Čezmejna namestitev otrok, tudi v rejniške družine

Madžarska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 S katerim organom se je treba posvetovati in kateri organ poda predhodno soglasje pred čezmejno namestitvijo otroka na vašem ozemlju?

Organ za skrbništvo, pristojen za kraj prebivališča bodočega skrbnika na Madžarskem, odloči, ali se na podlagi predhodnega preverjanja lahko da soglasje za imenovanje zadevne osebe za skrbnika.

2 Na kratko opišite postopek za posvetovanje in pridobitev soglasja (vključno z zahtevanimi dokumenti, roki, potekom postopka in drugimi upoštevnimi podrobnostmi) za čezmejno namestitev otrok na vašem ozemlju.

Za namestitev otroka z običajnim prebivališčem v tujini k skrbniku na Madžarskem skrbniški organ, pristojen za kraj prebivališča bodočega skrbnika, na zahtevo ministrstva za notranje zadeve (Belügyminisztérium) po poizvedbi osrednjega skrbniškega organa tuje države prosilke preveri, ali je mogoče dati soglasje za imenovanje zadevne osebe za skrbnika.

Skrbniški organ na zahtevo ministrstva za notranje zadeve kot madžarskega osrednjega organa sprejme ukrepe, določene v zakonu, da oceni primernost bodočega skrbnika. Skrbniški organ preveri podatke ali pridobi preverjene podatke o prebivališču bodočega skrbnika. Preveri tudi, ali je zadevna oseba zakonsko upravičena, da deluje kot skrbnik. Na podlagi ocene dohodkov bodočega skrbnika ugotovi, ali skrb za otroka na Madžarskem pomeni veliko breme za socialne službe. Po potrebi od služb za socialno varstvo družine in otroka zahteva informacije o vseh starševskih sposobnosti zadevne osebe, zaradi katerih bi bilo imenovanje te osebe za skrbnika neprimerno. Skrbniški organ opravi razgovor s skrbnikom glede njegovih prihodnjih načrtov in po potrebi oceni, ali bo imel otrok dostop do vrtca in šolskega izobraževanja. Če je otrok nameščen pri sorodnikih, je priporočljivo oceniti tudi njihov odnos do otroka in ali je ta sorodnik že prej skrbel za otroka. Skrbniški organ na podlagi zgoraj navedenih informacij ugotovi, ali je mogoče izdati soglasje. Ko je odločitev o izdaji soglasja sprejeta, se ob pomoči madžarskega osrednjega organa posreduje tujemu osrednjemu organu.

3 Ali se je vaša država članica odločila, da soglasje ni potrebno za čezmejne namestitve otrok na vašem ozemlju, kadar naj bi se otrok namestil pri nekaterih kategorijah bližnjih sorodnikov? Če je odgovor pritrdilen, katere so kategorije bližnjih sorodnikov?

Ker Madžarska ni podala izjave v skladu s členom 82(2) Uredbe, je soglasje za namestitev otroka na Madžarskem vedno potrebno, če otrok ni nameščen pri starših.

4 Ali ima vaša država članica sklenjene sporazume ali ureditve za poenostavitev postopka posvetovanja za pridobitev soglasja za čezmejno namestitev otrok?

Ne, nima.

Zadnja posodobitev: 10/05/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.