Čezmejna namestitev otrok, tudi v rejniške družine

Hrvaška
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 S katerim organom se je treba posvetovati in kateri organ poda predhodno soglasje pred čezmejno namestitvijo otroka na vašem ozemlju?

Pred čezmejno namestitvijo otroka na ozemlje Republike Hrvaške se je treba najprej posvetovati z ministrstvom za delo, pokojninski sistem, družino in socialno politiko (Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike) ter pridobiti njegovo soglasje. Komisija za ugotavljanje skladnosti s pogoji za čezmejno namestitev otrok in obravnavo posameznih zahtevkov za izdajo predhodnega soglasja za čezmejno namestitev otroka na ozemlju Republike Hrvaške (Povjerenstvo za utvrivanje uvjeta za prekogranični smještaj smještaj djece te razmatranje pojedinačnih zahtjeva za davno prethodnog pristanka za prekogranični smještaj djece na području Republike Hrvatske) za dosego tega cilja deluje v okviru ministrstva.

2 Na kratko opišite postopek za posvetovanje in pridobitev soglasja (vključno z zahtevanimi dokumenti, roki, potekom postopka in drugimi upoštevnimi podrobnostmi) za čezmejno namestitev otrok na vašem ozemlju.

Ministrstvo za delo, pokojninski sistem, družino in socialno politiko je kot osrednji organ za ukrepanje v skladu z Uredbo Sveta (EU) 2019/1111 ustanovilo petčlansko komisijo za ugotavljanje skladnosti s pogoji za čezmejno namestitev otrok in obravnavo posameznih zahtevkov za izdajo predhodnega soglasja za čezmejno namestitev otroka na ozemlju Republike Hrvaške. Komisija se sestane, da sprejme posamezne odločitve na podlagi prejetih zahtevkov.

Predloži se zahtevek, ki mu je priloženo obsežno poročilo o otroku z mnenjem in sklepom strokovne skupine o čezmejni namestitvi, vključno z zdravstveno dokumentacijo in razlogi za čezmejno namestitev, imenom ponudnika storitev, pri katerem se zahteva namestitev, podatki o načrtovanem datumu začetka in konca namestitve, izjavo ponudnika storitev, v kateri se strinja, da bo otroku zagotovil storitev ter kril vse stroške potovanja otroka (prihod in odhod) in stroške bivanja ter stroške zdravstvenega zavarovanja in izobraževanja, izjavo otroka, v kateri soglaša s čezmejno namestitvijo in potrjuje, da je seznanjen s programom namestitve, izjavo države prosilke, v kateri zagotavlja, da bo zastopnik ponudnika storitev pooblaščen za zastopanje otroka za namene registracije njegovega začasnega bivanja in za sprejetje vseh potrebnih ukrepov za zaščito otroka, podatki o organu države prosilke, ki je pristojen za sprejemanje odločitev o namestitvi, sodnimi odločbami, izdanimi v zvezi z otrokom (npr. odločbe o varstvu in vzgoji otroka itd.), ter drugo dokumentacijo, ki je po mnenju države prosilke pomembna za izvedbo tega postopka.

Dokumenti se predložijo v izvirniku v jeziku države prosilke, skupaj s prevodom v hrvaščino. Postopek je nujen, zato Komisija sprejme odločitev takoj po preučitvi zahtevka in dokazil. Na podlagi te ugotovitve ministrstvo za delo, pokojninski sistem, družino in socialno politiko sprejme končno odločitev o odobritvi ali zavrnitvi zahtevka za predhodno soglasje za čezmejno namestitev na ozemlju Republike Hrvaške.

3 Ali se je vaša država članica odločila, da soglasje ni potrebno za čezmejne namestitve otrok na vašem ozemlju, kadar naj bi se otrok namestil pri nekaterih kategorijah bližnjih sorodnikov? Če je odgovor pritrdilen, katere so kategorije bližnjih sorodnikov?

V skladu s členom 82 Uredbe Sveta (EU) 2019/1111 soglasje ni potrebno, če se otrok namesti pri staršu ali bližnjem sorodniku. Za namene člena 82(2) Uredbe Sveta (EU) 2019/1111 se za bližnje sorodnike štejejo stari starši, strici, tete, brati/polbrati, sestre/polsestre in otroci sorojencev/polsorojencev.

4 Ali ima vaša država članica sklenjene sporazume ali ureditve za poenostavitev postopka posvetovanja za pridobitev soglasja za čezmejno namestitev otrok?

Hrvaška nima sklenjenih sporazumov ali ureditev za poenostavitev postopka posvetovanja za pridobitev soglasja za čezmejno namestitev otrok.

Zadnja posodobitev: 20/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.