Čezmejna namestitev otrok, tudi v rejniške družine

Češka
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 S katerim organom se je treba posvetovati in kateri organ poda predhodno soglasje pred čezmejno namestitvijo otroka na vašem ozemlju?

Organ, ki poda soglasje za namestitev otroka v postopku na podlagi Uredbe Sveta (EU) 2019/1111, je osrednji organ Češke republike v smislu navedene uredbe, tj. urad za mednarodno pravno varstvo otrok (Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí), v skladu s členom 35(2)(k) zakona št. 359/1999 o socialnem in pravnem varstvu otrok, kakor je bil spremenjen.

2 Na kratko opišite postopek za posvetovanje in pridobitev soglasja (vključno z zahtevanimi dokumenti, roki, potekom postopka in drugimi upoštevnimi podrobnostmi) za čezmejno namestitev otrok na vašem ozemlju.

Če je urad obveščen o otroku in zaprošen za mnenje, vedno prouči družinsko zgodovino v Češki republiki, da ugotovi, ali ima otrok v Češki republiki sorodnike ali bližnje osebe, ki so zmožne in pripravljene skrbeti zanj, ter te osebe oceni prek organa, pristojnega za socialno in pravno varstvo otrok. Kadar sorodniki ali bližnje osebe niso na voljo, se prouči tudi možnost namestitve otroka v rejniško družino (ali v skrajnem primeru v zavod). Kadar je otroka mogoče ustrezno namestiti v Češki republiki, urad obvesti organ, ki je prosilec (sodišče, osrednji organ, tuji organ, pristojen za socialno in pravno varstvo otrok itd.), (po potrebi) pa tudi veleposlaništvo, in predlaga rešitev. V upravnem postopku urad poda tudi svoje soglasje h konkretni namestitvi otroka.

Kadar tuji organ odloči o namestitvi otroka v Češki republiki, se mora strinjati s premestitvijo in prevozom otroka. Kadar otroka v tujino ne morejo pripeljati njegovi trenutni skrbniki ali ga v tujini prevzeti njegovi prihodnji skrbniki, se lahko prevoz otroka uredi v sodelovanju z veleposlaništvom in češkim organom, pristojnim za socialno in pravno varstvo otrok (uporaba člena 36 zakona št. 359/1999 o socialnem in pravnem varstvu otrok, kakor je bil spremenjen).

V pogajanjih s tujim partnerjem (osrednji organ, tuji organ, pristojen za socialno in pravno varstvo otrok, tuji rejnik ali sorodnik, iz katerega oskrbe je otrok premeščen) se je treba dogovoriti o postopku premestitve, ki je za otroka najmanj obremenjujoč, pa tudi o ureditvi privajanja. O načinu premestitve otroka se urad vnaprej dogovori s pristojnim tujim organom.

Otrok mora imeti pri sebi potno listino (potni list ali potno listino za vrnitev) in po možnosti rojstni list (če ni rojen v Češki republiki), sodno odločbo, ki vključuje potrdilo iz člena 36 uredbe Bruselj II, ali drug dokument, ki potrjuje možnost priznavanja sodne odločbe, zdravstveno dokumentacijo, vključno s knjižico o cepljenju in kartico zdravstvenega zavarovanja, ter potrdilo o šolanju.

3 Ali se je vaša država članica odločila, da soglasje ni potrebno za čezmejne namestitve otrok na vašem ozemlju, kadar naj bi se otrok namestil pri nekaterih kategorijah bližnjih sorodnikov? Če je odgovor pritrdilen, katere so kategorije bližnjih sorodnikov?

Ne.

4 Ali ima vaša država članica sklenjene sporazume ali ureditve za poenostavitev postopka posvetovanja za pridobitev soglasja za čezmejno namestitev otrok?

Ne.

Zadnja posodobitev: 11/05/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.