Čezmejna namestitev otrok, tudi v rejniške družine

Francija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 S katerim organom se je treba posvetovati in kateri organ poda predhodno soglasje pred čezmejno namestitvijo otroka na vašem ozemlju?

Oddelek za evropske in mednarodne zadeve direktorata za zaščito mladih in pravosodje za mladoletnike (DPJJ) je pristojen za vloge za namestitev v Franciji in izdajanje odobritev.

Vloge se lahko pošljejo po navadni pošti na naslov 13, Place de Vendôme, 75041 Paris Cedex 01, ali po elektronski pošti na naslov saei.dpjj@justice.gouv.fr.

2 Na kratko opišite postopek za posvetovanje in pridobitev soglasja (vključno z zahtevanimi dokumenti, roki, potekom postopka in drugimi upoštevnimi podrobnostmi) za čezmejno namestitev otrok na vašem ozemlju.

Pristojni osrednji organ zaprošene države mora oddelku za evropske in mednarodne zadeve ministrstva za pravosodje (SAEI) predložiti vlogo za odobritev.

Vloga mora vključevati naslednje informacije (skupaj s francoskim prevodom):

 • celotno osebno stanje otroka (s kopijo listine o osebnem stanju);
 • povzetek individualnega in družinskega položaja otroka (odločbe pravosodnih organov ter poročila in zaznamki služb za socialno varstvo);
 • izjavo o razlogih za predlagano namestitev, ob upoštevanju otrokove koristi;
 • identiteto in kontaktne podatke oseb, ki izvajajo starševsko avtoriteto, ter zapis o njihovi privolitvi v projekt namestitve;
 • privolitev mladoletnika v predlagano namestitev (kopija zapisnika obravnave ali zapisa obravnave, če je ta potekala);
 • povzetek sprejetih ukrepov za pripravo na namestitev;
 • odobritev ustanove ali rejniške družine;
 • ureditev namestitve (trajanje, lokacija, opredelitev gostitelja, organizacija pravic do dopisovanja, izletov, obiskov in nastanitve);
 • organizacija spremljanja namestitve in obravnava morebitnih incidentov;
 • ureditev financiranja namestitve.

Ko SAEI prejme te informacije, sprejme naslednje ukrepe:

 • v primeru zahteve za namestitev na podlagi sodne odločbe se posvetuje z državnim tožilcem, ki zadevo posreduje v mnenje pristojnemu sodniku sodišča za mladoletnike;
 • v primeru predvidene namestitve v zavod preveri dovoljenje, ki ga je departmajski svet izdal instituciji za čas trajanja namestitve;
 • v primeru predvidene namestitve pri odobreni rejniški družini preveri veljavnost odobritve pri zadevnem departmajskem svetu;
 • v primeru namestitve pri družinskem članu se vodji zadevnega departmajskega sveta posredujejo informacije o osebah, ki živijo v bivališču družinskega člana. Če so predložene informacije zadostne, se izvede preverjanje pri zadevni enoti za poročanje o dogodkih. V nasprotnem primeru SAEI departmajskemu svetu v določenem roku predloži zahtevek za oceno.

SAEI najpozneje v treh mesecih po prejemu zahtevka izda odločbo o odobritvi ali neodobritvi.

3 Ali se je vaša država članica odločila, da soglasje ni potrebno za čezmejne namestitve otrok na vašem ozemlju, kadar naj bi se otrok namestil pri nekaterih kategorijah bližnjih sorodnikov? Če je odgovor pritrdilen, katere so kategorije bližnjih sorodnikov?

Francija ni obvestila Komisije o kategorijah ožjih sorodnikov (poleg staršev), za katere soglasje ni potrebno.

4 Ali ima vaša država članica sklenjene sporazume ali ureditve za poenostavitev postopka posvetovanja za pridobitev soglasja za čezmejno namestitev otrok?

Francija trenutno ne uporablja sporazumov ali ureditev za poenostavitev postopka vlog za čezmejno namestitev otrok.

Zadnja posodobitev: 19/02/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.