Cezhraničné umiestnenie dieťaťa vrátane pestúnskej starostlivosti

Maďarsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Na ktorý orgán sa treba obrátiť a ktorý orgán má vydať predchádzajúci súhlas pred cezhraničným umiestnením dieťaťa na vašom území?

Orgán pre rodičovské práva a povinnosti s právomocou v mieste bydliska potenciálneho opatrovníka v Maďarsku na základe predbežného preskúmania rozhoduje o tom, či možno udeliť súhlas na vymenovanie dotknutej osoby za opatrovníka.

2 Stručne opíšte postup konzultácie a získania súhlasu (vrátane požadovaných dokumentov, lehôt, podrobností postupu a ďalších relevantných údajov) v prípade cezhraničných umiestnení detí na vašom území.

V prípade zverenia dieťaťa s obvyklým pobytom v zahraničí opatrovníkovi v Maďarsku orgán pre rodičovské práva a povinnosti s právomocou v mieste bydliska potenciálneho opatrovníka na žiadosť ministerstva vnútra (Belügyminisztérium) na základe dopytu ústredného orgánu pre rodičovské práva a povinnosti žiadajúceho zahraničného štátu preskúma, či možno udeliť súhlas na vymenovanie dotknutej osoby za opatrovníka.

Orgán pre rodičovské práva a povinnosti na žiadosť ministerstva vnútra ako maďarského ústredného orgánu prijme zákonom stanovené opatrenia na posúdenie vhodnosti potenciálneho opatrovníka. Vykoná alebo zadá previerku bydliska potenciálneho opatrovníka. Preskúma, či má dotknutá osoba právny nárok konať ako opatrovník. Na základe posúdenia príjmu potenciálneho opatrovníka stanoví, či starostlivosť o dieťa v Maďarsku predstavuje veľké zaťaženie pre sociálne služby. V prípade potreby požiada služby sociálnej starostlivosti o rodiny a deti o informácie o prípadných stránkach rodičovských zručností dotknutej osoby, v dôsledku ktorých by sa neodporúčalo vymenovať ju za opatrovníka. Orgán pre rodičovské práva a povinnosti vypočuje opatrovníka v súvislosti s jeho budúcimi plánmi a v prípade potreby posúdi, či dieťa bude mať prístup k predškolskému a školskému vzdelávaniu. Ak sa dieťa zveruje príbuzným, odporúča sa okrem toho posúdiť ich vzťah k dieťaťu a to, či sa daný príbuzný o dieťa už v minulosti staral. Orgán pre rodičovské práva a povinnosti použije uvedené informácie na stanovenie toho, či možno udeliť súhlas. Po prijatí rozhodnutia o udelení súhlasu sa toto rozhodnutie s pomocou maďarského ústredného orgánu postúpi zahraničnému ústrednému orgánu.

3 Rozhodol váš členský štát, že na cezhraničné umiestnenie detí na vašom území sa nevyžaduje súhlas v prípadoch, ak sa má dieťa zveriť do starostlivosti určitým kategóriám blízkych príbuzných? Ak áno, o aké kategórie blízkych príbuzných ide?

Keďže Maďarsko nevydalo vyhlásenie podľa článku 82 ods. 2 nariadenia, súhlas s umiestnením dieťaťa v Maďarsku je potrebný vždy, keď sa dieťa nezveruje rodičovi.

4 Má váš členský štát uzavreté dohody alebo prijal opatrenia na zjednodušenie postupu konzultácie na získanie súhlasu s cezhraničným umiestnením detí?

Nie.

Posledná aktualizácia: 15/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.