Cezhraničné umiestnenie dieťaťa vrátane pestúnskej starostlivosti

Grécko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Na ktorý orgán sa treba obrátiť a ktorý orgán má vydať predchádzajúci súhlas pred cezhraničným umiestnením dieťaťa na vašom území?

Orgánom oprávneným prijímať žiadosti členských štátov EÚ o umiestnenie dieťaťa do ústavnej starostlivosti, zariadenia na ochranu dieťaťa alebo zverenie dieťaťa do pestúnskej starostlivosti v Grécku je oddelenie pre medzinárodné právo súkromné (Tmíma Idiotikoú Dikaíou) ministerstva spravodlivosti (Ypourgeío Dikaiosýnis), ktoré bolo určené za ústredný orgán. Žiadosti o umiestnenie detí v Grécku schvaľuje prokurátor oddelenia pre mládež Aténskej generálnej prokuratúry a jeho zástupca.

2 Stručne opíšte postup konzultácie a získania súhlasu (vrátane požadovaných dokumentov, lehôt, podrobností postupu a ďalších relevantných údajov) v prípade cezhraničných umiestnení detí na vašom území.

Spolu so žiadosťou o schválenie umiestnenia dieťaťa musí žiadajúci orgán zaslať gréckemu ústrednému orgánu nasledujúce informácie spolu s úradným prekladom do gréčtiny. Sú to:

  1. meno, priezvisko a štátna príslušnosť rodiča, dátum a miesto narodenia a bydlisko dieťaťa, číslo sociálneho zabezpečenia, ak existuje;
  2. meno, dátum a miesto narodenia a bydlisko osoby uplatňujúcej si rodičovské práva a povinnosti alebo právo starostlivosti o dieťa, jej telefónne číslo a e-mailová adresa, číslo sociálneho zabezpečenia, ak existuje, a jej súhlas s umiestnením. Ak nie je priložené vyhlásenie o súhlase, treba uviesť dôvod;
  3. potvrdenie alebo iný rovnocenný dokument vydaný príslušným orgánom plniaci funkciu výpisu dieťaťa z registra trestov. Ak takéto potvrdenie alebo iný rovnocenný dokument neexistuje, malo by sa predložiť osvedčenie od príslušného orgánu;
  4. podrobná správa o stave a osobnosti dieťaťa, nevyhnutnosti a dôvodoch umiestnenia a navrhované trvanie umiestnenia (dátum začiatku a konca), ktorú vypracoval sociálny pracovník alebo dozorný pracovník pre mládež, alebo iný úradník zodpovedného orgánu posledného miesta bydliska alebo pobytu dieťaťa pred umiestnením;
  5. osvedčenie o zdravotnom poistení dieťaťa (iatrofamakeftiki), ktoré vydala verejná inštitúcia sociálneho zabezpečenia, a osvedčenie o zdravotnom stave dieťaťa vydané za posledné tri mesiace pred vyslaním dieťaťa, ktoré obsahuje informácie najmä o jeho očkovaní, prípadnej farmaceutickej liečbe, prípadných prenosných chorobách a prípadnej predchádzajúcej hospitalizácii z akéhokoľvek dôvodu;
  6. návrhy týkajúce sa kontaktu dieťaťa s rodičmi alebo inými príbuznými a všetky podrobnosti o nich;
  7. kompletná dokumentácia od príslušného orgánu o poslednom mieste bydliska dieťaťa v súvislosti s prípadnými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami;
  8. písomné vyhlásenie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá má právo starostlivosti o dieťa, alebo iného príslušného orgánu, ktorý sa zaväzuje pokryť všetky náklady na umiestnenie a výživu dieťaťa. Toto vyhlásenie musí obsahovať výslovné uznanie dlhu a všetky podrobnosti o osobe, ktorá je pôvodcom vyhlásenia, jej adresu bydliska, daňové identifikačné číslo alebo číslo sociálneho zabezpečenia, ak existujú podľa príslušných právnych predpisov členského štátu, v ktorom má žiadateľ bydlisko, alebo v prípade právnickej osoby jej registrované sídlo;
  9. prípadné rozhodnutia súdov alebo iných orgánov týkajúce sa dieťaťa;
  10. ak sa navrhuje umiestnenie do konkrétnej náhradnej rodiny, musia sa predložiť všetky informácie o totožnosti a adresa jej dospelých členov a podľa dostupnosti ich daňové identifikačné čísla alebo čísla sociálneho zabezpečenia.

V prípade akýchkoľvek nedostatkov v uvedených dokumentoch a údajoch je grécky ústredný orgán zodpovedný za informovanie žiadajúceho orgánu o nich. Žiadosť o schválenie umiestnenia a sprievodné dokumenty sa následne musia zaslať prokurátorovi oddelenia pre mládež Aténskej generálnej prokuratúry. Prokurátor vymenúva dozorného pracovníka z Aténskeho oddelenia dozorných pracovníkov pre mládež, ktorý v prípade potreby získa informácie o dostupných inštitúciách alebo zariadeniach na ochranu detí a o tom, či majú potrebné schválenia a či podliehajú dohľadu gréckych orgánov. Správa, ktorú dozorný pracovník pre mládež predkladá prokurátorovi oddelenia pre mládež, musí okrem informácií uvedených v predchádzajúcom texte obsahovať návrh na najvhodnejšiu inštitúciu alebo zariadenie na ochranu detí na umiestnenie dotknutého dieťaťa. Dozorný pracovník pre mládež predkladá podobnú správu v prípade, že zahraničný orgán žiada o zverenie dieťaťa do pestúnskej starostlivosti v Grécku.

Prokurátor oddelenia pre mládež súdu prvého stupňa Aténskej generálnej prokuratúry schváli alebo zamietne žiadosť o umiestnenie dieťaťa do dvoch mesiacov od predloženia žiadosti a sprievodných dokumentov oddeleniu pre medzinárodné právo súkromné ministerstva spravodlivosti.

3 Rozhodol váš členský štát, že na cezhraničné umiestnenie detí na vašom území sa nevyžaduje súhlas v prípadoch, ak sa má dieťa zveriť do starostlivosti určitým kategóriám blízkych príbuzných? Ak áno, o aké kategórie blízkych príbuzných ide?

Súhlas sa bez výnimky vyžaduje aj pri cezhraničnom umiestnení v prípade, že dieťa sa má zveriť blízkym príbuzným.

4 Má váš členský štát uzavreté dohody alebo prijal opatrenia na zjednodušenie postupu konzultácie na získanie súhlasu s cezhraničným umiestnením detí?

Žiadne také dohody neexistujú.

Posledná aktualizácia: 11/05/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.