Cezhraničné umiestnenie dieťaťa vrátane pestúnskej starostlivosti

Švédsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Na ktorý orgán sa treba obrátiť a ktorý orgán má vydať predchádzajúci súhlas pred cezhraničným umiestnením dieťaťa na vašom území?

Povolenie na umiestnenie dieťaťa vo Švédsku v súlade s nariadením Brusel II preskúma výbor pre sociálne zabezpečenie obce, do ktorej má byť dieťa umiestnené.

2 Stručne opíšte postup konzultácie a získania súhlasu (vrátane požadovaných dokumentov, lehôt, podrobností postupu a ďalších relevantných údajov) v prípade cezhraničných umiestnení detí na vašom území.

Výbor pre sociálne zabezpečenie môže orgánu v zahraničí udeliť súhlas s umiestnením dieťaťa vo Švédsku, iba ak:

  1. je pre dieťa najlepšie umiestniť ho vo Švédsku, najmä vzhľadom na väzby dieťaťa na Švédsko;
  2. bol zistený postoj dieťaťa k umiestneniu do takej miery, že ho možno posúdiť;
  3. s umiestnením súhlasí opatrovník dieťaťa a v prípade, že má dieťa 15 rokov alebo viac, aj samotné dieťa;
  4. situáciu v dotknutej domácnosti a podmienky starostlivosti v tejto domácnosti preskúmal výbor pre sociálne zabezpečenie;
  5. dieťa má povolenie na pobyt, ak je potrebný, a
  6. umiestnenie je založené na nariadení Rady (EÚ) 2019/1111 z 25. júna 2019 o právomoci a uznávaní a výkone rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a o medzinárodných únosoch detí (nariadenie Brusel II) alebo na Haagskom dohovore z 19. októbra 1996 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa.

Informácie o dokumentoch, ktoré sú potrebné v jednotlivých prípadoch, poskytuje dotknutá obec. V prípade záujmu o viac informácií sa obráťte na ústredný orgán vo Švédsku.

3 Rozhodol váš členský štát, že na cezhraničné umiestnenie detí na vašom území sa nevyžaduje súhlas v prípadoch, ak sa má dieťa zveriť do starostlivosti určitým kategóriám blízkych príbuzných? Ak áno, o aké kategórie blízkych príbuzných ide?

Nie, toto pravidlo sa neuplatňuje.

4 Má váš členský štát uzavreté dohody alebo prijal opatrenia na zjednodušenie postupu konzultácie na získanie súhlasu s cezhraničným umiestnením detí?

Nie.

Posledná aktualizácia: 09/05/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.