistență socială);
 • Expunerea motivelor plasării propuse, ținând seama de interesul superior al copilului;
 • Identitatea și datele de contact ale persoanelor care exercită răspunderea părintească și consimțământul acestora pentru proiectul de plasare;
 • Consimțământul minorului pentru plasarea propusă (o copie a procesului-verbal al ședinței de judecată sau a proceselor-verbale ale ședinței, dacă au avut loc);
 • Rezumatul măsurilor luate pentru pregătirea plasării;
 • Aprobarea din partea instituției sau a familiei substitutive;
 • Măsuri privind plasarea (durata, localizarea, identificarea gazdei, organizarea drepturilor la corespondență, ieșiri, vizite și șederi);
 • Organizarea acțiunilor subsecvente plasării și gestionarea eventualelor incidente;
 • Finanțarea plasării.

După primirea acestor informații, SAEI ia următoarele măsuri:

 • În cazul unei cereri de plasare efectuate pe baza unei hotărâri judecătorești, SAEI consultă procurorul, care va sesiza instanța pentru minori în vederea obținerii unui aviz;
 • În cazul unei plasări preconizate într-un centru de plasament, SAEI verifică autorizația eliberată instituției de către consiliul departamental pe durata plasării;
 • În cazul plasării preconizate într-o familie substitutivă autorizată, SAEI verifică valabilitatea autorizației la consiliul departamental competent;
 • În cazul plasării cu un membru al familiei, informațiile privind persoanele care locuiesc la domiciliul membrului de familie sunt transmise șefului consiliului departamental competent. Dacă informațiile furnizate sunt suficiente, se efectuează o verificare împreună cu unitatea relevantă de raportare a incidentelor. În caz contrar, SAEI va depune, într-un anumit termen, o cerere de evaluare la consiliul departamental.

După primirea cererii, SAEI emite, în termen de cel mult trei luni, o decizie de aprobare sau de neaprobare.

3 A decis statul dumneavoastră membru că nu este necesar consimțământul pentru plasarea transfrontalieră a copiilor pe teritoriul dumneavoastră, în cazul în care un copil urmează să fie plasat la anumite categorii de rude apropiate? Dacă da, care sunt categoriile de rude apropiate?

Franța nu a notificat Comisiei categoriile de rude apropiate, în afară de părinți, în cazul cărora nu este necesară obținerea unei aprobări.

4 Există în statul dumneavoastră membru acorduri sau modalități de simplificare a procedurii de consultare în vederea obținerii consimțământului pentru plasarea transfrontalieră a copiilor?

Franța nu aplică în prezent acorduri sau modalități de simplificare a procedurii pentru cererile de plasare transfrontalieră.

Ultima actualizare: 19/02/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.