Čezmejna namestitev otrok, tudi v rejniške družine

Belgija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 S katerim organom se je treba posvetovati in kateri organ poda predhodno soglasje pred čezmejno namestitvijo otroka na vašem ozemlju?

Zaprosilo je treba vložiti pri belgijskem osrednjem organu. Osrednji organ bo zaprosilo posredoval pristojnemu organu zadevne belgijske skupnosti.

Zaprosilo mora biti sestavljeno v jeziku belgijske skupnosti, ki ji je namenjeno (v nemščini, francoščini ali nizozemščini). Države prosilke morajo pri belgijskem osrednjem organu predhodno preveriti, v katerem jeziku je treba sestaviti zaprosilo.

Soglasje da pristojni organ zadevne belgijske skupnosti.

Kontaktni podatki belgijskega osrednjega organa so:

Zvezna javna služba za pravosodje (Service Public Fédéral Justice / Federale Overheidsdienst Justitie)

Generalni direktorat za zakonodajo ter temeljne pravice in svoboščine (Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentauxDirectoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden)

Služba za mednarodno sodelovanje v civilnih zadevah (Service de Coopération internationale civileDienst Internationale rechtshulp in burgerlijke zaken)

Boulevard de Waterloo 115

1000 Bruxelles/Brussel

Tel.: + 32 (2) 542 65 11

E-naslov: dh1996@just.fgov.be

2 Na kratko opišite postopek za posvetovanje in pridobitev soglasja (vključno z zahtevanimi dokumenti, roki, potekom postopka in drugimi upoštevnimi podrobnostmi) za čezmejno namestitev otrok na vašem ozemlju.

Francoska skupnost (Fédération Wallonie-Bruxelles)

 • Zaprosilo vsebuje naslednje:
  • informacije o identiteti otroka (priimek, ime ali imena, datum rojstva, državljanstvo),
  • pomembne informacije o upravnem statusu otroka v njegovi državi izvora, zlasti o njegovih socialnih pravicah: zdravstvenem zavarovanju otroka in družinskem dodatku, ki ga prejema,
  • informacije o identiteti nosilcev starševske odgovornosti (priimek, ime ali imena, datum rojstva, državljanstvo, naslov),
  • informacije o (fizični ali pravni) osebi, ki izvršuje starševsko avtoriteto, če se razlikuje od navedenih nosilcev,
  • informacije o rejniški družini (priimek, ime ali imena, datum rojstva, državljanstvo, naslov),
  • informacije o predlagani namestitvi: organ, pristojen za ureditev namestitve, ustrezna sodna odločba, pripravljalni dokumenti, ki jih pripravi pristojna služba za pomoč mladoletnikom (Service d’aide à la jeunesse), predvideno trajanje namestitve in načrtovani nadaljnji ukrepi ter načini financiranja,
  • socialno poročilo (rapport social), v katerem so navedeni razlogi za namestitev, ukrepi, predhodno sprejeti v državi izvora, trenutno stanje, informacije o ozadju mladoletnika in po potrebi informacije o posebnih potrebah otroka (v smislu izobraževanja in zdravstvenega varstva (psihološko stanje, govorna terapija itd.)),
  • po potrebi obrazložitev nujnosti namestitve v tujini,
  • po potrebi ukrepe, ki jih je država članica prosilka sprejela za pripravo namestitve.
 • Roki:

v skladu s členom 82(4) Uredbe Sveta (EU) 2019/1111 z dne 25. junija 2019 se odločba o potrditvi ali zavrnitvi soglasja pošlje osrednjemu organu prosilcu najpozneje tri mesece po prejemu zaprosila, razen če to ni mogoče zaradi izjemnih okoliščin. To je okvirni rok (délai d’ordre).

 • Postopkovne ureditve:

uporablja se postopek iz člena 82 Uredbe Sveta (EU) 2019/1111 z dne 25. junija 2019.

Razen v primerih, ko je treba otroka namestiti pri enem od njegovih staršev, mora osrednji organ države članice prosilke belgijskemu osrednjemu organu poslati zaprosilo za soglasje, ki vsebuje poročilo o otroku, razloge za predlagano namestitev ali varstvo otroka v francoski skupnosti (Fédération Wallonie-Bruxelles), informacije o kakršnem koli predvidenem financiranju in vse druge informacije, ki so po njegovem mnenju pomembne, kot je pričakovano trajanje namestitve.

Zaprosilu in vsej dodatni dokumentaciji mora biti priložen prevod v francoski jezik.

Francoska skupnost (Fédération Wallonie-Bruxelles) pridobi vse informacije ali dokumentacijo, potrebno za obravnavo zaprosila države članice prosilke, pri čemer ustrezno upošteva njegov predmet, da bi pripravila čezmejno namestitev in po potrebi olajšala usklajevanje. Preiskave, ki jih izvedejo socialni upravni organi, bodo skupnosti omogočile, da odloči o tem, ali naj potrdi ali zavrne soglasje za predlagano namestitev otroka na svojem ozemlju.

Kontaktna oseba francoske skupnosti (Fédération Wallonie-Bruxelles) odločbo o potrditvi ali zavrnitvi soglasja posreduje belgijskemu osrednjemu organu, ki zagotovi nadaljnje urejanje zadeve z državo članico prosilko.

Načelno soglasje za namestitev poda organ. Po izdaji odločbe o namestitvi v tujini morajo nato lokalni uradniki izdati dodatno odločbo, s katero bo urejen praktični del namestitve zadevnega otroka v ustrezno družino ali institucijo. Pred namestitvijo otroka je torej treba doseči dve zaporedni „soglasji“.

V skladu s členom 39(1), točka (f), Uredbe Sveta (EU) 2019/1111 z dne 25. junija 2019 se priznanje odločbe v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo zavrne, če ni bil upoštevan postopek iz člena 82 in če je bila odločba izdana, ne da bi bila otroku, ki lahko oblikuje lastno mnenje, dana možnost, da ga tudi izrazi v skladu s členom 21, razen kadar obstajajo tehtni razlogi, zlasti ob upoštevanju nujnosti zadeve (člen 39(2), točka (b)).

Zaprošena država članica in država članica prosilka spoštujeta zaupnost informacij, ki si jih izmenjujeta prek svojih osrednjih organov. Zadevne informacije se ne smejo uporabiti za noben drug namen kot za namen, za katerega so bile zbrane ali posredovane.

Flamska skupnost (Vlaamse Gemeenschap)

 • Zaprosilo vsebuje naslednje:
  • informacije o identiteti otroka (priimek, ime ali imena, datum rojstva, državljanstvo),
  • pomembne informacije o upravnem statusu otroka v njegovi državi izvora, zlasti o zdravstvenem zavarovanju,
  • identiteto staršev (priimek, ime ali imena, datum rojstva, državljanstvo, naslov),
  • informacije o (fizični ali pravni) osebi, ki izvršuje starševsko avtoriteto, če se razlikuje od navedenih nosilcev,
  • informacije o rejniški družini (priimek, ime ali imena, datum rojstva, državljanstvo, naslov),
  • informacije o predlagani namestitvi: organ, pristojen za ureditev namestitve, ustrezna sodna odločba, pripravljalni dokumenti, ki jih pripravi pristojna služba za varstvo mladoletnikov, predvideno trajanje namestitve in načrtovani nadaljnji ukrepi ter načini financiranja/povračila,
  • navedbo, ali bo spis prenesen v celoti ali bodo posredovane le smernice,
  • socialno poročilo, v katerem so navedeni razlogi za namestitev, ukrepi, predhodno sprejeti v državi izvora, trenutno stanje, informacije o ozadju mladoletnika in po potrebi informacije o posebnih potrebah otroka (pri izobraževanju), po potrebi obrazložitev nujnosti namestitve v tujini.
 • Uporabljajo se naslednja postopkovna pravila:

organ poda načelno soglasje za namestitev in sprejme odločitev o financiranju namestitve. Po izdaji odločbe o namestitvi v tujini morajo lokalni uradniki izdati dodatno odločbo, s katero bo urejen praktični del namestitve zadevnega otroka v ustrezno družino ali institucijo. Pred namestitvijo otroka je torej treba doseči dve zaporedni „soglasji“.

Nemško govoreča skupnost (Deutschsprachige Gemeinschaft)

 • Zaprosilo vsebuje naslednje:
  • informacije o identiteti otroka (priimek, ime ali imena, datum rojstva, državljanstvo),
  • pomembne informacije o upravnem statusu otroka v njegovi državi izvora, zlasti o zdravstvenem zavarovanju,
  • informacije o identiteti staršev ali zakonitih skrbnikov (priimek, ime ali imena, datum rojstva, državljanstvo, naslov),
  • socialno poročilo, v katerem so navedeni: razlogi za namestitev, ukrepi, ki so bili predhodno sprejeti v državi izvora, trenutno stanje, dokaz, da je bil otrok zaslišan v okviru postopka v tujini, razen če se šteje, da je zaslišanje zaradi otrokove starosti ali zrelosti neustrezno,
  • po potrebi obrazložitev nujnosti namestitve v tujini,
  • kontaktne podatke pristojnega organa v državi izvora (ime, naslov, telefonska številka),
  • kontaktne podatke rejniške družine/institucije namestitve (ime, naslov, telefonska številka),
  • informacije o predlagani namestitvi: cilj namestitve, informacije glede preverjanja namestitve (Kdaj so službe za varstvo otrok opravile obisk? Kako redno nameravajo službe za varstvo otrok opravljati obiske? Če osebni obisk še ni bil opravljen, kdaj je predviden?), predvideni kraj šolanja (v primeru posebnih izobraževalnih potreb so potrebni ustrezni dokumenti, razen če je predvideno, da bo šolanje potekalo v Belgiji), trajanje namestitve in načrtovani nadaljnji ukrepi ter informacije o načinih financiranja.
 • Postopkovne ureditve:

organi preverijo pogoje za priznanje stalne nastanitve v skladu z ustreznimi pravnimi podlagami nemško govoreče skupnosti v Belgiji.

3 Ali se je vaša država članica odločila, da soglasje ni potrebno za čezmejne namestitve otrok na vašem ozemlju, kadar naj bi se otrok namestil pri nekaterih kategorijah bližnjih sorodnikov? Če je odgovor pritrdilen, katere so kategorije bližnjih sorodnikov?

Ne.

4 Ali ima vaša država članica sklenjene sporazume ali ureditve za poenostavitev postopka posvetovanja za pridobitev soglasja za čezmejno namestitev otrok?

Ne.

Zadnja posodobitev: 15/02/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.