Cezhraničné umiestnenie dieťaťa vrátane pestúnskej starostlivosti

Rakúsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Na ktorý orgán sa treba obrátiť a ktorý orgán má vydať predchádzajúci súhlas pred cezhraničným umiestnením dieťaťa na vašom území?

Podľa vnútroštátneho práva sú možné rôzne skutkové podstaty:

a) premiestnenie do zahraničia (relokácia): Ak sú dve osoby poverené opatrovníctvom, musia v zásade postupovať v zhode aj v súvislosti s určením bydliska. Táto zásada vzájomného súhlasu sa uplatňuje bez obmedzenia, t. j. aj na sťahovanie dieťaťa v rámci krajiny, a to v každom prípade, ak sťahovanie zahŕňa výraznú zmenu života. Takisto a najmä v prípade premiestnenia bydliska do zahraničia potrebuje rodič, ktorý sa chce presťahovať, súhlas druhého rodiča alebo súhlas súdu; súd musí pri rozhodovaní zohľadniť najlepší záujem dieťaťa, ako aj záujem rodičov.

Ak bol jeden z rodičov poverený primárnou starostlivosťou na základe súdneho rozhodnutia alebo dohody, má výlučné právo určiť miesto pobytu podľa znenia § 162 ods. 2 Všeobecného občianskeho zákonníka (ABGB); preto by nebol potrebný súhlas s presťahovaním (v rámci krajiny).

Podľa judikatúry však tento rodič musí v tomto prípade informovať aj druhého rodiča za predpokladu, že presťahovanie dieťaťa je dôležitou záležitosťou, a dodržiavať najlepší záujem dieťaťa; okrem toho presun bydliska nesmie výrazne narušiť výkon starostlivosti o dieťa druhým rodičom. Toto obmedzenie platí o to viac pri sťahovaní do zahraničia.

To isté platí aj pre pestúnov, ktorí majú dieťa v starostlivosti, ale v praxi sa to deje len zriedkavo; vo väčšine prípadov zostáva starostlivosť o dieťa a mládež v rukách orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

b) umiestnenie do domova alebo k pestúnom: Umiestnenie so súhlasom opatrovníka (opatrovníkov) (ktorými sú zvyčajne rodičia) sa vykonáva výlučne na základe ustanovení platného zákona o starostlivosti o deti a mládež príslušnej krajiny bez potreby súdneho konania. Na druhej strane umiestnenie bez súhlasu opatrovníka (opatrovníkov) podlieha následnému preskúmaniu súdom ako mimoriadne opatrenie v zmysle Všeobecného občianskeho zákonníka (§ 211 ABGB).

c) umiestnenie v inom členskom štáte: Ak súd alebo príslušný orgán (v zmysle článku 2 ods. 2 bodu 1 nariadenia Brusel IIb) zvažuje umiestnenie dieťaťa (teda osoby mladšej ako 18 rokov, článok 2 ods. 2 bod 6 nariadenia Brusel IIb) v inom členskom štáte, musí získať predchádzajúci súhlas príslušného orgánu tohto iného členského štátu v súlade s článkom 82 ods. 1 nariadenia Brusel IIb. Umiestnenie sa nariadi alebo zariadi až po súhlase príslušného orgánu dožiadaného členského štátu s umiestnením (odsek 5 leg. cit.). Požiadavka predchádzajúceho súhlasu vyplýva samostatne z citovaných ustanovení práva Únie.

Žiadosti o súhlas sa musia pravidelne zasielať prostredníctvom ústredného orgánu dožadujúceho členského štátu ústrednému orgánu dožiadaného členského štátu, v ktorom má byť dieťa umiestnené (článok 82 ods. 1 nariadenia Brusel IIb). Následný vnútroštátny postup získania súhlasu je ponechaný na príslušné vnútroštátne právne predpisy.

Pokiaľ nejde o prípad, ktorý je vyňatý z požiadavky súhlasu (pozri bod 3), alebo pokiaľ neboli prijaté administratívne opatrenia, ktoré sa od nej odchyľujú (pozri bod 4), žiadosti sa adresujú príslušnému orgánu starostlivosti o deti a mládež (pozri bod 2) prostredníctvom ústredného orgánu.

Rakúsko má deväť spolkových krajín, z ktorých každá prostredníctvom svojich orgánov (napr. úrad krajinskej vlády, magistrát, okresná správa) pôsobí ako orgán starostlivosti o deti a mládež. Súhlas s cezhraničným umiestnením musí dať orgán starostlivosti o deti a mládež, na území ktorého sa má umiestnenie uskutočniť.

Krajina

Všeobecná adresa

Kontaktná osoba

Burgenland

Úrad krajinskej vlády Burgenlandu

Oddelenie 6 – Sociálne veci a zdravie

Starostlivosť o deti a mládež

Europaplatz 1

7000 Eisenstadt

post.a6@bgld.gv.at

Daniel Novak

daniel.novak@bgld.gv.at

Korutánsko

Úrad krajinskej vlády Korutánska

Oddelenie 4 – Sociálne zabezpečenie

Mießtaler Straße 1

9021 Klagenfurt

abt4.kjh@ktn.gv.at

Dolné Rakúsko

Úrad krajinskej vlády Dolného Rakúska

Skupina pre zdravie a sociálne veci

Oddelenie starostlivosti o mládež

Landhausplatz 1

3109 St. Pölten

post.gs6@noel.gv.at

Dr. Peter Rozsa

peter.rozsa@noel.gv.at

Horné Rakúsko

Úrad krajinskej vlády

Horného Rakúska

Riaditeľstvo pre spoločnosť, sociálne záležitosti

a zdravie

Oddelenie starostlivosti o deti a mládež

Bahnhofplatz 1

4021 Linz

kjh.post@ooe.gv.at

Astrid Mitter-Stöhr

astrid.mitter-stoehr@ooe.gv.at

Salzburg

Úrad krajinskej vlády Salzburgu

Starostlivosť o deti a mládež

Fischer-von-Erlach-Straße 47

Postfach 527

5010 Salzburg

soziales@salzburg.gv.at

Renate Heil renate.heil@salzburg.gv.at

Štajersko

Úrad krajinskej vlády Štajerska

Starostlivosť o deti a mládež

Hofgasse 12,

8010 Graz

kinderundjugendhilfe@stmk.gv.at

Andrea Rotmajer

andrea.rotmajer@stmk.gv.at

Tirolsko

Úrad krajinskej vlády

Tirolska

Oddelenie starostlivosti o deti a mládež

Leopoldstraße 3

6020 Innsbruck

kiju@tirol.gv.at

Reinhard Stocker-Waldhuber

reinhard.stocker@tirol.gv.at

Vorarlbersko

Úrad vlády spolkovej krajiny Vorarlbersko

Oddelenie pre mládež a rodinu

Vidiecky dom

Römerstraße 15,

6901 Bregenz

jugend.familie@vorarlberg.at

Viedeň

MA 11 – Úrad pre mládež a rodinu

Rüdengasse 11

1030 Viedeň

gr@ma11.wien.gv.at

Josef Hiebl, M.D

josef.hiebl@wien.gv.at

2 Stručne opíšte postup konzultácie a získania súhlasu (vrátane požadovaných dokumentov, lehôt, podrobností postupu a ďalších relevantných údajov) v prípade cezhraničných umiestnení detí na vašom území.

Žiadosť o konzultáciu je potrebné adresovať príslušnému orgánu starostlivosti o deti a mládež prostredníctvom ústredného orgánu, ktorým je Spolkové ministerstvo spravodlivosti. Ústredný orgán postúpi žiadosť agentúre pre starostlivosť o deti a mládež krajiny, v ktorej sa plánuje cezhraničné umiestnenie (pozri bod 1). Všetky informácie a dôkazy musia byť preložené do nemčiny.

K žiadosti sa priloží správa o dieťati a dôvodoch navrhovaného umiestnenia alebo starostlivosti, informácie o akomkoľvek zvažovanom financovaní a všetky ďalšie informácie, ktoré sa považujú za dôležité, v súlade s článkom 82 nariadenia Brusel IIb.

Všetky organizácie na ochranu detí a mládeže považujú za dôležité tieto informácie:

 • údaje o dieťati, rodinných pomeroch (rodičia, súrodenci...) a opatrovníkoch,
 • prečo plánované umiestnenie podporuje najlepší záujem dieťaťa, napr. preto, že dieťa má k Rakúsku osobitnú väzbu,
 • dátum plánovaného ubytovania a jeho plánované trvanie,
 • presné údaje o inštitúcii/pestúnskej rodine (adresa, kontaktné údaje), kde má byť dieťa umiestnené,
 • súhlas zariadenia starostlivosti alebo opatrovateľa/opatrovateľov,
 • úplné údaje o príslušnom orgáne dožadujúceho členského štátu vrátane kontaktných údajov,
 • záväzný záväzok dožadujúceho orgánu znášať náklady,
 • doklad o zdravotnom poistení alebo existujúcom sociálnom poistení.

Príslušné organizácie na ochranu detí a mládeže považujú za relevantné aj tieto predpoklady a informácie, aby mohli vydať záväzok, pričom si vyhradzujú právo vyžiadať si v jednotlivých prípadoch ďalšie informácie a/alebo dokumenty.

Podmienky

Potrebné dokumenty

Úrad

krajinskej vlády

Burgenlandu

 • informácie o probléme (ciele, zistenia, odborné posudky, osvedčenia, súdne rozhodnutia)
 • vyhlásenie o súhlase opatrovníka/opatrovníkov

Úrad krajinskej vlády Korutánska

 • vhodnosť miesta starostlivosti
 • povolenie vyžadované podľa zákona o cudzincoch
 • súhlas dieťaťa a opatrovníka/opatrovníkov
 • zoznam doteraz poskytnutej pomoci na výchovu
 • nálezy, diagnózy, znalecké posudky
 • existujúce práva na kontakt
 • všetky súdne príkazy
 • opatrovnícky príkaz s dodatkom: Umiestnením ... do ... sa starostlivosť a výchova presúva na zariadenie/pestúnsku rodinu.
 • kópia elektronickej karty

Úrad krajinskej vlády Dolného Rakúska

 • presadzovanie najlepšieho záujmu dieťaťa alebo opatrovníka, ktorý presadzuje najlepší záujem dieťaťa v Dolnom Rakúsku
 • vhodné miesto starostlivosti o dieťa
 • uznanie profesijných noriem spolkovej krajiny Dolné Rakúsko
 • pravidelná kontrola plánu pomoci vrátane vzdelávacieho cieľa zo strany odporúčajúceho orgánu
 • oznámenie kontaktnej osoby pre prípad nevyhnutného ukončenia opatrenia
 • aktuálne správy týkajúce sa fyzického, emocionálneho, sociálneho, vzdelávacieho/profesijného rozvoja
 • aktuálne lekárske nálezy
 • kópia potrebných dokladov dieťaťa, elektronická karta
 • informácie o farmakologických terapiách
 • plán pomoci vrátane doteraz poskytnutej pomoci
 • opis problému, sociálna a psychologická diagnóza, cieľ, trvanie a prognóza opatrenia
 • záznam z vypočutia dieťaťa o plánovanom opatrení
 • písomný súhlas

opatrovníka/opatrovníkov

 • dohoda o usporiadaní kontaktov pri návštevách

Úrad krajinskej vlády Horného Rakúska

 • vopred objasnený status pobytu
 • jasné rozdelenie právomocí medzi dožadujúcim členským štátom (povaha, rozsah a platba) a dožiadaným členským štátom (dohľad nad inštitúciou)
 • uznanie odborných noriem Horného Rakúska dožadujúcim orgánom
 • zoznam doteraz poskytnutej pomoci na výchovu
 • nálezy, diagnózy, správy, znalecké posudky
 • záznam o vypočutí dieťaťa
 • predloženie kontaktných práv prirodzených rodičov
 • vyhlásenie o súhlase opatrovníka/opatrovníkov
 • súdne príkazy
 • kópie potrebných dokladov dieťaťa

Úrad krajinskej vlády Salzburgu

 • súhlas miestne príslušného úradu pre starostlivosť o mládež s umiestnením do náhradnej starostlivosti
 • zoznam predtým poskytnutej pomoci na vzdelávanie
 • lekárske/psychiatrické nálezy, diagnózy, znalecké posudky
 • záznam o vypočutí dieťaťa
 • predloženie kontaktných práv prirodzených rodičov
 • vyhlásenie o súhlase opatrovníka/opatrovníkov
 • súdne príkazy
 • kópia elektronickej karty dieťaťa

Úrad krajinskej vlády

Štajersko

 • vopred objasnený status pobytu
 • vyhlásenie o súhlase zákonného zástupcu
 • súdne príkazy
 • lekárske nálezy
 • správa o odovzdaní príslušných dožadujúcich orgánov (predchádzajúca anamnéza, súčasná sociálna a rodinná situácia, opis problémov a zdrojov, diagnóza a prognóza sociálnej práce, dosiahnutie cieľov, súhrnné hodnotenie)

Úrad krajinskej vlády Tirolska

 • plán pomoci, história prípadu a doteraz poskytnutá podpora
 • všetky znalecké posudky, psychologické vyjadrenia atď.
 • písomný súhlas opatrovníka/opatrovníkov
 • preukázateľný súhlas dieťaťa so starostlivosťou – pokiaľ sa vypočutie nezdá byť nevhodné vzhľadom na vek alebo stupeň vyspelosti dieťaťa (zistenia)
 • kópia dokladu totožnosti dieťaťa
 • perspektívy dieťaťa po návrate

Úrad vlády spolkovej krajiny Vorarlbersko

 • opatrovnícky príkaz s dodatkom: Umiestnením ... do ... sa starostlivosť a výchova presúva na zariadenie/pestúnsku rodinu.
 • predchádzajúca pomoc pri výchove
 • dohoda o pláne pomoci; vyhliadky do budúcnosti
 • psychiatrické nálezy/diagnózy u detí a mládeže a/alebo psychologické

stanoviská

 • vypočutie dieťaťa
 • súhlas opatrovníka/opatrovníkov

Magistrát mesta Viedeň

 • nálezy, diagnózy, správy, znalecké posudky
 • záznam o vypočutí dieťaťa
 • povolenie vyžadované podľa zákona o cudzincoch

3 Rozhodol váš členský štát, že na cezhraničné umiestnenie detí na vašom území sa nevyžaduje súhlas v prípadoch, ak sa má dieťa zveriť do starostlivosti určitým kategóriám blízkych príbuzných? Ak áno, o aké kategórie blízkych príbuzných ide?

Okrem umiestnenia dieťaťa k rodičovi (článok 82 ods. 1 nariadenia Brusel IIb) sa súhlas s umiestnením v Rakúsku nevyžaduje v prípade nasledujúcich kategórií blízkych príbuzných:

 • starí rodičia,
 • súrodenci rodičov,
 • dospelí súrodenci dieťaťa.

4 Má váš členský štát uzavreté dohody alebo prijal opatrenia na zjednodušenie postupu konzultácie na získanie súhlasu s cezhraničným umiestnením detí?

Ústrednému orgánu nie sú známe žiadne takéto dohody.

Posledná aktualizácia: 10/05/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.