Čezmejna namestitev otrok, tudi v rejniške družine

Avstrija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 S katerim organom se je treba posvetovati in kateri organ poda predhodno soglasje pred čezmejno namestitvijo otroka na vašem ozemlju?

V skladu z nacionalnim pravom obstajajo različni scenariji:

(a) Selitev v tujino: Če sta varstvo in vzgoja otroka dodeljena dvema osebama, se morata ti osebi načeloma sporazumeti tudi o stalnem prebivališču otroka. To načelo medsebojnega dogovora se uporablja brez omejitev, tj. tudi v primeru selitve mladoletnika znotraj Avstrije, zlasti če selitev vključuje bistveno spremembo v njegovem življenju. Poleg tega bo zlasti v primeru prenosa stalnega prebivališča v tujino tisti od staršev, ki se želi preseliti v tujino, potreboval soglasje drugega starša ali odobritev sodišča. Sodišče mora upoštevati tako mladoletnikovo korist kot tudi interese staršev.

Če se na podlagi sodne odločbe ali sporazuma mladoletnik zaupa v varstvo in vzgojo enemu od staršev, ima ta v skladu s členom 162(2) avstrijskega splošnega civilnega zakonika (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ABGB) izključno pravico, da določi stalno prebivališče. Za selitev znotraj Avstrije zato soglasje ni potrebno.

Vendar mora v skladu z najnovejšo sodno prakso v takih primerih – zlasti kadar je selitev mladoletnika pomemben dogodek – tisti od staršev, ki mu je mladoletnik zaupan v varstvo in vzgojo, o tem obvestiti tudi drugega starša in upoštevati mladoletnikovo korist. Poleg tega sprememba stalnega prebivališča ne bi smela bistveno vplivati na uresničevanje varstva in vzgoje s strani drugega starša. Ta omejitev velja zlasti za selitev v tujino.

Enako velja za rejnike, ki sta jim dodeljena varstvo in vzgoja; vendar se to v praksi redko zgodi, saj varstvo in vzgojo običajno obdrži organ za socialno varstvo otrok in mladine (Kinder- und Jugendhilfeträger).

(b) Namestitev v oskrbo zavoda ali rejnikov: Namestitev s soglasjem osebe ali oseb, ki sta jim dodeljena varstvo in vzgoja (najpogosteje so to starši), se izvede le v skladu z določbami nacionalne zakonodaje, ki se uporablja, o varstvu otrok in mladine, pri čemer sodna odločba ni potrebna. Namestitev brez soglasja osebe ali oseb, ki sta jim dodeljena varstvo in vzgoja, pa je predmet sodnega nadzora sodišča, saj gre za nujni ukrep v skladu s členom 211 ABGB.

(c) Namestitev v drugo državo članico: Kadar sodišče ali pristojni organ (v smislu točke 1 člena 2(2) uredbe Bruselj IIb) razmišlja o namestitvi mladoletnika (tj. osebe, mlajše od 18 let, v skladu s točko 6 člena 2(2) uredbe Bruselj IIb) v drugo državo članico, mora najprej pridobiti soglasje pristojnega organa v tej državi članici v skladu s členom 82(1) uredbe Bruselj IIb. Namestitev bo odrejena ali urejena šele potem, ko bo pristojni organ zaprošene države članice pristal na namestitev (člen 5 uredbe Bruselj IIb). Zahteva po predhodnem soglasju je naravna posledica navedenih pravnih določb EU.

Zaprosila za soglasje je zato na splošno treba prek osrednjega organa države članice prosilke poslati osrednjemu organu zaprošene države članice, v katero naj bi bil mladoletnik nameščen (člen 82(1) uredbe Bruselj IIb). Postopek za pridobitev soglasja v vsakem primeru ureja nacionalna zakonodaja zadevne države članice.

Če ne gre za primer, v katerem ni potrebno soglasje (glej točko 3) ali v katerem niso bile sprejete drugačne upravne ureditve (glej točko 4), je treba zaprosila za soglasje prek osrednjega organa poslati organu za socialno varstvo otrok in mladine (glej točko 2).

Avstrija ima devet zveznih dežel, ki prek različnih organov, na primer urada deželne vlade (Amt der Landesregierung), občinske uprave (Magistrat) in okrožnega organa (Bezirkshauptmannschaft), delujejo kot organi za socialno varstvo otrok in mladine. Soglasje za čezmejne namestitve odobrijo organi za socialno varstvo otrok in mladine na območju, kjer bo potekala namestitev.

Zvezna dežela

Naslov

Kontaktna oseba:

Gradiščanska

Amt der Burgenländischen Landesregierung (urad deželne vlade zvezne dežele Gradiščanska)

Abteilung 6 – Soziales und Gesundheit (oddelek 6 – socialne zadeve in zdravje)

Kinder- und Jugendhilfe (socialno varstvo otrok in mladine)

Europaplatz 1

7000 Železno, Avstrija

post.a6@bgld.gv.at

Daniel Novak

daniel.novak@bgld.gv.at

Koroška

Amt der Kärntner Landesregierung (urad deželne vlade zvezne dežele Koroška)

Abteilung 4 – Soziale Sicherheit (oddelek 4 – socialna varnost)

Mießtaler Straße 1

9021 Celovec, Avstrija

abt4.kjh@ktn.gv.at

Spodnja Avstrija

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (urad deželne vlade zvezne dežele Spodnja Avstrija)

Gruppe Gesundheit und Soziales (služba za zdravje in socialne zadeve)

Abteilung Jugendwohlfahrt (oddelek za socialno varstvo mladine)

Landhausplatz 1

3109 St. Pölten, Avstrija

post.gs6@noel.gv.at

Dr. Peter Rozsa

peter.rozsa@noel.gv.at

Gornja Avstrija

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (urad deželne vlade zvezne dežele Gornja Avstrija)

Regionalna vlada

Direktion Gesellschaft, Soziales und Gesundheit (oddelek za socialne zadeve in zdravje)

Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (oddelek za socialno varstvo otrok in mladine)

Bahnhofplatz 1

4021 Linz, Avstrija

kjh.post@ooe.gv.at

Astrid Mitter-Stöhr

astrid.mitter-stoehr@ooe.gv.at

Salzburg

Amt der Salzburger Landesregierung (urad deželne vlade zvezne dežele Salzburg)

Kinder- und Jugendhilfe (socialno varstvo otrok in mladine)

Fischer-von-Erlach-Straße 47

Postfach 527

5010 Salzburg, Avstrija

soziales@salzburg.gv.at

Renate Heil renate.heil@salzburg.gv.at

Štajerska

Amt der Steiermärkischen Landesregierung (urad deželne vlade zvezne dežele Štajerska)

Kinder- und Jugendhilfe (socialno varstvo otrok in mladine)

Hofgasse 12

8010 Graz, Avstrija

kinderundjugendhilfe@stmk.gv.at

Andrea Rotmajer

andrea.rotmajer@stmk.gv.at

Tirolska

Amt der Tiroler Landesregierung (urad deželne vlade zvezne dežele Tirolska)

Abteilung Kinder und Jugendhilfe (oddelek za socialno varstvo otrok in mladine)

Leopoldstrasse 3

6020 Innsbruck, Avstrija

kiju@tirol.gv.at

Reinhard Stocker-Waldhuber

reinhard.stocker@tirol.gv.at

Predarlska

Amt der Vorarlberger Landesregierung (urad deželne vlade zvezne dežele Predarlska)

Fachbereich Jugend und Familie (urad za mladino in družinske zadeve)

Landhaus

Römerstraße 15

6901 Bregenz, Avstrija

jugend.familie@vorarlberg.at

Dunaj

MA 11 Amt für Jugend und Familie (urad za mladino in družinske zadeve)

Rüdengasse 11

1030 Wien, Avstrija

gr@ma11.wien.gv.at

Mag. Josef Hiebl

josef.hiebl@wien.gv.at

2 Na kratko opišite postopek za posvetovanje in pridobitev soglasja (vključno z zahtevanimi dokumenti, roki, potekom postopka in drugimi upoštevnimi podrobnostmi) za čezmejno namestitev otrok na vašem ozemlju.

Vlogo za postopek posvetovanja je treba prek osrednjega organa, tj. zveznega ministrstva za pravosodje, nasloviti na pristojni organ za socialno varstvo otrok in mladine. Osrednji organ vlogo posreduje organu za socialno varstvo otrok in mladine zvezne dežele, v kateri je predvidena namestitev (glej točko 1). Vse informacije in dokazila morajo biti prevedeni v nemščino.

Zaprosilo mora v skladu s členom 82 uredbe Bruselj IIb vključevati poročilo o mladoletniku in razloge za predlagano namestitev ali zagotovitev oskrbe, informacije o predvidenem financiranju in vse druge informacije, ki se štejejo za ustrezne.

Vsi uradi za socialno varstvo otrok in mladine za ustrezne štejejo naslednje informacije:

 • podatke o mladoletniku, družinskih članih (starših, bratih in sestrah itd.) in osebah, ki sta jim dodeljena varstvo in vzgoja,
 • razloge, zakaj je namestitev v mladoletnikovo korist, na primer ker ima mladoletnik posebno povezavo z Avstrijo,
 • datum namestitve in predvideno trajanje,
 • podrobnosti o zavodu/rejniški družini (naslov, kontaktni podatki), v katero bo mladoletnik nameščen,
 • soglasje zavoda ali rejniških staršev,
 • vse podrobnosti o pristojnem organu v državi članici prosilki, vključno s kontaktnimi podatki,
 • zavezujočo privolitev organa prosilca za kritje stroškov,
 • dokazilo o zdravstvenem ali socialnem zavarovanju.

Pristojni organi za socialno varstvo otrok in mladine naslednje zahteve in informacije štejejo za ustrezne tudi pri izdaji soglasja, vendar si pridržujejo pravico, da v posameznih primerih zahtevajo dodatne informacije in/ali dokumente.

Zahteve

Zahtevani dokumenti

Amt der Burgenländischen Landesregierung (urad deželne vlade zvezne dežele Gradiščanska)

 • informacije o zadevnem problemu (cilji, ugotovitve, ocene, potrdila, sodne odločbe)
 • izjava o soglasju osebe ali oseb, ki sta jim dodeljena varstvo in vzgoja

Amt der Kärntner Landesregierung (urad deželne vlade zvezne dežele Koroška)

 • ustreznost rejniške družine
 • odobritev, ki se zahteva s pravom tujcev
 • soglasje mladoletnika in osebe ali oseb, ki sta jim dodeljena varstvo in vzgoja
 • seznam dosedanjih ukrepov za varstvo koristi otroka
 • izvidi, diagnoze, ocene
 • obstoječe pravice do stikov
 • morebitne sodne odločbe
 • odločba o namestitvi v oskrbo z zaznamkom: Z namestitvijo ... v ... se odgovornost za skrb in vzgojo prenese na zavod/rejniško družino.
 • kopija e-izkaznice

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (urad deželne vlade zvezne dežele Spodnja Avstrija)

 • upoštevanje mladoletnikove koristi in/ali v Spodnji Avstriji obstaja referenčna oseba za upoštevanje mladoletnikove koristi
 • primerna namestitev v oskrbo
 • priznavanje poklicnih standardov zvezne dežele Spodnja Avstrija
 • redno pregledovanje načrta podpore, vključno z vzgojnimi cilji, ki ga opravlja organ prosilec
 • obvestitev kontaktne osebe v primeru nujne prekinitve ukrepa
 • najnovejša poročila o telesnem, čustvenem, socialnem, izobraževalnem/poklicnem razvoju
 • najnovejši zdravniški izvidi
 • kopija dokumentov, ki jih potrebuje mladoletnik, e-izkaznica
 • informacije o zdravljenju z zdravili
 • načrt podpore, vključno z doslej zagotovljeno podporo
 • opis problema, socialna in psihološka diagnoza, opredelitev ciljev, trajanje ukrepa in napovedi v zvezi z ukrepom
 • zapisnik razgovora z mladoletnikom o načrtovanem ukrepu
 • pisno soglasje osebe ali oseb, ki sta jim dodeljena varstvo in vzgoja
 • dogovor o ureditvi morebitnih pravic do obiskov

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (urad deželne vlade zvezne dežele Gornja Avstrija)

 • predhodno ugotovljen status rezidenta
 • jasna razdelitev odgovornosti med državo članico prosilko (vrsta, obseg in plačilo) in zaprošeno državo članico (nadzor zavoda)
 • priznavanje zgornjeavstrijskih poklicnih standardov s strani organa prosilca
 • seznam dosedanjih ukrepov za varstvo koristi otroka
 • izvidi, diagnoze, izvedenska poročila, ocene
 • zapisnik razgovora z mladoletnikom
 • opis pravic bioloških staršev do stikov
 • formalno soglasje osebe ali oseb, ki sta jim dodeljena varstvo in vzgoja
 • sodne odločbe
 • kopija dokumentov, ki jih potrebuje mladoletnik

Amt der Salzburger Landesregierung (urad deželne vlade zvezne dežele Salzburg)

 • soglasje lokalnega pristojnega organa za socialno varstvo otrok in mladine v primeru namestitve
 • seznam dosedanjih ukrepov za varstvo koristi otroka
 • zdravstveni/psihiatrični izvidi, diagnoze, ocene
 • zapisnik razgovora z mladoletnikom
 • opis pravic bioloških staršev do stikov
 • formalno soglasje osebe ali oseb, ki sta jim dodeljena varstvo in vzgoja
 • sodne odločbe
 • kopija mladoletnikove e-izkaznice

Amt der Steiermärkischen (urad deželne vlade zvezne dežele Štajerska)

 • predhodno ugotovljen status rezidenta
 • soglasje zakonitih skrbnikov
 • sodne odločbe
 • zdravniški izvidi
 • poročilo o predaji, ki ga pripravi pristojni organ prosilec (ozadje, trenutne socialne in družinske razmere, opis problemov in virov, diagnoza in prognoza socialnega delavca, doseganje ciljev, kratka ocena)

Amt der Tiroler Landesregierung (urad deželne vlade zvezne dežele Tirolska)

 • načrt podpore, anamneza in doslej uporabljeni ukrepi
 • vsa ustrezna poročila, psihološka preverjanja itd.
 • pisno soglasje osebe ali oseb, ki sta jim dodeljena varstvo in vzgoja
 • dokazano soglasje mladoletnika v oskrbi – razen če se razgovor zdi neprimeren zaradi mladoletnikove starosti ali (ugotovljene) stopnje zrelosti
 • kopija mladoletnikove osebne izkaznice
 • prihodnje razmere mladoletnika ob vrnitvi domov

Amt der Vorarlberger Landesregierung (urad deželne vlade zvezne dežele Predarlska)

 • odločba o namestitvi v oskrbo z zaznamkom: Z namestitvijo ... v ... se odgovornost za skrb in vzgojo prenese na zavod/rejniško družino.
 • dosedanji ukrepi za varstvo koristi otroka
 • dogovor o načrtu podpore; obeti za prihodnost
 • izvidi/diagnoze pedopsihiatra in/ali mnenja pedopsihologa
 • razgovor z mladoletnikom
 • soglasje oseb, ki sta jim dodeljena varstvo in vzgoja

Magistrat der Stadt Wien (občinska uprava mesta Dunaj)

 • izvidi, diagnoze, izvedenska poročila, ocene
 • zapisnik razgovora z mladoletnikom
 • odobritev, ki se zahteva s pravom tujcev

3 Ali se je vaša država članica odločila, da soglasje ni potrebno za čezmejne namestitve otrok na vašem ozemlju, kadar naj bi se otrok namestil pri nekaterih kategorijah bližnjih sorodnikov? Če je odgovor pritrdilen, katere so kategorije bližnjih sorodnikov?

Podobno kot pri namestitvah pri staršu (člen 82(1) uredbe Bruselj IIb) soglasje ni potrebno za namestitev v Avstriji pri naslednjih ožjih sorodnikih:

 • starih starših,
 • bratih in sestrah staršev,
 • polnoletnih bratih in sestrah mladoletnika.

4 Ali ima vaša država članica sklenjene sporazume ali ureditve za poenostavitev postopka posvetovanja za pridobitev soglasja za čezmejno namestitev otrok?

Osrednji organ s takimi dogovori ni seznanjen.

Zadnja posodobitev: 10/05/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.