Čezmejna namestitev otrok, tudi v rejniške družine

Finska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 S katerim organom se je treba posvetovati in kateri organ poda predhodno soglasje pred čezmejno namestitvijo otroka na vašem ozemlju?

Na Finskem soglasje za namestitev otroka v skladu s členom 82 Uredbe (EU) 2019/1111 poda okrožje zdravstvenega in socialnega varstva, v katerem bo otrok nameščen. Če v zaprosilu lokacija ni navedena, soglasje poda okrožje zdravstvenega in socialnega varstva, določeno v skladu s členom 17 zakona o socialnem varstvu otrok (417/2007), tj. občina, v kateri je imel otrok ali njegovi starši nazadnje začasno ali stalno prebivališče. Če otrok ali njegovi starši niso imeli stalnega ali začasnega prebivališča v nobeni občini na Finskem, so za odločanje pristojni organi mesta Helsinki.

2 Na kratko opišite postopek za posvetovanje in pridobitev soglasja (vključno z zahtevanimi dokumenti, roki, potekom postopka in drugimi upoštevnimi podrobnostmi) za čezmejno namestitev otrok na vašem ozemlju.

Za postopek soglasja ne veljajo posebna pravila. Informacije, predpisane v členu 82(1) Uredbe, so bistvenega pomena, da lahko okrožje zdravstvenega in socialnega varstva zagotovi storitve in poskrbi za potrebe otroka ter spremlja namestitev. V okrožju zdravstvenega in socialnega varstva so registrirani otroci, ki so nameščeni na ozemlju okrožja. Otrok, nameščen na Finskem, ima posebne pravice, kot sta pravica do ustreznega obravnavanja in visokokakovostnega rejništva.

3 Ali se je vaša država članica odločila, da soglasje ni potrebno za čezmejne namestitve otrok na vašem ozemlju, kadar naj bi se otrok namestil pri nekaterih kategorijah bližnjih sorodnikov? Če je odgovor pritrdilen, katere so kategorije bližnjih sorodnikov?

Na Finskem je za vse namestitve v skladu s členom 82 Uredbe potrebno predhodno soglasje.

4 Ali ima vaša država članica sklenjene sporazume ali ureditve za poenostavitev postopka posvetovanja za pridobitev soglasja za čezmejno namestitev otrok?

Ne.

Zadnja posodobitev: 19/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.