Cezhraničné umiestnenie dieťaťa vrátane pestúnskej starostlivosti

Estónsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Na ktorý orgán sa treba obrátiť a ktorý orgán má vydať predchádzajúci súhlas pred cezhraničným umiestnením dieťaťa na vašom území?

Rada pre sociálne poistenie – info@sotsiaalkindlustusamet.ee

2 Stručne opíšte postup konzultácie a získania súhlasu (vrátane požadovaných dokumentov, lehôt, podrobností postupu a ďalších relevantných údajov) v prípade cezhraničných umiestnení detí na vašom území.

Súhlas sa získa predložením žiadosti Rade pre sociálne poistenie, a najmä poskytnutím informácií a dokumentov, ako sú:

 1. meno, dátum narodenia, štátna príslušnosť a materinský jazyk dieťaťa;
 2. posúdenie všetkých požiadaviek na pomoc, ktoré dieťa má vrátane informácií o jeho fyzickom, zdravotnom, psychologickom, emocionálnom, kognitívnom, vzdelanostnom a ekonomickom postavení;
 3. okolnosti, ktoré viedli k umiestneniu a dôvody umiestnenia v Estónsku;
 4. očakávané trvanie umiestnenia;
 5. zhrnutie stanoviska dieťaťa alebo, ak stanovisko dieťaťa nebolo zistené, dôvod, prečo sa tak nestalo;
 6. informácie o prebiehajúcich konaniach týkajúcich sa dieťaťa;
 7. informácie o zákonnom zástupcovi dieťaťa, ktoré sa má umiestniť;
 8. meno, dátum narodenia, štátnu príslušnosť a materinský jazyk osoby, u ktorej sa má dieťa umiestniť, a jej kontaktné údaje;
 9. prehľad opatrení sociálneho zabezpečenia, ktoré bude dieťa potrebovať po umiestnení v Estónsku;
 10. prehľad o formách, ktorými bol zabezpečený kontakt dieťaťa s jeho rodičmi a inými príbuznými alebo s inými osobami blízkymi dieťaťu;
 11. informácie o financovaní umiestnenia dieťaťa;
 12. súdne rozhodnutia týkajúce sa rodičovských práv a povinností vo vzťahu k dieťaťu, ktoré sa má umiestniť;
 13. iné relevantné dokumenty.

3 Rozhodol váš členský štát, že na cezhraničné umiestnenie detí na vašom území sa nevyžaduje súhlas v prípadoch, ak sa má dieťa zveriť do starostlivosti určitým kategóriám blízkych príbuzných? Ak áno, o aké kategórie blízkych príbuzných ide?

Nebolo prijaté žiadne samostatné rozhodnutie. Ak je potrebné umiestniť dieťa u blízkeho príbuzného, musí sa v tejto súvislosti posúdiť blaho dieťaťa a potreba umiestnenia, ktoré musí byť odôvodnené. Súhlas sa nevyžaduje na umiestnenie dieťaťa u druhého rodiča, ak má opatrovnícke právo.

4 Má váš členský štát uzavreté dohody alebo prijal opatrenia na zjednodušenie postupu konzultácie na získanie súhlasu s cezhraničným umiestnením detí?

V tejto fáze nie.

Posledná aktualizácia: 22/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.