Cezhraničné umiestnenie dieťaťa vrátane pestúnskej starostlivosti

Slovensko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Na ktorý orgán sa treba obrátiť a ktorý orgán má vydať predchádzajúci súhlas pred cezhraničným umiestnením dieťaťa na vašom území?

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Špitálska 8

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Tel.:  +421 2 20 45 82 00

+421 2 20 45 82 01

E- mail: info@cipc.gov.sk

Web:     http://www.cipc.gov.sk

jazyky: slovenčina, čeština, angličtina

2 Stručne opíšte postup konzultácie a získania súhlasu (vrátane požadovaných dokumentov, lehôt, podrobností postupu a ďalších relevantných údajov) v prípade cezhraničných umiestnení detí na vašom území.

Ústredný orgán dožadujúceho štátu doručí ústrednému orgánu Slovenskej republiky nasledovné dokumenty:

  1. správu o dieťati, ktorá obsahuje:

-        identifikačné a lokalizačné údaje dieťaťa, rodičov, príbuzných,

-        dôvod intervencie sociálnych orgánov a sumár vykonaných krokov,

-        informácia o aktuálnom fyzickom, psychickom a sociálnom vývine dieťaťa,

-        informácia o špeciálnych potrebách dieťaťa, v prípade nepriaznivého zdravotného stavu lekársku správu,

-        názor dieťaťa a rodičov,

-        informácia o kontakte dieťaťa s rodičmi, blízkymi osobami.

  1. dôvody navrhovaného umiestnenia alebo poskytovania starostlivosti,
  2. očakávaná dĺžka umiestnenia,
  3. zabezpečenie kontaktu s rodičmi, inými príbuznými alebo inými osobami, s ktorými má dieťa úzku väzbu, alebo dôvody, pre ktoré sa o takomto kontakte neuvažovalo vzhľadom na článok 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd,
  4. zvažovaný dohľad nad plnením opatrenia,
  5. informácie o akomkoľvek zvažovanom financovaní,
  6. iné relevantné informácie.

Ústredný orgán Slovenskej republiky zašle žiadosť spolu s prílohami Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny so žiadosťou o vyjadrenie, či je, alebo nie je v danom prípade možné udeliť požadovaný súhlas.

Súhlas so žiadosťou by mal byť spravidla udelený, ak:

  • uskutočnenie zamýšľaného umiestnenia je v najlepšom záujme dieťaťa,
  • dieťa bolo v konaní v cudzine vypočuté, okrem prípadov, keď by to bolo nevhodné vzhľadom na vek alebo stupeň vyspelosti dieťaťa,
  • bol udelený súhlas príslušnej inštitúcie alebo fyzickej osoby, ktorej má byť dieťa zverené a neexistujú žiadne dôvody proti takémuto umiestneniu.

Pri umiestnení dieťaťa do centra pre deti a rodiny je osobitnou úlohou pre Ústredia výber konkrétneho vhodného zariadenia starostlivosti o dieťa na území Slovenskej republiky a zabezpečenie miesta pre dieťa v danom zariadení.

Odporúčanie na udelenie / neudelenie súhlasu zašle Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Centru pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, ktoré následne na základe získaných podkladov súhlas udelí/ neudelí. Rozhodnutie s uvedením dôvodov sa oznámi dožadujúcemu ústrednému orgánu, centru pre rodiny a deti, kde má byť dieťa umiestnené alebo fyzickej osobe, ktorej má byť dieťa zverené. Rozhodnutie nie je možné napadnúť opravnými prostriedkami.

3 Rozhodol váš členský štát, že na cezhraničné umiestnenie detí na vašom území sa nevyžaduje súhlas v prípadoch, ak sa má dieťa zveriť do starostlivosti určitým kategóriám blízkych príbuzných? Ak áno, o aké kategórie blízkych príbuzných ide?

Áno, ak ide o umiestnenie do starostlivosti prarodiča, súrodenca maloletého dieťaťa, alebo súrodenca rodiča maloletého dieťaťa (viď hlásenie Slovenskej republiky k článku 82 ods. 2).

4 Má váš členský štát uzavreté dohody alebo prijal opatrenia na zjednodušenie postupu konzultácie na získanie súhlasu s cezhraničným umiestnením detí?

Nie.

Posledná aktualizácia: 24/10/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.