Cezhraničné umiestnenie dieťaťa vrátane pestúnskej starostlivosti

Nemecko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Na ktorý orgán sa treba obrátiť a ktorý orgán má vydať predchádzajúci súhlas pred cezhraničným umiestnením dieťaťa na vašom území?

Súhlas musí udeliť úrad pre sociálnu starostlivosť o mládež príslušný podľa dotknutej spolkovej krajiny, na území ktorej sa plánuje umiestnenie. V Nemecku, ktoré má 16 spolkových krajín, existuje 17 krajinských úradov starostlivosti o mládež (jeden v každej spolkovej krajine, dva v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko; zoznam adries sa nachádza na http://www.bagljae.de/). Ak ešte nebol predložený konkrétny návrh, kam sa má umiestniť maloletá osoba, nemecký centrálny orgán určí najbližší úrad pre sociálnu starostlivosť o mládež. Alternatívne sa za príslušnú považuje spolková krajina Berlín (článok 45 zákona na vykonanie určitých právnych nástrojov v oblasti medzinárodného rodinného práva (Gesetz zur Aus- und Durchführung bestimmter Rechtsinstrumente auf dem Gebiet des internationalen Familienrechts) – ďalej len „zákon o medzinárodnom rodinnom práve“).

Spolková krajina

Adresa

Telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa, webové sídlo

Bádensko-Württembersko

Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg

Dezernat Jugend – Landesjugendamt

Lindenspürstraße 39

70176 Stuttgart

Vedúci: Gerald Häcker
Telefón: +49 7116375401
Fax +49 7116375449
Kontaktná e-mailová adresa: gerald.haecker@kvjs.de
http://www.kvjs.de/

Bavorsko

Zentrum Bayern Familie und Soziales

Bayerisches Landesjugendamt

Marsstraße 46

80335 München

Vedúci: Hans Reinfelder

Telefón: +49 891261-04

Fax +49 891261-2412

Kontaktná e-mailová adresa: grenzueberschreitendeUnterbringung-blja@zbfs.bayern.de

http://www.blja.bayern.de/

Berlin

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft Jugend und Familie, Landesjugendamt

Mládež a rodina, Štátny úrad starostlivosti o mládež
Bernhard-White-Strasse 6

10178 Berlin

Vedúca: bude oznámená

Riadna zástupkyňa v spolkovej asociácii (BAG):
Dr. Sabine Skutta

Telefón: +49 30902275580

Fax +49 30902275011

E-mailová adresa: sabine.skutta@senbjf.berlin.de

http://www.berlin.de/sen/bjw

Brandenbursko

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg

Abteilung Kinder, Jugend und Sport

Heinrich-Mann-Allee 107

14473 Potsdam

Vedúci: Volker-Gerd Westphal
Telefón: +49 331 866-3700
Fax +49 331 27548-490
Kontaktná e-mailová adresa: volker-gerd.westphal@mbjs.brandenburg.de

http://www.mbjs.brandenburg.de/

Brémy

Die Senatorin für Soziales, Jugend,

Frauen, Integration und Sport

Landesjugendamt

Bahnhofsplatz 29

28195 Bremen

Vedúca: Christiane Schrader

Telefón: +49 4213610

Fax +49 4214964401

E-mailová adresa: christiane.schrader@soziales.bremen.de
https://www.soziales.bremen.de/jugend-familie-1473

Hamburg

Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Amt für Familie

Überregionale Förderung und Beratung/ Landesjugendamt FS 4

Adolph-Schönfelder-Straße 5

22083 Hamburg

Vedúca: Gabriele Scholz
Fax +49 4279-61745
Kontaktná e-mailová adresa: gabriele.scholz@soziales.hamburg.de


Zástupkyňa: Henriette Brandt

Telefón: +49 40428635019

Fax +49 40427963377

E-mailová adresa: henriette.brandt1@soziales.hamburg.de

https://www.hamburg.de/gza/

Hesensko

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
Abteilung II6B – Jugendgremienarbeit

Sonnenberger Straße 2/2a

65193 Wiesbaden

Vedúca: Cornelia Lange

Telefón: +49 61132193248 alebo +49 61132193249

Fax +49 6118173260

Kontaktná e-mailová adresa: cornelia.lange@hsm.hessen.de

Riadna zástupkyňa v spolkovej asociácii (BAG):

Susanne Rothenhöfer

Telefón: +49 61132193433

Fax +49 611327193433

E-mailová adresa: susanne.rothenhoefer@hsm.hessen.de

http://www.sozialministerium.hessen.de/

Meklenbursko-Západné Pomoransko

Kommunaler Sozialverband

Mecklenburg-Vorpommern

Landesjugendamt

Der Verbandsdirektor

Am Grünen Tal 19

19063 Schwerin

Vedúci: Nils Voderberg

Kontaktná osoba: bude oznámená
Telefón: +49 38539689940
Fax +49 38539689919
E-mailová adresa: voderberg@ksv-mv.de

http://www.ksv-mv.de/jugendhilfe/aufgaben.html

Dolné Sasko

Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
Außenstelle Hannover
Fachgruppe Kinder, Jugend und Familie

Schiffgraben 30-32

30175 Hannover

Vedúca: Silke Niepel
Telefón: +49 51189701303

Fax +49 51189701330

E-mailová adresa: silke.niepel@ls.niedersachsen.de

http://www.soziales.niedersachsen.de/

Severné Porýnie-Vestfálsko

(Porýnie)

Landschaftsverband Rheinland

Dezernat Kinder, Jugend und Familie

LVR-Landesjugendamt

Kennedy-Ufer 2
50679 Köln

Vedúci: bude oznámený
Telefón: +49 2218094002
Fax +49 2218094009
Kontaktná e-mailová adresa: LR4Buero@lvr.de
http://www.lvr.de/

Severné Porýnie-Vestfálsko

(Vestfálsko-Lippe)

Landschaftsverband Westfalen-Lippe
LWL-Dezernat Jugend und Schule

Warendorfer Straße 25

48145 Münster

Vedúca: Birgit Westers
Telefón: +49 25159101

Fax +49 251591275

Kontaktná e-mailová adresa: birgit.westers@lwl.org

http://www.lwl.org/LWL/Jugend/Landesjugendamt/LJA/

Porýnie-Falcko

Landesamt für Soziales, Jugend und

Versorgung Rheinland-Pfalz

Landesjugendamt

Rheinallee 97-101

55118 Mainz

Vedúca: Iris Egger-Otholt
Telefón: +49 6131967289
Fax +49 6131967365
E-mailová adresa: egger-otholt.iris@lsjv.rlp.de
http://www.lsjv.rlp.de/kinder-jugend-und-familie/

Sársko

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie

C 5 – Kinder- und Jugendhilfe, Landesjugendamt

Franz-Josef-Röder-Straße 23

66119 Saarbrücken

Vedúci: Hubert Meusel

Telefón: +49 6815012057

Fax +49 6815013416

Kontaktná e-mailová adresa: h.meusel@soziales.saarland.de

Riadna zástupkyňa v spolkovej asociácii (BAG):
Annette Reichmann
Telefón: +49 6815013532
E-mailová adresa: a.reichmann@soziales.saarland.de
Kontaktná e-mailová adresa: landesjugendamt@soziales.saarland.de
http://www.landesjugendamt.saarland.de/

Sasko

Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Landesjugendamt

Carolastraße 7a

09111 Chemnitz

Vedúci: Enrico Birkner
Telefón: +49 37124081101
E-mailová adresa: enrico.birkner@lja.sms.sachsen.de

http://www.lja.sms.sachsen.de/

Sasko-Anhaltsko

Landesverwaltungsamt

Referat Jugend
Landesjugendamt

Ernst-Kamieth-Straße 2

06122 Halle (Saale)

Vedúca: Antje Specht

Zástupkyňa v spolkovej asociácii (BAG): Corinna Rudloff
Telefón: +49 3455141625/1855

Fax +49 3455141012/1719

E-mailová adresa: antje.specht@lvwa.sachsen-anhalt.deCorinna.Rudloff@lvwa.sachsen-anhalt.de

http://www.sachsen-anhalt.de/startseite/

Šlezvicko-Holštajnsko

Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung
des Landes Schleswig-Holstein

Landesjugendamt

Adolf-Westphal-Straße 4

24143 Kiel

Vedúci: Thorsten Wilke
Telefón: +49 4319882617
Fax +49 4319882618
Kontaktná e-mailová adresa: thorsten.wilke@sozmi.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/MSGFG/DE/MSGFG_node.html

Durínsko

Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Abt.

4 – Kinder, Jugend, Sport und Landesjugendamt

Werner-Seelenbinder-Str. 7

99096 Erfurt

Vedúca: Martina Reinhardt

Telefón: +49 361573411300

Fax +49 361573411830

E-mailová adresa: martina.reinhardt@tmbjs.thueringen.de

http://www.thueringen.de/

2 Stručne opíšte postup konzultácie a získania súhlasu (vrátane požadovaných dokumentov, lehôt, podrobností postupu a ďalších relevantných údajov) v prípade cezhraničných umiestnení detí na vašom území.

Žiadosť o súhlas s umiestnením maloletej osoby z iného členského štátu EÚ (okrem Dánska) možno poslať prostredníctvom ústredného orgánu iného členského štátu EÚ Spolkovému úradu pre spravodlivosť (Bundesamt für Justiz) v Nemecku; ktorý následne postúpi žiadosť príslušnému nemeckému úradu pre sociálnu starostlivosť o mládež.

Miestne príslušný nemecký úrad pre sociálnu starostlivosť o mládež by vo všeobecnosti mal schváliť žiadosť podľa článku 46 ods. 1 zákona o medzinárodnom rodinnom práve, ak:

 1. vykonanie plánovaného umiestnenia v Nemecku je v záujme dieťaťa, predovšetkým preto, že má osobitný vzťah k Nemecku;
 2. zahraničný orgán predložil správu a v prípade potreby aj lekárske osvedčenia alebo posudky, v ktorých sa uvádzajú dôvody plánovaného umiestnenia;
 3. dôkaz o tom, že dieťa bolo vypočuté v rámci zahraničného konania s výnimkou prípadu, keď vypočutie nie je vhodné so zreteľom na vek alebo zrelosť dieťaťa. Vekovo a vývojovo primerané vypočutie dieťaťa v súvislosti s jeho umiestnením v Nemecku sa vo všeobecnosti považuje za potrebné od 3 rokov.
 4. príslušná inštitúcia alebo náhradná rodina udelila svoj súhlas a neexistujú dôvody, ktoré by bránili vykonaniu umiestnenia;
 5. boli udelené alebo prisľúbené všetky potvrdenia potrebné v zmysle cudzineckého práva a
 6. vykonali sa potrebné opatrenia, pokiaľ ide o pokrytie nákladov (vrátane dostatočného zdravotného poistenia).

Úradu pre sociálnu starostlivosť o mládež musí plánované udelenie súhlasu najprv schváliť rodinný súd (Familiengericht) v sídle krajského súdu (Oberlandesgericht), v rámci ktorého miestnej príslušnosti má byť dieťa umiestnené, a až potom môže tento úrad informovať žiadajúci zahraničný orgán o svojom súhlase (článok 47 ods. 1 prvá veta zákona o medzinárodnom rodinnom práve).

Po udelení alebo odopretí súhlasu príslušný nemecký úrad pre sociálnu starostlivosť o mládež oznámi žiadajúcemu zahraničnému orgánu, nemeckému ústrednému orgánu a inštitúcii alebo náhradnej rodine, do ktorej má byť dieťa umiestnené, odôvodnené konečné rozhodnutie (článok 46 ods. 5 zákona o medzinárodnom rodinnom práve).

Požadujú sa tieto informácie a dôkazy:

 • názov, adresa a telefónne číslo príslušného zahraničného orgánu, ktorý zodpovedá za umiestnenie dieťaťa,
 • meno, dátum narodenia, štátna príslušnosť dieťaťa (kópia občianskeho preukazu alebo rodného listu)
 • (plánované) trvanie umiestnenia,
 • dôvody/odborný základ umiestnenia vo všeobecnosti a konkrétne umiestnenia v Nemecku (vrátane všetkých predchádzajúcich súdnych rozhodnutí),
 • informácie o zdravotnom stave dieťaťa (ak sú k dispozícii: lekárske potvrdenia/odborné posudky)
 • názov/meno, adresa a telefónne číslo prijímajúcej inštitúcie pestúnskej starostlivosti/náhradnej rodiny v Nemecku,
 • súhlas inštitúcie pestúnskej starostlivosti/náhradnej rodiny s umiestnením dieťaťa,
 • ak sú k dispozícii: stanovenie vhodnosti na účely pestúnskej starostlivosti/osvedčenie prijímajúcej náhradnej rodiny alebo prevádzková licencia prijímajúcej inštitúcie v súlade s nemeckým právom (ak sú tieto doklady k dispozícii),
 • kontaktné údaje osôb, ktorým bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti,
 • dôkaz o tom, že dieťa bolo vypočuté v rámci zahraničného konania s výnimkou prípadu, keď vypočutie nie je vhodné so zreteľom na vek alebo zrelosť dieťaťa,
 • dôkaz o objasnení pokrytia nákladov,
 • dôkaz o tom, že dieťa má zdravotné poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu.

Všetky informácie a dôkazy musia byť preložené do nemčiny.

Právo žiadať ďalšie informácie a/alebo dokumenty v individuálnom prípade je vyhradené.

3 Rozhodol váš členský štát, že na cezhraničné umiestnenie detí na vašom území sa nevyžaduje súhlas v prípadoch, ak sa má dieťa zveriť do starostlivosti určitým kategóriám blízkych príbuzných? Ak áno, o aké kategórie blízkych príbuzných ide?

Nie.

4 Má váš členský štát uzavreté dohody alebo prijal opatrenia na zjednodušenie postupu konzultácie na získanie súhlasu s cezhraničným umiestnením detí?

Žiadne takéto predpisy nie sú známe.

Známa je dohoda medzi Regionálnym úradom pre starostlivosť o mládež Porýnskeho regionálneho združenia a vládou nemecky hovoriaceho spoločenstva v Belgicku.

Posledná aktualizácia: 31/07/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.