Cezhraničné umiestnenie dieťaťa vrátane pestúnskej starostlivosti

Slovinsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Na ktorý orgán sa treba obrátiť a ktorý orgán má vydať predchádzajúci súhlas pred cezhraničným umiestnením dieťaťa na vašom území?

Postupy týkajúce sa predbežnej konzultácie a súhlasu pred cezhraničným umiestnením dieťaťa sa vykonávajú podľa článku 82 nariadenia Rady (EÚ) 2019/1111 z 25. júna 2019 o právomoci a uznávaní a výkone rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a o medzinárodných únosoch detí (prepracované znenie) v spojení s článkom 33 Haagskeho dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa.

Súhlas príslušného orgánu sa nevyžaduje, ak je dieťa zverené do osobnej starostlivosti jedného z rodičov.

Ak sa umiestnenie dieťaťa nachádza na území Slovinska, predchádzajúci súhlas vydáva ústredný orgán po získaní priaznivého stanoviska od centra sociálnych služieb.

2 Stručne opíšte postup konzultácie a získania súhlasu (vrátane požadovaných dokumentov, lehôt, podrobností postupu a ďalších relevantných údajov) v prípade cezhraničných umiestnení detí na vašom území.

Príslušným ústredným orgánom na účely zaslania súhlasu v súlade s článkom 82 ods. 1 nariadenia Rady (EÚ) 2019/1111 z 25. júna 2019 o právomoci a uznávaní a výkone rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a o medzinárodných únosoch detí (prepracované znenie) je:

Ministerstvo práce, rodiny, sociálnych vecí a rovnosti príležitostí

Štukljeva cesta 44

1000 Ľubľana

gp.mddsz@gov.si

Ústredný orgán zasiela žiadosti do centra sociálnych služieb na spracovanie a vydanie stanoviska.

Ústredný orgán žiadajúceho štátu musí predložiť nasledujúce dokumenty na účely konzultácie a získania súhlasu:

 • informácie o dieťati, rodinnej situácii a právnych zástupcoch,
 • informácie o osobnej situácii maloletej osoby vrátane opisu jej osobných a rodinných okolností,
 • dôvody umiestnenia dieťaťa do zahraničia,
 • dátum a plánované trvanie umiestnenia,
 • osobné údaje osôb určených za pestúnov alebo informácie o navrhovanej inštitúcii alebo osobách, u ktorých má dieťa bývať,
 • podrobnosti o umiestnení, ak ide o inštitúciu (odchod, kontroly, ubytovanie),
 • súhlas lekára alebo opatrovateľa,
 • doklad o zdravotnom poistení,
 • záväzok žiadajúceho orgánu uhradiť náklady na umiestnenie,
 • opatrenia na monitorovanie ubytovania,
 • komplexné informácie o príslušnom orgáne žiadajúceho členského štátu vrátane kontaktných údajov.

Dokumenty sa musia predložiť pred umiestnením v súlade s nariadením 2019/1111.

3 Rozhodol váš členský štát, že na cezhraničné umiestnenie detí na vašom území sa nevyžaduje súhlas v prípadoch, ak sa má dieťa zveriť do starostlivosti určitým kategóriám blízkych príbuzných? Ak áno, o aké kategórie blízkych príbuzných ide?

Súhlas je vždy potrebný.

4 Má váš členský štát uzavreté dohody alebo prijal opatrenia na zjednodušenie postupu konzultácie na získanie súhlasu s cezhraničným umiestnením detí?

Žiadne takéto dohody neexistujú.

Posledná aktualizácia: 20/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.