Cezhraničné umiestnenie dieťaťa vrátane pestúnskej starostlivosti

Cyprus
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Na ktorý orgán sa treba obrátiť a ktorý orgán má vydať predchádzajúci súhlas pred cezhraničným umiestnením dieťaťa na vašom území?

Príslušným orgánom, ktorý musí vopred schváliť cezhraničné umiestnenie dieťaťa, sú Služby sociálneho zabezpečenia námestníka ministerstva sociálnej starostlivosti, ktorých kontaktné údaje sú:

Adresa: Leoforos Prodromou 63, 2063 Strovolos, Nikózia

Tel.: +357 22406602 / +357 22406655

E-mail: central.sws@sws.dmsw.gov.cy, htapanidou@sws.dmsw.gov.cy, PTrifilli@sws.dmsw.gov.cy

Webové sídlo: https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sws/sws.nsf/dmlindex_en/dmlindex_en?OpenDocument

Jazyky: gréčtina a angličtina

2 Stručne opíšte postup konzultácie a získania súhlasu (vrátane požadovaných dokumentov, lehôt, podrobností postupu a ďalších relevantných údajov) v prípade cezhraničných umiestnení detí na vašom území.

Všetky žiadosti musia byť adresované ústrednému orgánu Cyperskej republiky, ktorým je ministerstvo spravodlivosti a verejného poriadku.

Spolu so žiadosťou o súhlas s umiestnením dieťaťa musí žiadajúci orgán zaslať tieto informácie aj s úradným prekladom do gréčtiny:

1. správu o dieťati, ktorá obsahuje:

– identifikačné údaje dieťaťa, jeho rodičov a príbuzných a miesto ich pobytu,

  • dôvody žiadosti o intervenciu zo strany Služieb sociálneho zabezpečenia a súhrn opatrení prijatých dožadujúcim orgánom,
  • informácie o fyzickom, psychologickom a sociálnom vývoji dieťaťa,
  • informácie o osobitných potrebách dieťaťa vrátane lekárskej správy, ak má dieťa zdravotný problém, a o akýchkoľvek špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrebách,
  • názor dieťaťa (ak je to primerané) a rodičov,
  • informácie o kontakte medzi dieťaťom a jeho rodičmi a príbuznými;

2. dôvody navrhovaného umiestnenia alebo poskytovania starostlivosti;

3. očakávané trvanie umiestnenia;

4. zabezpečenie kontaktu s rodičmi, inými príbuznými alebo ďalšími osobami, s ktorými má dieťa úzku väzbu, alebo dôvody, prečo sa takýto kontakt neodporúča;

5. akýkoľvek plánovaný dohľad nad opatrením;

6. písomné vyhlásenie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá má dieťa v starostlivosti, prípadne iného príslušného orgánu, ktorý znáša všetky náklady na umiestnenie a ubytovanie dieťaťa;

7. rozhodnutia súdov alebo iných orgánov týkajúce sa dieťaťa, ak existujú;

8. akékoľvek ďalšie relevantné informácie.

3 Rozhodol váš členský štát, že na cezhraničné umiestnenie detí na vašom území sa nevyžaduje súhlas v prípadoch, ak sa má dieťa zveriť do starostlivosti určitým kategóriám blízkych príbuzných? Ak áno, o aké kategórie blízkych príbuzných ide?

Neexistuje žiadna výnimka z požiadavky súhlasu s cezhraničným umiestnením v prípade, keď sa má dieťa umiestniť k blízkym príbuzným. Súhlas je potrebný vo všetkých prípadoch.

4 Má váš členský štát uzavreté dohody alebo prijal opatrenia na zjednodušenie postupu konzultácie na získanie súhlasu s cezhraničným umiestnením detí?

Neexistujú žiadne takéto dohody či dojednania.

Posledná aktualizácia: 20/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.