Cezhraničné umiestnenie dieťaťa vrátane pestúnskej starostlivosti

Portugalsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Na ktorý orgán sa treba obrátiť a ktorý orgán má vydať predchádzajúci súhlas pred cezhraničným umiestnením dieťaťa na vašom území?

Ústredným orgánom Portugalska zodpovedným za uplatňovanie nariadenia Rady (EÚ) 2019/1111 je:

DGRSP – Generálne riaditeľstvo pre rehabilitáciu a väzenskú správu (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais – DGRSP)

Oddelenie pre právnu pomoc a spory (Gabinete Jurídico e Contencioso, GJC)

Travessa da Cruz do Torel 1

1150-122 Lisboa

Tel.: +351 218 812 200

Fax: (+351) 218 853 653

E-mail: gjc@dgrsp.mj.pt

Webové sídlo

2 Stručne opíšte postup konzultácie a získania súhlasu (vrátane požadovaných dokumentov, lehôt, podrobností postupu a ďalších relevantných údajov) v prípade cezhraničných umiestnení detí na vašom území.

Zariadenie umiestnenia maloletej osoby v Portugalsku sa skladá z týchto etáp:

Etapa 1 – Predbežné povolenie opatrenia umiestnenia, ktoré udeľuje ústredný portugalský orgán (Autoridade Central Portuguesa, ACP)

  • žiadosť o predbežné povolenie, ktorú predloží ústredný orgán žiadajúcej krajiny,
  • preskúmanie predloženej dokumentácie a jej posúdenie z hľadiska kritérií a podmienok umiestnenia,
  • ACP schváli alebo odmietne vydanie predbežného povolenia,
  • výlučne orientačný časový rámec: 1 – 3 mesiace od doručenia všetkých dokumentov, ktoré treba priložiť k žiadosti, v závislosti od zložitosti prípadu.

Etapa 2 – Súdne vyhlásenie vykonateľnosti

  • Náhradná rodina, inštitúcia so všeobecnou zodpovednosťou alebo inštitúcia, ktorej bolo dieťa zverené, podá na súd [oddelenie pre rodinu a maloleté deti (Juízo de Família e Menores) oblasti, v ktorej sídli náhradná rodina alebo inštitúcia] návrh na uznanie a vykonateľnosť. K tomuto návrhu treba priložiť dokumentáciu potvrdzujúcu predbežný súhlas ACP a podporné dokumenty, v ktorých sú uvedené podrobné informácie o opatrení umiestnenia: trvanie, plán intervencie a vyhlásenie náhradnej rodiny, že je schopná sa o seba finančne postarať.

Alebo alternatívne:

Rozhodnutie o umiestnení vydané správnym alebo súdnym orgánom krajiny pôvodu sa zašle ACP spolu s dodatočnou dokumentáciou, v ktorej sú uvedené podrobné informácie o opatrení umiestnenia: trvanie, plán intervencie a vyhlásenie náhradnej rodiny, že je schopná sa o seba finančne postarať.

ACP postúpi návrh na vykonateľnosť opatrenia prokuratúre (Ministério Público) na príslušnom súde, na ktorom sa úradne podá v mene dieťaťa.

  • Súd vydá rozhodnutie. V prípade vyhlásenia vykonateľnosti môže súd určiť inštitút sociálneho zabezpečenia (Instituto da Segurança Social, ISS, IP) za orgán zodpovedný za monitorovanie vykonávania opatrenia v Portugalsku.

Etapa 3 – Vykonanie opatrenia umiestnenia v Portugalsku

  • Po vydaní rozhodnutia o vykonateľnosti dieťa alebo maloletá osoba môže prísť do Portugalska a môže sa začať vykonávať opatrenie jej umiestnenia.
  • Ak bol návrh na vyhlásenie vykonateľnosti zaslaný prostredníctvom ACP (a v každom prípade, keď súd oznámi ACP svoje rozhodnutie), ACP by mal postúpiť rozhodnutie súdu svojej protistrane.
  • Inštitút sociálneho zabezpečenia monitoruje vykonávanie opatrenia a vypracúva pravidelné správy o vykonávaní opatrenia, ktoré sa predkladajú súdu a ACP, ak to súd nariadi.
  • Opatrenie možno predĺžiť len v prípade, že ACP vydá nové predbežné povolenie, a potom je nutné dodržať celý uvedený postup.

Orientačný zoznam dokumentov, ktoré vyžaduje ACP pred vydaním povolenia na umiestnenie dieťaťa v náhradnej rodine alebo inštitúcii v Portugalsku, je uvedený (v angličtine) na tejto stránke.

3 Rozhodol váš členský štát, že na cezhraničné umiestnenie detí na vašom území sa nevyžaduje súhlas v prípadoch, ak sa má dieťa zveriť do starostlivosti určitým kategóriám blízkych príbuzných? Ak áno, o aké kategórie blízkych príbuzných ide?

Konzultácia a získanie predbežného súhlasu nie sú potrebné, ak je dieťa zverené do starostlivosti príbuzných, napr. starých rodičov, strýkov a tiet alebo starších súrodencov. V týchto prípadoch stačí, keď orgán rozhodujúci o umiestnení jednoducho informuje ústredný orgán Portugalska.

4 Má váš členský štát uzavreté dohody alebo prijal opatrenia na zjednodušenie postupu konzultácie na získanie súhlasu s cezhraničným umiestnením detí?

Portugalsko má na zjednodušenie konzultačného postupu zavedený proces na získanie súhlasu s cezhraničným umiestnením detí opísaný v odpovedi na otázku č. 2.

Príslušné právne predpisy:

Nariadenie Rady (EÚ) 2019/1111 z 25. júna 2019

 

Upozornenie:

Kontaktné miesto Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci ani iné orgány nie sú viazané informáciami, ktoré sa nachádzajú v tomto prehľade. V každom prípade je zároveň potrebné preštudovať si platné právne predpisy. Tie sa pravidelne aktualizujú a ich interpretácia sa vyvíja s ohľadom na judikatúru.

Posledná aktualizácia: 20/09/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.