Čezmejna namestitev otrok, tudi v rejniške družine

Grčija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 S katerim organom se je treba posvetovati in kateri organ poda predhodno soglasje pred čezmejno namestitvijo otroka na vašem ozemlju?

Pristojni organ za sprejemanje prošenj iz držav članic EU za namestitev otroka v institucijo, ustanovo za zaščito otroka ali rejniško družino v Grčiji, je oddelek mednarodnega zasebnega prava (Tmíma Idiotikoú Dikaíou) ministrstva za pravosodje (Ypourgeío Dikaiosýnis), ki se šteje za osrednji organ. Vloge za namestitev otrok v Grčiji odobrita javni tožilec na oddelku za mladoletnike pri javnem tožilstvu v Atenah in njegov namestnik.

2 Na kratko opišite postopek za posvetovanje in pridobitev soglasja (vključno z zahtevanimi dokumenti, roki, potekom postopka in drugimi upoštevnimi podrobnostmi) za čezmejno namestitev otrok na vašem ozemlju.

Organ prosilec mora poleg prošnje za odobritev namestitve otroka osrednjemu organu Grčije posredovati naslednje informacije, skupaj z uradnim prevodom v grščino:

  1. ime, priimek in državljanstvo starša, datum, kraj rojstva in kraj prebivališča otroka ter številka socialnega zavarovanja, če je na voljo;
  2. ime, datum, kraj rojstva in kraj prebivališča osebe, ki izvršuje starševsko skrb ali skrbništvo nad otrokom, njena telefonska številka in e-naslov, številka socialnega zavarovanja, če je na voljo, ter njeno soglasje za namestitev. Če ni priložena izjava o soglasju, je treba navesti razloge, zakaj ni potrebna;
  3. potrdilo ali drug ustrezen dokument, ki ga izda pristojni organ in ki izkazuje status otroka v kazenski evidenci. Kadar tako potrdilo ali drug ustrezen dokument ni na voljo, je treba predložiti potrdilo s strani pristojnega organa;
  4. podrobno poročilo o stanju in osebnosti otroka, potrebah in razlogih za namestitev v rejništvo in predlaganem trajanju namestitve (začetni in končni datum), napisano s strani socialnega delavca ali nadzornika mladoletnika ali drugega uradnika odgovornega organa na območju, kjer je imel otrok zadnje stalno ali začasno prebivališče pred namestitvijo v rejništvo;
  5. potrdilo o zdravstvenem zavarovanju otroka (iatrofamakeftiki), ki ga izda javna institucija socialne varnosti, in potrdilo o otrokovem zdravstvenem stanju, izdano v zadnjih treh mesecih pred otrokovo namestitvijo v rejništvo, v katerem so razvidne zlasti informacije o cepljenju, morebitnih zdravilih, ki jih jemlje, prenosljivih boleznih in katerih koli predhodnih hospitalizacijah;
  6. predlogi za stike otroka s starši ali drugimi sorodniki ter njihovi popolni podatki;
  7. celotna dokumentacija s strani pristojnega organa na območju, kjer je imel otrok zadnje stalno prebivališče, v zvezi z morebitnimi posebnimi izobraževanimi potrebami;
  8. pisna izjava fizične ali pravne osebe, ki ima skrbništvo nad otrokom, ali drugega pristojnega organa, s katero se zaveže, da bo kril vse stroške otrokove namestitve in bivanja. V taki izjavi mora biti jasno izraženo priznanje dolga, skupaj z vsemi podatki o osebi, ki daje tako izjavo, njegovim domačim naslovom in davčno številko ali številko socialnega zavarovanja, če to zahteva ustrezna zakonodaja države članice, v kateri prebiva oseba, ki vloži zahtevo, v primeru pravne osebe pa njen registrirani sedež;
  9. morebitne odločbe sodišč ali drugih organov v zvezi z otrokom;
  10. če se predlaga namestitev v rejništvo v točno določeno rejniško družino, je treba predložiti vse podatke o identiteti in naslov njenih odraslih članov, skupaj z davčnimi številkami ali številkami socialnega zavarovanja, če so na voljo.

Grški osrednji organ mora obvestiti organ prosilec o morebitnih pomanjkljivostih, kar zadeva navedene dokumente in podatke. Prošnjo za odobritev namestitve in spremljajočo dokumentacijo nato pošlje javnemu tožilcu na oddelku za mladoletnike javnega tožilstva v Atenah. Javni tožilec imenuje nadzornika iz službe za nadzor mladoletnih oseb v Atenah, ki po potrebi zbere informacije o razpoložljivosti institucij ali ustanov za zaščito otrok ter preveri, ali imajo potrebne odobritve in so pod nadzorom grških organov. V poročilu, ki ga nadzornik za mladoletnike predloži javnemu tožilcu oddelka za mladoletnike, mora biti poleg navedenih informacij tudi predlog o tem, katera institucija ali ustanova za zaščito otrok je najprimernejša za namestitev zadevnega otroka. Podobno poročilo predloži nadzornik tudi v primerih, ko se prošnja tujega organa nanaša na namestitev otroka v rejniški družini v Grčiji.

Javni tožilec na oddelku za mladoletnike pri javnem tožilstvu prvostopenjskega sodišča v Atenah odobri ali zavrne prošnjo za namestitev otroka v rejništvo v dveh mesecih od predložitve prošnje in spremljajočih dokumentov s strani oddelka mednarodnega zasebnega prava ministrstva za pravosodje.

3 Ali se je vaša država članica odločila, da soglasje ni potrebno za čezmejne namestitve otrok na vašem ozemlju, kadar naj bi se otrok namestil pri nekaterih kategorijah bližnjih sorodnikov? Če je odgovor pritrdilen, katere so kategorije bližnjih sorodnikov?

Kadar gre za čezmejno namestitev otroka v rejništvo pri ožjih sorodnikih, je prav tako potrebno soglasje.

4 Ali ima vaša država članica sklenjene sporazume ali ureditve za poenostavitev postopka posvetovanja za pridobitev soglasja za čezmejno namestitev otrok?

Takih sporazumov ni.

Zadnja posodobitev: 11/05/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.