Cezhraničné umiestnenie dieťaťa vrátane pestúnskej starostlivosti

Francúzsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Na ktorý orgán sa treba obrátiť a ktorý orgán má vydať predchádzajúci súhlas pred cezhraničným umiestnením dieťaťa na vašom území?

Príslušným orgánom pre žiadosti o umiestnenie vo Francúzsku a získanie súhlasu je sekcia pre európske a medzinárodné záležitosti (Section des affaires européennes et internationales, SAEI) Riaditeľstva pre súdnu ochranu mládeže (Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, DPJJ).

Žiadosti možno zaslať buď poštou na adresu 13, place de Vendôme, 75041 Paris Cedex 01, alebo elektronicky na adresu saei.dpjj@justice.gouv.fr.

2 Stručne opíšte postup konzultácie a získania súhlasu (vrátane požadovaných dokumentov, lehôt, podrobností postupu a ďalších relevantných údajov) v prípade cezhraničných umiestnení detí na vašom území.

Príslušný ústredný orgán dožiadaného štátu musí zaslať žiadosť o vydanie súhlasu sekcii pre európske a medzinárodné záležitosti (SAEI).

Táto žiadosť musí obsahovať tieto prvky a musí sa k nej priložiť ich preklad do francúzštiny:

 • kompletný osobný stav dieťaťa (s kópiou dokladu o osobnom stave),
 • zhrnutie individuálnej a rodinnej situácie dieťaťa (rozhodnutia súdnych orgánov, ako aj správy a poznámky služieb vo vzdelávacej oblasti),
 • opis dôvodov plánovaného umiestnenia s prihliadnutím na najlepší záujem dieťaťa,
 • totožnosť a kontaktné údaje osôb, ktoré vykonávajú rodičovské práva a povinnosti, ich súhlas s plánovaným umiestnením,
 • súhlas maloletej osoby s plánovaným umiestnením (kópia záznamu alebo prepisu výsluchu), ak sa tak stalo,
 • zhrnutie krokov, ktoré sa prijali v súvislosti s prípravou na umiestnenie,
 • schválenie hostiteľskej inštitúcie alebo pestúnskej rodiny,
 • podmienky umiestnenia (trvanie, miesto, určenie hostiteľského miesta, organizácia práv na korešpondenciu, vychádzky, návštevy, prípadne ubytovanie),
 • organizácia následných opatrení po umiestnení a riešenie prípadných incidentov,
 • financovanie umiestnenia.

Po prijatí týchto údajov SAEI podnikne tieto kroky:

 • v prípade žiadosti o umiestnenie na základe súdneho rozhodnutia sa obráti na prokurátora republiky, ktorý vec postúpi príslušnému sudcovi pre deti a požiada ho o stanovisko,
 • v prípade plánovaného umiestnenia do domova overí povolenie, ktoré inštitúcii na obdobie umiestnenia udelilo zastupiteľstvo departementu,
 • v prípade plánovaného umiestnenia do schválenej pestúnskej rodiny overí platnosť tohto schválenia na príslušnom zastupiteľstve departementu,
 • v prípade umiestnenia u rodinného príslušníka sa zašlú informácie týkajúce sa osôb, ktoré žijú v danej domácnosti, predsedovi príslušného zastupiteľstva departementu. Ak sú poskytnuté informácie dostatočné, vykoná sa overenie v príslušnom útvare pre zhromažďovanie informácií vzbudzujúcich obavy. V opačnom prípade sa SAEI v stanovenej lehote obráti na zastupiteľstvo departementu so žiadosťou o posúdenie.

Po prijatí žiadosti SAEI vydá rozhodnutie o vydaní alebo zamietnutí súhlasu najneskôr do troch mesiacov.

3 Rozhodol váš členský štát, že na cezhraničné umiestnenie detí na vašom území sa nevyžaduje súhlas v prípadoch, ak sa má dieťa zveriť do starostlivosti určitým kategóriám blízkych príbuzných? Ak áno, o aké kategórie blízkych príbuzných ide?

Francúzsko Komisii neoznámilo žiadne kategórie blízkych príbuzných okrem kategórie rodičov, pri ktorých sa súhlas nevyžaduje.

4 Má váš členský štát uzavreté dohody alebo prijal opatrenia na zjednodušenie postupu konzultácie na získanie súhlasu s cezhraničným umiestnením detí?

Francúzsko v súčasnosti nemá uzavretú žiadnu dohodu ani prijaté opatrenie na zjednodušenie postupu týkajúceho sa žiadostí o cezhraničné umiestnenie.

Posledná aktualizácia: 19/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.