Cezhraničné umiestnenie dieťaťa vrátane pestúnskej starostlivosti

Lotyšsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Na ktorý orgán sa treba obrátiť a ktorý orgán má vydať predchádzajúci súhlas pred cezhraničným umiestnením dieťaťa na vašom území?

Pred nariadením cezhraničného umiestnenia dieťaťa sa musí konzultovať s príslušným rodinným súdom (bāriņtiesa), ktorý má súdnu právomoc na území, na ktoré sa dieťa umiestňuje, a musí sa získať jeho súhlas.

2 Stručne opíšte postup konzultácie a získania súhlasu (vrátane požadovaných dokumentov, lehôt, podrobností postupu a ďalších relevantných údajov) v prípade cezhraničných umiestnení detí na vašom území.

Lotyšské ministerstvo spravodlivosti je ústredným kontaktným miestom, ktoré vybavuje príkazy na umiestnenie detí a postupuje ich príslušnému orgánu v Lotyšsku, ktorý vydáva rozhodnutia o umiestnení.

Zoznam požadovaných dokumentov:

1. informácie o právnom postavení dieťaťa a kópie všetkých príslušných súdnych rozhodnutí a ich lotyšský preklad;

2. informácie o dôvodoch odobratia dieťaťa z rodiny a ich lotyšský preklad;

3. kópia rodného listu dieťaťa;

4. informácie o potrebách dieťaťa (zdravotný stav, vzdelanie, emocionálne potreby a jazyky, ktoré možno použiť na komunikáciu s dieťaťom) a ich lotyšský preklad;

5. osvedčenie o školskej a predškolskej dochádzke a lekárske záznamy (lekárske prehliadky, očkovania a diagnózy) a ich lotyšský preklad;

6. informácie o osobe alebo rodine, do ktorej sa dieťa umiestňuje;

7. ak ide o umiestnenie na konkrétne časové obdobie na účely sociálnej rehabilitácie alebo nápravy, vyžaduje sa okrem súhlasu zákonného poručníka alebo opatrovníka s umiestnením a zhrnutia prípadu (história prípadu, súčasná sociálna a rodinná situácia, opis problémov a zdrojov, závery a predpoklady sociálneho pracovníka, dosiahnuté ciele a stručné posúdenie) aj dôkaz, že dožadujúca krajina bude znášať náklady;

8. ak osoba, u ktorej sa má dieťa umiestniť, nemá postavenie pestúnskej rodiny, opatrovníka alebo hostiteľskej rodiny, ktoré jej priznal príslušný lotyšský orgán, dožadujúci členský štát musí predložiť posúdenie vhodnosti danej osoby prevziať dieťa do starostlivosti, ako aj vyhlásenie potvrdzujúce, že táto osoba nie je pod dohľadom orgánov presadzovania práva z dôvodu možného porušovania práv detí alebo trestných činov, ktoré by mohli mať vplyv na jej schopnosť starať sa o dieťa;

9. informácie o spôsobe kontaktu s rodičmi, inými príbuznými alebo inými osobami, s ktorými má dieťa úzku väzbu, alebo dôvody, pre ktoré sa o takomto kontakte neuvažuje;

10. príslušný lotyšský orgán si v prípade potreby vyhradzuje právo požiadať o dodatočné informácie.

* Ak zahraničný orgán neurčil v Lotyšsku žiadnu konkrétnu osobu, u ktorej by sa dieťa umiestnilo, vzhľadom na význam väzieb dieťaťa s Lotyšskom, rodinný súd v Lotyšsku pomôže nájsť vhodného poručníka alebo náhradnú rodinu.

3 Rozhodol váš členský štát, že na cezhraničné umiestnenie detí na vašom území sa nevyžaduje súhlas v prípadoch, ak sa má dieťa zveriť do starostlivosti určitým kategóriám blízkych príbuzných? Ak áno, o aké kategórie blízkych príbuzných ide?

Spravidla sa v lotyšskom regulačnom rámci vyžaduje súhlas s umiestnením dieťaťa k príbuzným dieťaťa alebo osobám, s ktorými má dieťa úzku väzbu. Existuje však výnimka, pokiaľ ide o trvanie umiestnenia. Konkrétne ide o to, že v súlade s článkom 451 zákona o ochrane práv dieťaťa môžu rodičia v Lotyšsku umiestniť dieťa do starostlivosti inej osoby na obdobie najviac troch mesiacov. Za týchto okolností musí jeden z rodičov vyhotoviť splnomocnenie, v ktorom vymedzí, v akom rozsahu rodičia danú inú osobu splnomocňujú na zastupovanie najlepších záujmov ich dieťaťa.

Táto podmienka platí výlučne v prípade detí v rodičovskej starostlivosti a v prípadoch, keď sa dieťa umiestňuje do starostlivosti inej osoby najviac na tri mesiace.

4 Má váš členský štát uzavreté dohody alebo prijal opatrenia na zjednodušenie postupu konzultácie na získanie súhlasu s cezhraničným umiestnením detí?

Neexistujú žiadne dohody ani opatrenia na zjednodušenie postupu konzultácie.

Posledná aktualizácia: 05/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.