Čezmejna namestitev otrok, tudi v rejniške družine

Ciper
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 S katerim organom se je treba posvetovati in kateri organ poda predhodno soglasje pred čezmejno namestitvijo otroka na vašem ozemlju?

Pristojni organi, ki morajo čezmejno namestitev otroka predhodno odobriti, so službe za socialno varstvo podministrstva za socialno varstvo, katerih kontaktni podatki so navedeni spodaj.

Naslov: Leoforos Prodromou 63, 2063 Strovolos, Nikozija

Tel.: +357 22406602/+357 22406655

E-pošta: central.sws@sws.dmsw.gov.cyhtapanidou@sws.dmsw.gov.cyPTrifilli@sws.dmsw.gov.cy

Spletišče: https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sws/sws.nsf/dmlindex_en/dmlindex_en?OpenDocument

Jezika: grščina in angleščina

2 Na kratko opišite postopek za posvetovanje in pridobitev soglasja (vključno z zahtevanimi dokumenti, roki, potekom postopka in drugimi upoštevnimi podrobnostmi) za čezmejno namestitev otrok na vašem ozemlju.

Vse prošnje je treba nasloviti na osrednji organ Republike Ciper, tj. ministrstvo za pravosodje in javni red.

Organ prosilec mora poleg prošnje za odobritev namestitve otroka poslati naslednje informacije skupaj z uradnim prevodom v grščino:

1) poročilo o otroku, ki vsebuje:

  • identifikacijske podatke otroka, njegovih staršev in sorodnikov ter podatek o tem, kje se nahajajo;
  • razloge, zakaj se zahteva ukrepanje služb za socialno varstvo, in povzetek ukrepov, ki jih je izvedel organ prosilec;
  • informacije o stopnji otrokovega telesnega, duševnega in socialnega razvoja;
  • informacije o otrokovih posebnih potrebah, vključno z zdravniškim izvidom, če ima otrok zdravstvene težave, in morebitnih posebnih učnih potrebah;
  • otrokovo mnenje (če je ustrezno) in mnenje staršev;
  • informacije o stikih med otrokom ter njegovimi starši in sorodniki;

2) razloge za predlagano namestitev ali zagotovitev varstva;

3) predvideno trajanje namestitve;

4) informacije o ureditvi stikov s starši, sorodniki ali drugimi osebami, s katerimi je otrok tesno povezan, ali razloge, zaradi katerih taki stiki niso priporočljivi;

5) informacije o morebitnem predvidenem nadzoru nad izvajanjem ukrepa;

6) pisno izjavo fizične ali pravne osebe, ki ima skrbništvo nad otrokom, ali drugega pristojnega organa glede kritja vseh stroškov otrokove namestitve in bivanja;

7) odločbe sodišč ali drugih organov v zvezi z otrokom, če obstajajo;

8) kakršne koli druge pomembne informacije.

3 Ali se je vaša država članica odločila, da soglasje ni potrebno za čezmejne namestitve otrok na vašem ozemlju, kadar naj bi se otrok namestil pri nekaterih kategorijah bližnjih sorodnikov? Če je odgovor pritrdilen, katere so kategorije bližnjih sorodnikov?

Čezmejno namestitev je treba odobriti tudi v primeru namestitve otroka pri ožjih sorodnikih. Odobritev se zahteva v vseh primerih.

4 Ali ima vaša država članica sklenjene sporazume ali ureditve za poenostavitev postopka posvetovanja za pridobitev soglasja za čezmejno namestitev otrok?

Takih sporazumov ali ureditev ni.

Zadnja posodobitev: 20/02/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.