Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Cezhraničné umiestnenie dieťaťa vrátane pestúnskej starostlivosti

Holandsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Na ktorý orgán sa treba obrátiť a ktorý orgán má vydať predchádzajúci súhlas pred cezhraničným umiestnením dieťaťa na vašom území?

Umiestnenie dieťaťa z iného členského štátu v Holandsku si vyžaduje schválenie ústredným orgánom. Ústredný orgán sa na tento účel poradí s poskytovateľom pestúnskej starostlivosti s cieľom preskúmať vhodnosť náhradných rodičov, ktorým sa má dieťa zveriť.

2 Stručne opíšte postup konzultácie a získania súhlasu (vrátane požadovaných dokumentov, lehôt, podrobností postupu a ďalších relevantných údajov) v prípade cezhraničných umiestnení detí na vašom území.

Ak má súd alebo iný orgán v inom členskom štáte v úmysle umiestniť dieťa v Holandsku, je potrebné odoslať odôvodnenú žiadosť ústrednému orgánu. Táto žiadosť musí obsahovať správu o dieťati. Ústredný orgán sa následne poradí s poskytovateľom pestúnskej starostlivosti s cieľom preskúmať vhodnosť náhradných rodičov, ktorým sa má dieťa zveriť. Na žiadosť ústredného orgánu Rada pre ochranu detí (Raad voor de Kinderbescherming) preskúma, či možno vydať vyhlásenie o neexistencii námietok.

3 Rozhodol váš členský štát, že na cezhraničné umiestnenie detí na vašom území sa nevyžaduje súhlas v prípadoch, ak sa má dieťa zveriť do starostlivosti určitým kategóriám blízkych príbuzných? Ak áno, o aké kategórie blízkych príbuzných ide?

Nie, neexistujú žiadne výnimky z požiadavky predošlého oprávnenia. Každé zverenie osobe inej, ako sú rodičia dieťaťa, sa musí uskutočniť na základe postupu schvaľovania.

4 Má váš členský štát uzavreté dohody alebo prijal opatrenia na zjednodušenie postupu konzultácie na získanie súhlasu s cezhraničným umiestnením detí?

Nie.

Posledná aktualizácia: 09/05/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.