Cezhraničné umiestnenie dieťaťa vrátane pestúnskej starostlivosti

Luxembursko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Na ktorý orgán sa treba obrátiť a ktorý orgán má vydať predchádzajúci súhlas pred cezhraničným umiestnením dieťaťa na vašom území?

Ústredný orgán určený podľa článku 103 nariadenia Rady (EÚ) 2019/1111 z 25. júna 2019 je tiež príslušným orgánom pre predchádzajúci súhlas s umiestnením dieťaťa v Luxembursku:

Le Procureur Général d’Etat

Cité judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Telefón: +352 475981-2335

Fax: +352 470550

E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

2 Stručne opíšte postup konzultácie a získania súhlasu (vrátane požadovaných dokumentov, lehôt, podrobností postupu a ďalších relevantných údajov) v prípade cezhraničných umiestnení detí na vašom území.

Uplatňuje sa postup stanovený v článku 82 nariadenia Rady (EÚ) 2019/1111 z 25. júna 2019.

Ústredný orgán dožadujúceho členského štátu musí zaslať luxemburskému ústrednému orgánu žiadosť o súhlas, ktorá zahŕňa správu o dieťati a dôvody navrhovaného umiestnenia v Luxembursku, ako aj akékoľvek iné informácie, ktoré považuje za relevantné, ako napríklad očakávanú dĺžku umiestnenia.

K žiadosti a všetkým ďalším dokumentom musí byť priložený preklad do francúzštiny, nemčiny alebo angličtiny.

3 Rozhodol váš členský štát, že na cezhraničné umiestnenie detí na vašom území sa nevyžaduje súhlas v prípadoch, ak sa má dieťa zveriť do starostlivosti určitým kategóriám blízkych príbuzných? Ak áno, o aké kategórie blízkych príbuzných ide?

Nie.

Pri vykonávaní nariadenia (EÚ) 2019/1111 sa na umiestnenie dieťaťa do náhradnej rodiny (famille d’accueil) alebo do starostlivosti dôveryhodnej osoby (personne digne de confiance) v Luxembursku vzťahuje rovnaký postup a vyžaduje sa predchádzajúca konzultácia a súhlas luxemburského ústredného orgánu.

4 Má váš členský štát uzavreté dohody alebo prijal opatrenia na zjednodušenie postupu konzultácie na získanie súhlasu s cezhraničným umiestnením detí?

Nie.

Posledná aktualizácia: 11/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.