Cezhraničné umiestnenie dieťaťa vrátane pestúnskej starostlivosti

Belgicko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Na ktorý orgán sa treba obrátiť a ktorý orgán má vydať predchádzajúci súhlas pred cezhraničným umiestnením dieťaťa na vašom území?

Žiadosť treba zaslať na ústredný orgán Belgicka, ktorý ho doručí príslušnému orgánu Spoločenstva.

Žiadosť je potrebné spísať v jazyku Spoločenstva, ktorému je určená (nemecky, francúzsky alebo holandsky). Dožadujúce štáty sú vyzvané, aby si vopred overili na ústrednom orgáne Belgicka, v akom jazyku má byť žiadosť spísaná.

Súhlas vydáva príslušný orgán Spoločenstva.

Kontaktné údaje ústredného orgánu Belgicka sú:

Service Public Fédéral Justice (Federálne ministerstvo spravodlivosti)

Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux (Generálne riaditeľstvo pre právne predpisy a základné slobody a práva)

Service de Coopération internationale civile (Útvar pre medzinárodnú spoluprácu v občianskych veciach)

Boulevard de Waterloo 115

B - 1000 BRUXELLES

Telefón: + 32 (2) 542 65 11

E-mail: dh1996@just.fgov.be

2 Stručne opíšte postup konzultácie a získania súhlasu (vrátane požadovaných dokumentov, lehôt, podrobností postupu a ďalších relevantných údajov) v prípade cezhraničných umiestnení detí na vašom území.

Pokiaľ ide o Francúzske spoločenstvo Belgicka

 • Obsah žiadosti:
  • totožnosť dieťaťa [meno(-á) a priezvisko, dátum narodenia, národnosť],
  • relevantné informácie o úradnom postavení dieťaťa v štáte pôvodu, osobitne pokiaľ ide o jeho sociálne práva: zdravotné poistenie a prídavky na dieťa,
  • totožnosť nositeľov rodičovských práv a povinností [meno(-á) a priezvisko, dátum narodenia, národnosť, adresa],
  • ak sa líšia, údaje o (fyzickej alebo právnickej) osobe vykonávajúcej rodičovské práva a povinnosti,
  • údaje o náhradnej rodine [meno(-á) a priezvisko, dátum narodenia, národnosť, adresa];
  • pokiaľ ide o návrh na umiestnenie: orgán zodpovedný za umiestnenie, súdne rozhodnutie, prípravné dokumenty, ktoré zostavil príslušný útvar starostlivosti o mládež, očakávaná dĺžka umiestnenia a zamýšľané opatrenia dohľadu, finančné podmienky,
  • sociálna správa, v ktorej sú uvedené dôvody umiestnenia, opatrenia prijaté vopred štátom pôvodu, súčasná situácia, minulosť mladistvého a prípadne údaje o špecifických potrebách dieťaťa (z výchovného a zdravotného hľadiska – psychológ, logopéd),
  • ak je to relevantné, odôvodnenie naliehavosti umiestnenia v zahraničí,
  • ak je to relevantné, kroky, ktoré uskutočnil dožadujúci členský štát na prípravu umiestnenia.
 • Lehoty:

V súlade s článkom 82 od. 4 nariadenia Rady (EÚ) 2019/1111 z 25. júna 2019, ak tomu nebránia výnimočné okolnosti, rozhodnutie o udelení alebo zamietnutí súhlasu sa zašle dožadujúcemu ústrednému orgánu najneskôr do troch mesiacov od doručenia žiadosti. Ide o indikatívnu lehotu.

 • Procesný postup:

Uplatňuje sa postup stanovený v článku 82 nariadenia Rady (EÚ) 2019/1111 z 25. júna 2019.

Okrem prípadu, keď sa dieťa umiestňuje do starostlivosti jedného z rodičov, musí ústredný orgán dožadujúceho členského štátu zaslať ústrednému orgánu Belgicka žiadosť o súhlas, ktorá zahŕňa správu o dieťati, dôvody navrhovaného umiestnenia alebo poskytovania starostlivosti dieťaťu na území Francúzskeho spoločenstva Belgicka, informácie o akomkoľvek zvažovanom financovaní a akékoľvek iné informácie, ktoré považuje za relevantné, ako napríklad očakávanú dĺžku umiestnenia.

K žiadosti a akýmkoľvek ďalším dokumentom sa musí pripojiť preklad do francúzskeho jazyka.

Francúzske spoločenstvo Belgicka zhromažďuje v závislosti od predmetu žiadosti dožadujúceho členského štátu všetky informácie a dokumenty potrebné na vybavenie žiadosti, aby prípadne pripravilo cezhraničné umiestnenie a uľahčilo koordináciu. Vyšetrovanie, ktoré vedú správne orgány v sociálnej oblasti, mu potom umožní vydať rozhodnutie o udelení alebo zamietnutí súhlasu, pokiaľ ide o návrh na umiestnenie dieťaťa na jeho území.

Koordinačné stredisko Francúzskeho spoločenstva Belgicka oznámi rozhodnutie o udelení alebo zamietnutí súhlasu ústrednému orgánu Belgicka, ktorý zabezpečuje jeho sledovanie v dožadujúcom členskom štáte.

Orgán vydá základný súhlas s umiestnením a po vydaní rozhodnutia o umiestnení v zahraničí musia miestne zodpovedné osoby vydať nové rozhodnutie, ktorým sa prakticky upraví umiestnenie daného dieťaťa v danej rodine alebo inštitúcii. Sú teda potrebné dva na seba nadväzujúce „súhlasy“, kým sa umiestnenie dieťaťa môže zrealizovať.

Podľa článku 39 od. 1 písm. f) nariadenia Rady (EÚ) 2019/1111 z 25. júna 2019 uznanie rozhodnutia vo veciach rodičovských práv a povinností sa zamietne, ak sa nedodržal postup ustanovený v článku 82 a ak bolo vydané bez toho, aby sa dieťaťu, ktoré je schopné sformulovať svoje názory, poskytla možnosť ich vyjadriť v súlade s článkom 21, okrem prípadu, ak existovali závažné dôvody, najmä v naliehavej veci [článok 39 od. 2 písm. b)].

Dožiadaný i dožadujúci členský štát rešpektujú dôverný charakter informácií, ktoré si medzi sebou vymieňajú prostredníctvom svojho ústredného orgánu. Tieto informácie nemožno použiť na iné účely ako tie, na ktoré boli získané alebo zaslané.

Pokiaľ ide o Flámske spoločenstvo:

 • Obsah žiadosti:
  • totožnosť dieťaťa [meno(-á) a priezvisko, dátum narodenia, národnosť],
  • relevantné informácie o úradnom postavení dieťaťa v štáte pôvodu, najmä pokiaľ ide o zdravotné poistenie,
  • totožnosť oboch rodičov [meno(-á) a priezvisko, dátum narodenia, národnosť, adresa],
  • ak ide o inú osobu, informácie o (fyzickej alebo právnickej) osobe vykonávajúcej rodičovské práva a povinnosti,
  • údaje o náhradnej rodine [meno(-á) a priezvisko, dátum narodenia, národnosť, adresa];
  • pokiaľ ide o návrh na umiestnenie: orgán zodpovedný za umiestnenie, súdne rozhodnutie, prípravné dokumenty, ktoré zostavil príslušný útvar starostlivosti o mládež, očakávaná dĺžka umiestnenia a zamýšľané opatrenia dohľadu, spôsob financovania/finančné zabezpečenie,
  • či bude presunutý celý spis alebo len rámec,
  • sociálna správa, v ktorej sú uvedené dôvody umiestnenia, opatrenia prijaté vopred štátom pôvodu, súčasná situácia, minulosť mladistvého a prípadne údaje o špecifických potrebách dieťaťa (z výchovného hľadiska) a, ak je to relevantné, dôvod naliehavosti umiestnenia v zahraničí.
 • Platné procesné pravidlá:

Orgán vydá základný súhlas s umiestnením a rozhodnutie o financovaní umiestnenia a po prijatí rozhodnutia o umiestnení v zahraničí musia miestne zodpovedné osoby prijať nové rozhodnutie, ktorým sa konkrétne upraví umiestnenie daného dieťaťa v danej rodine alebo inštitúcii. Sú teda potrebné dva na seba nadväzujúce „súhlasy“, kým sa umiestnenie dieťaťa bude môcť uskutočniť.

Pokiaľ ide o Nemecké spoločenstvo

 • Obsah žiadosti:
  • totožnosť dieťaťa [meno(-á) a priezvisko, dátum narodenia, národnosť],
  • relevantné informácie o úradnom postavení dieťaťa v štáte pôvodu, najmä pokiaľ ide o zdravotné poistenie,
  • totožnosť oboch rodičov alebo zákonného zástupcu (zákonných zástupcov) [meno(-á) a priezvisko, dátum narodenia, národnosť, adresa],
  • sociálna správa, v ktorej budú uvedené tieto informácie: dôvody umiestnenia, opatrenia prijaté vopred v štáte pôvodu, súčasná situácia, dôkaz o tom, že dieťa bolo vypočuté v konaní v cudzine, okrem prípadu, ak sa vypočutie považuje za nevhodné z dôvodu veku alebo vyspelosti dieťaťa,
  • ak je to relevantné, odôvodnenie naliehavosti umiestnenia v zahraničí,
  • kontaktné údaje príslušného orgánu v štáte pôvodu (názov, adresa, telefónne číslo),
  • kontaktné údaje náhradnej rodiny/prijímajúcej inštitúcie (meno, adresa, telefónne číslo),
  • pokiaľ ide o návrh na umiestnenie: cieľ, informácie o kontrole umiestnenia (Kedy vykonali útvary na ochranu detí miestne šetrenie? Ako často zamýšľajú útvary na ochranu detí vykonávať kontroly? Ak ešte nebola vykonaná žiadna kontrola, na kedy je naplánovaná?), plánované miesto výkonu školskej dochádzky (v prípade špecifických vzdelávacích potrieb sú potrebné zodpovedajúce dokumenty okrem prípadu, ak je plánovaná školská dochádzka v Belgicku), dĺžka umiestnenia a zamýšľané opatrenia dohľadu, informácie o podmienkach financovania.
 • Procesný postup:

Orgány overia podmienky uznávania formy stacionárneho ubytovania v súlade s právnymi predpismi Nemeckého spoločenstva Belgicka.

3 Rozhodol váš členský štát, že na cezhraničné umiestnenie detí na vašom území sa nevyžaduje súhlas v prípadoch, ak sa má dieťa zveriť do starostlivosti určitým kategóriám blízkych príbuzných? Ak áno, o aké kategórie blízkych príbuzných ide?

Nie.

4 Má váš členský štát uzavreté dohody alebo prijal opatrenia na zjednodušenie postupu konzultácie na získanie súhlasu s cezhraničným umiestnením detí?

Nie.

Posledná aktualizácia: 15/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.