Cezhraničné umiestnenie dieťaťa vrátane pestúnskej starostlivosti

Chorvátsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Na ktorý orgán sa treba obrátiť a ktorý orgán má vydať predchádzajúci súhlas pred cezhraničným umiestnením dieťaťa na vašom území?

Pred cezhraničným umiestnením dieťaťa na území Chorvátskej republiky je nutné o tomto umiestnení konzultovať s ministerstvom práce, dôchodkového systému, rodiny a sociálnej politiky (Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike) a získať od neho súhlas. Na tento účel pôsobí na ministerstve komisia pre určovanie splnenia podmienok na cezhraničné umiestnenie dieťaťa a posudzovanie jednotlivých žiadostí o udelení predchádzajúceho súhlasu na cezhraničné umiestnenie dieťaťa na území Chorvátskej republiky (Povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta za prekogranični smještaj djece te razmatranje pojedinačnih zahtjeva za davanje prethodnog pristanka za prekogranični smještaj djece na području Republike Hrvatske).

2 Stručne opíšte postup konzultácie a získania súhlasu (vrátane požadovaných dokumentov, lehôt, podrobností postupu a ďalších relevantných údajov) v prípade cezhraničných umiestnení detí na vašom území.

Ministerstvo práce, dôchodkového systému, rodiny a sociálnej politiky, ktoré je ústredným orgánom na účely úkonov podľa nariadenia Rady (EÚ) 2019/1111, zriadilo päťčlennú komisiu pre určovanie splnenia podmienok na cezhraničné umiestnenie dieťaťa a posudzovanie jednotlivých žiadostí o udelení predchádzajúceho súhlasu na cezhraničné umiestnenie dieťaťa na území Chorvátskej republiky. Komisia zasadá s cieľom prijať jednotlivé rozhodnutia na základe prijatých žiadostí.

K predloženej žiadosti treba priložiť komplexnú správu o dieťati so stanoviskom a záverom tímu odborníkov v oblasti cezhraničného umiestnenia vrátane zdravotnej dokumentácie a dôvodov cezhraničného umiestnenia, názov poskytovateľa služby, u ktorého má byť dieťa umiestnené, informácie o plánovanom dátume začiatku a konca umiestnenia, vyhlásenie poskytovateľa služby, že súhlasí s tým, že dieťaťu poskytne službu a že pokryje všetky cestovné náklady dieťaťa (súvisiace s príchodom a odchodom) a náklady spojené s pobytom, náklady na zdravotné poistenie a náklady na vzdelávanie, vyhlásenie dieťaťa, v ktorom dieťa dáva súhlas s cezhraničným umiestnením a potvrdzuje, že je informované o programe umiestnenia, vyhlásenie žiadajúceho štátu, v ktorom sa zaručí, že zástupca poskytovateľa služby bude oprávnený zastupovať dieťa na účely zaregistrovania jeho dočasného pobytu, ako aj prijímať všetky opatrenia potrebné na ochranu dieťaťa, informácie o orgáne žiadajúceho štátu, ktorý je príslušný prijímať rozhodnutia o umiestnení, rozhodnutia súdu vydané v súvislosti s dieťaťom (napr. rozhodnutia o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti rodiča atď.) a iné dokumenty, ktoré žiadajúci štát považuje za relevantné na vykonanie tohto postupu.

Dokumenty sa predkladajú v pôvodnom jazyku žiadajúceho štátu, pričom je potrebné priložiť aj ich preklad do chorvátčiny. Keďže ide o naliehavý postup, komisia prijme rozhodnutie ihneď po preskúmaní žiadosti a podporných dokumentov. Na základe tohto rozhodnutia prijme ministerstvo práce, dôchodkového systému, rodiny a sociálnej politiky konečné rozhodnutie o vyhovení žiadosti o predchádzajúci súhlas na cezhraničné umiestnenie na území Chorvátskej republiky, resp. o jej zamietnutí.

3 Rozhodol váš členský štát, že na cezhraničné umiestnenie detí na vašom území sa nevyžaduje súhlas v prípadoch, ak sa má dieťa zveriť do starostlivosti určitým kategóriám blízkych príbuzných? Ak áno, o aké kategórie blízkych príbuzných ide?

Podľa článku 82 nariadenia Rady (EÚ) 2019/1111 nie je potrebné získať súhlas Chorvátska, ak sa má dieťa umiestniť do starostlivosti rodiča alebo blízkeho príbuzného. Na účely článku 82 ods. 2 nariadenia Rady (EÚ) 2019/1111 sa za blízkych príbuzných považujú starí rodičia, strýkovia, tety, bratia/nevlastní bratia, sestry/nevlastné sestry a deti súrodencov/nevlastných súrodencov.

4 Má váš členský štát uzavreté dohody alebo prijal opatrenia na zjednodušenie postupu konzultácie na získanie súhlasu s cezhraničným umiestnením detí?

Chorvátsko nemá uzavreté dohody ani dojednania na zjednodušenie postupu konzultácie na získanie súhlasu na cezhraničné umiestnenie.

Posledná aktualizácia: 20/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.