Čezmejna namestitev otrok, tudi v rejniške družine

Latvija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 S katerim organom se je treba posvetovati in kateri organ poda predhodno soglasje pred čezmejno namestitvijo otroka na vašem ozemlju?

Pred odreditvijo čezmejne namestitve otroka v rejništvo se je treba posvetovati s pristojnim družinskim sodiščem (bāriņtiesa), ki je krajevno pristojno glede na kraj, kamor bo otrok nameščen, in pridobiti njegovo soglasje.

2 Na kratko opišite postopek za posvetovanje in pridobitev soglasja (vključno z zahtevanimi dokumenti, roki, potekom postopka in drugimi upoštevnimi podrobnostmi) za čezmejno namestitev otrok na vašem ozemlju.

Latvijsko ministrstvo za pravosodje je osrednja kontaktna točka, ki obravnava odredbe o namestitvi in jih posreduje pristojnemu organu v Latviji, ki izdaja sklepe o namestitvah.

Seznam zahtevanih dokumentov:

1. informacije o pravnem statusu otroka ter kopije vseh zadevnih sodnih odločb in njihovi prevodi v latvijščino;

2. informacije o razlogih za odstranitev otroka iz družine in njihov prevod v latvijščino;

3. kopija otrokovega rojstnega lista;

4. informacije o otrokovih potrebah (zdravstveno stanje, izobrazba, čustvene potrebe in jeziki, v katerih se je mogoče z otrokom sporazumevati) in njihov prevod v latvijščino;

5. potrdilo o šolanju ali predšolski vzgoji in izobraževanju ter zdravstvena dokumentacija (zdravniški pregledi, cepiva in diagnoze) in prevod teh dokumentov v latvijščino;

6. informacije o osebi ali družini, v katero naj bi bil otrok nameščen;

7. v primeru namestitve za določeno obdobje za namene socialne rehabilitacije ali prilagoditve je poleg soglasja zakonitega skrbnika k namestitvi in povzetka zadeve (ozadje zadeve, trenutne socialne in družinske razmere, opis težav in virov, ugotovitve in projekcije socialnega delavca, doseženi cilji in kratka ocena) potrebno dokazilo, da bo država prosilka krila stroške;

8. če oseba, pri kateri naj bi bil otrok nameščen, nima statusa rejniške družine, skrbnika ali družine gostiteljice, ki ga je dodelil latvijski pristojni organ, mora država članica prosilka predložiti oceno primernosti osebe, da otroka vzame v varstvo in vzgojo, ter izjavo, ki potrjuje, da organi kazenskega pregona osebe ne spremljajo zaradi morebitnih kršitev otrokovih pravic ali kaznivih dejanj, ki bi lahko vplivala na zmožnost navedene osebe za varstvo in vzgojo otroka;

9. informacije o ureditvi stikov s starši, drugimi sorodniki ali drugimi osebami, ki so z otrokom v tesnem odnosu, ali o razlogih, zakaj taki stiki niso predvideni;

10. latvijski pristojni organ si pridržuje pravico, da po potrebi zahteva dodatne informacije.

* Če tuji organ ne navede poimensko določenega posameznika v Latviji, pri katerem naj se otrok namesti, družinsko sodišče ob upoštevanju pomena otrokovih vezi z Latvijo pomaga poiskati ustreznega skrbnika ali rejniško družino v Latviji.

3 Ali se je vaša država članica odločila, da soglasje ni potrebno za čezmejne namestitve otrok na vašem ozemlju, kadar naj bi se otrok namestil pri nekaterih kategorijah bližnjih sorodnikov? Če je odgovor pritrdilen, katere so kategorije bližnjih sorodnikov?

Praviloma se na podlagi latvijskega regulativnega okvira zahteva soglasje za namestitev otroka pri katerem koli njegovem sorodniku ali osebah, ki so z otrokom v tesnem odnosu. Vendar pa je dovoljena izjema glede trajanja namestitve. V skladu s členom 451 zakona o varstvu pravic otrok namreč lahko starši namestijo otroka v varstvo druge osebe v Latviji za največ tri mesece. V takem primeru mora eden od staršev izdati pooblastilo, v katerem določi obseg pooblastil, ki se podeljujejo drugi osebi glede zastopanja koristi otroka.

Ta pogoj se uporablja le za otroke, glede katerih imajo starši pravico do varstva in vzgoje, ter v primerih, ko se otroka namesti v varstvo drugi osebi za največ tri mesece.

4 Ali ima vaša država članica sklenjene sporazume ali ureditve za poenostavitev postopka posvetovanja za pridobitev soglasja za čezmejno namestitev otrok?

Sporazumi ali dogovori o poenostavitvi postopka posvetovanja ne obstajajo.

Zadnja posodobitev: 05/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.